NAJ­VE­ĆI BJEGOVI IZ ZA­TVO­RA

Za in­for­ma­ci­ju koja će do­ves­ti do uhi­će­nja Assa­te Sha­kur FBI da­je dva mi­li­ju­na do­la­ra, ali ona i da­lje slo­bod­no ži­vi i ra­di na Ku­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Mar­ti­na Bu­to­rac mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net ZAGREB

Vje­šta­ci su po­t­vr­di­li da Sha­kur ni­je mo­gla pu­ca­ti u po­li­caj­ca, no una­toč to­me 1977. osu­đe­na je za uboj­stvo po­li­caj­ca na do­ži­vot­nu ro­bi­ju

Za ne­ke mi­li­tant­ni ra­di­ka­list te osu­đe­ni ubo­ji­ca, a za ne­ke ve­li­ka ak­ti­vis­ti­ca za pra­va Afro­ame­ri­ka­na­ca u vri­je­me se­gre­ga­ci­je, Assa­ta Sha­kur (69) jed­na je od ri­jet­kih bje­gu­na­ca iz ame­rič­kih za­tvo­ra za ko­je se toč­no zna gdje ži­vi, a ko­ju FBI, una­toč vr­to­gla­voj na­gra­di, ni­ka­ko ne mo­že vra­ti­ti iza re­še­ta­ka. Ova se bje­gun­ka, poz­na­ta i pod ime­nom Jo­an­ne De­bo­rah Che­si­mard, već vi­še od tri de­set­lje­ća us­pješ­no se skri­va na Ku­bi koja ju upor­no od­bi­ja iz­ru­či­ti ame­rič­kim vlas­ti­ma.

