Oki­ti­la se s osam na­gra­da i na­ki­tom od 84 mil. ku­na

Beyon­cé i glaz­be­no i mod­no po­me­la kon­ku­ren­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sa­mir Mil­la sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pop zvi­jez­da se u New Yor­ku po­ja­vi­la sa svo­jom mod­nom ko­pi­jom – kće­ri Blue Ivy, a glaz­be­nu kon­ku­ren­ti­cu Ade­le os­ta­vi­la je bez na­gra­de

Naj­ve­ća pop zvi­jez­da da­naš­nji­ce Beyon­cé do no­gu je po­tuk­la kon­ku­ren­ci­ju na MTV-je­voj do­dje­li na­gra­da, koja je odr­ža­na u no­ći s ne­dje­lje na po­ne­dje­ljak po hr­vat­skom vre­me­nu u New Yor­ku. Beyon­cé je od 11 no­mi­na­ci­ja osvo­ji­la osam na­gra­da, uklju­ču­ju­ći i onu za vi­deo go­di­ne “For­ma­ti­on”, dok je Ade­le, koja je ima­la osam no­mi­na­ci­ja za singl “Hel­lo”, os­ta­la bez iče­ga. Raz­lo­ga za slav­lje ima i naj­pla­će­ni­ji svjet­ski DJ Cal­vin Har­ris, ko­ji je u žes­to­koj kon­ku­ren­ci­ji osvo­jio na­gra­du za naj­bo­lji mu­ški vi­deo, za pje­smu “This Is What You Ca­me For” i za naj­bo­lji vi­deo elek­tro­nič­ke glaz­be. Beyon­cé je obi­lje­ži­la ovo­go­diš­nju do­dje­lu ne sa­mo na­gra­da­ma ne­go i nas­tu­pom, ali i iz­gle­dom. Na cr­ve­nom te­pi­hu po­ja­vi­la se u ha­lji­ni ta­li­jan­skog di­zaj­ne­ra Fran­ces­ca Scog­na­mi­glia, a na se­bi je ima­la na­kit Lor­ra­ine Sc­hwar­tz vri­je­dan čak 84 mi­li­ju­na kn. Uz nju je blis­ta­la i če­tve­ro­go­diš­nja kći Blue Ivy, koja je no­si­la ha­lji­nu di­zaj­ne­ri­ce Mis­c­h­ke Ao­ki od 74 ti­su­će kn. Po­seb­no se is­ti­ca­la i Nic­ki Mi­naj u pla­voj ha­lji­ni di­zaj­ne­ri­ce Bao Tran­c­hi. Uska haljina is­ti­ca­la je Nic­ki­ne obli­ne, a za ho­da­nje u njoj tre­ba­la je po­moć svog deč­ka, re­pe­ra Me­ek Mil­la. Uz­da­he jav­nos­ti iz­a­zva­la je i He­idi Klum u bež mi­ni suk­nji koja je is­ti­ca­la nje­zi­ne du­ge no­ge. Bes­pri­je­kor­nim pro­por­ci­ja­ma po­hva­li­la se i Win­nie Har­low, 22-go­diš­nji mo­del ko­ji bo­lu­je od vi­ti­li­ga. S dru­ge stra­ne, lis­tu naj­go­re odje­ve­nih pre­dvo­di­la je bri­tan­ska pje­va­či­ca al­ban­skog po­dri­je­tla Ri­ta Ora. Ona se na cr­ve­nom te­pi­hu po­ja­vi­la u cr­no-cr­ve­noj got­hic ha­lji­ni Mar­ca Ja­cob­sa te plat­for­m­skim ci­pe­la­ma.

REUTERS

Nic­ki Mi­naj je iz­lo­ži­la atri­bu­te, He­idi Klum, Ri­ta Ora nas je zgro­zi­la go­tič­kim sti­lom, a hit mo­del tre­nut­ka Win­nie Har­low, koja bo­lu­je od vi­ti­li­ga, hra­bro je iz­ni­je­la ha­lji­nu na jed­no ra­me

REUTERS

Ta­li­jan­ski di­zaj­ner Fran­ces­co Scog­na­mi­glio di­zaj­ni­rao je Beyon­cé ha­lji­nu, a ma­la Blue Ivy no­si­la je kre­aci­ju Mis­c­h­ke Ao­ri od 74 ti­su­će kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.