Osu­đe­na bez do­ka­za

Odras­ta­ju­ći 50-ih i 60-ih go­di­na, ka­da su se u SAD-u Afro­ame­ri­kan­ci sve glas­ni­je po­če­li bo­ri­ti pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je i se­gre­ga­ci­je, Sha­kur se već u sred­njo­škol­skoj do­bi po­če­la za­uzi­ma­ti za pra­va Afro­ame­ri­ka­na­ca. Vr­lo brzo pos­ta­la je čla­ni­ca sku­pi­ne Cr­ne pan­te­re (Black Pan­t­hers), a pos­li­je se pri­dru­ži­la mi­li­tant­noj or­ga­ni­za­ci­ji Black Li­be­ra­ti­on Ar­my (BLA) koja je se­dam­de­se­tih i po- čet­kom osam­de­se­tih dje­lo­va­la u SAD-u, a či­ni­li su je uglav­nom pri­pad­ni­ci sku­pi­ne Cr­ne pan­te­re. Svo­je ci­lje­ve os­tva­ri­va­li su oru­ža­nim bor­ba­ma, a nji­hov pot­pis sta­jao je iza ni­za bom­ba­ških na­pa­da, oru­ža­nih pljač­ki, ot­mi­ca i uboj­sta­va. U svo­joj auto­bi­ogra­fi­ji Sha­kur je jas­no opi­sa­la ka­ko je funk­ci­oni­ra­la BLA. – To ni­je bi­la cen­tra­li­zi­ra­na, or­ga­ni­zi­ra­na sku­pi­na sa za­jed­nič­kim vod­stvom i za­po­vjed­nim lan­cem. Pos­to­ja­le su raz­li­či­te or­ga­ni­za­ci­je ko­je su ra­di­le sku­pa i me­đu­sob­no su bi­le neo­vis­ne – po­jas­ni­la je struk­tu­ru te mi­li­tant­ne sku­pi­ne či­ji su se čla­no­vi dek­la­ri­ra­li kao an­ti­ka­pi­ta­lis­ti, an­ti­im­pe­ri­ja­lis­ti, an­ti­ra­sis­ti i an­ti­sek­sis­ti. Sa­mu Sha­kur, ime je pro­mi­je­ni­la kad je uš­la u or­ga­ni­za­ci­ju BLA, vlas­ti su oz­na­či­le kao “vo­đu i du­šu” te ra­di­kal­ne sku­pi­ne. Su­dje­lo­va­la je u vi­še oru­ža­nih pljač­ki i na­pa­da na po­li­caj­ce, no slo­bo­de je li­še­na tek na­kon su­ko­ba s po­li­ci­jom u New Jer­seyju u svib­nju 1973. Ta­da se vo­zi­la u auto­mo­bi­lu s još dvo­je is­tak­nu­tih pri­pad­ni­ka BLA-e kad ih je zbog raz­bi­je­nog straž­njeg svje­tla za­us­ta­vi­la po­li­cij­ska pa­tro­la. Ka­da je po­li­ca­jac od vo­za­ča Zayda Sha­ku­ra za­tra­žio vo­zač­ku do­zvo­lu, bi­la mu je sum­nji­va pa ga je za­tra­žio da iz­a­đe iz auto­mo­bi­la. Po­li­ca­jac je po­tom ubi­jen hi­ci­ma u gla­vu, a u okr­ša­ju je ži­vot iz­gu­bio i vo­zač auto­mo­bi­la, dok su dru­gi po­li­ca­jac i Sha­kur te­ško oz­li­je­đe­ni. Na su­đe­nju je pre­ži­vje­li po­li­ca­jac tvr­dio ka­ko je nje­gov ko­le­ga od­mah u auto­mo­bi­lu ugle­dao po­lu­auto­mat­sko oruž­je. Ia­ko im je na­re­đe­no da se ne mi­ču, Sha­kur se pre­ma tvrd­nja­ma po­li­ca­ja­ca sag­nu­la i po­seg­nu­la za pi­što­ljem za­tak­nu­tim za des­nu no­gu na­kon če­ga je po­li­caj­cu pu­ca­la u ra­me. Ra­nje­ni po­li­ca­jac zak­lon je po­tra­žio iza svog auto­mo­bi­la, dok je dru­gi os­tao ne­po­mič­no le­ža­ti. Te­ško ra­nje­nu ak­ti­vis­ti­cu i umi­ru­ćeg ko­le­gu tre­ći je ra­di­ka­list odve­zao auto­mo­bi­lom, a za nji­ma je kre­nu­la i po­li­cij­ska po­tje­ra. Sha­kur je u jed­nom tre­nut­ku iz­aš­la iz auto­mo­bi­la i pre­da­la se, dok je po­tra­ga za tre­ćim su­di­oni­kom oru­ža­nog su­ko­ba nas­tav­lje­na. Po­tje­ra je uklju­či­va­la 400-ti­njak lju­di, he­li­kop­te­re, po­traž­ne pse, a us­pješ­no je okon­ča­na na­kon 36 sa­ti. Sha­kur se su­di­lo zbog vi­še kaz­ne­nih dje­la, a ak­ti­vis­ti­ca je upor­no tvr­di­la ka­ko ni­je pu­ca­la u po­li­caj­ca u New Jer­seyju. Nje­zi­nu obra­nu po­t­vr­di­li su i me­di­cin­ski vje­šta­ci ko­ji su na su­du svje­do­či­li da je nje­zi­na oz­lje­da mo­gla nas­ta­ti sa­mo dok je dr­ža­la obje ru­ke u zra­ku te da ta­ko oz­li­je­đe­na ni­je mo­gla pu­ca­ti. Una­toč to­me, Sha­kur je 1977. osu­đe­na za uboj­stvo po­li­caj­ca, ali i za još šest dru­gih kaz­ne­nih dje­la i to na do­ži­vot­nu kaz­nu.

Pra­ti­li i ma­lo­dob­no di­je­te

– Sra­mim se što sam uop­će su­dje­lo­va­la u ovom su­đe­nju. Po­ro­ta je osu­di­la že­nu po­dig­nu­tih ru­ku – ko­men­ti­ra­la je Sha­kur pre­su­du do­da­ju­ći da su po­rot­ni­ci ra­sis­ti. Ra­di­kal­na ak­ti­vis­ti­ca ni­je se mi­ri­la s tak­vom pre­su­dom pa je dvi­je go­di­ne pos­li­je, u ruj­nu 1979., uz po­moć tro­je čla­no­va BLA po­bje­gla iz stro­go ču­va­nog za­tvo­ra. Na­ime, nje­zi­ni is­to­miš­lje­ni­ci us­pje­li su u za­tvor pro­kri­jum­ča­ri­ti pi­štolj po­mo­ću ko­jeg su ra­zo­ru­ža­li dvo­ji­cu ču­va­ra te ih uze­li kao ta­oce. Ukra­li su i za­tvor­ski kom­bi u ko­jem su na­pus­ti­li dvo­ri­šte za­tvo­ra. Odvez­li su se do obliž­njeg par­ki-

ra­li­šta gdje ih je če­kao no­vi auto­mo­bil za bi­jeg, a ote­te za­tvor­ske ču­va­re os­ta­vi­li su neo­z­li­je­đe­ne na par­ki­ra­li­štu. Sha­kur se pet go­di­na us­pješ­no skri­va­la u SAD-u po tzv. si­gur­nim ku­ća­ma i to za­hva­lju­ju­ći po­dr­š­ci broj­nih po­ma­ga­ča. Dok je FBI oko­lo li­je­pio nje­zi­ne pla­ka­te nu­de­ći na­gra­du za uhi­će­nje, pri- sta­še su no­si­le nat­pi­se „ Assa­ta Sha­kur je ov­dje do­bro­doš­la“. Za vri­je­me nje­zi­na bi­je­ga, po­li­ci­ja je pra­ti­la, nad­zi­ra­la i pris­lu­ški­va­la sve oso­be bli­ske bje­gun­ki, uklju­ču­ju­ći i nje­zi­nu ma­lo­ljet­nu kćer. Ra­di vlas­ti­te si­gur­nos­ti, Sha­kur je od svo­jih po­ma­ga­ča 1984. tra­ži­la da ju pre­ba­ce na Ku­bu gdje je do­bi­la po­li­tič­ki azil, a on­dje joj se go­di­nu da­na pos­li­je pri­dru­ži­la i kći. Ubr­zo je iz­da­la i auto­bi­ograf­sku knji­gu, a 1993. je napisala i dru­gu knji­gu. Ko­li­ko SAD snaž­no že­li Sha­kur vra­ti­ti u ame­rič­ki za­tvor, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je gu­ver­ner New Jer­seyja 1997. jav­no od pa­pe Iva­na Pav­la II. za­tra­žio da pri­li­kom svog po­sje­ta Ku­bi kod Fi­de­la Cas­tra lo­bi­ra za nje­zi­no iz­ru­če­nje. Ame­rič­ka vla­da na­vod­no je čak htje­la po­vu­ći em­bar­go pro­tiv Ku­be u za­mje­nu za iz­ru­če­nje 90-ak po­li­tič­kih bje­gu­na­ca me­đu ko­ji­ma je bi­la i Sha­kur. FBI ju je 2005. uvr­stio na lis­tu “do­ma­ćih” te­ro­ris­ta i po­nu­dio na­gra­du od mi­li­jun do­la­ra za in­for­ma­ci­ju koja će do­ves­ti do nje­zi­na uhi­će­nja. No, nit­ko ni­je bio spre­man iz­da­ti ju. U svib­nju 2013., na 40. ob­ljet­ni­cu in­ci­den­ta u New Jer­seyju, FBI ju je uvr­stio na po­pis naj­tra­že­ni­jih te­ro­ris­ta i to kao pr­vu že­nu u tom druš­tvu. Is­to­ga da­na po­ve­ća­na je i na­gra­da za “nje­zi­nu gla­vu” s mi­li­jun na dva mi­li­ju­na do­la­ra, no, una­toč to­me, Sha­kur i da­lje mir­no ži­vi i ra­di na Ku­bi.

REUTERS

New Jer­sey tra­žio je po­moć oko uhi­će­nja i od Fi­de­la Cas­tra

Du­go­go­diš­nja bje­gun­ka poz­na­ta je i pod ime­nom Jo­an­ne De­bo­rah Che­si­mard, a, osim na sli­ka­ma, FBI je ne us­pi­je­va uhva­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.