Bla­tom na fa­sa­du Eu­ro­pe

Pred­sta­va Oli­ve­ra Fr­lji­ća ko­ja je tjed­ni­ma di­za­la pra­ši­nu sa­dr­ži iz­nim­no ne­ugod­ne pri­zo­re odrub­lji­va­nja gla­va

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - de­nis.derk@ve­cer­nji.net De­nis Derk

Fr­lji­će­va no­va autor­ska pred­sta­va iz­ve­de­na je u svim ko­pro­du­cent­skim te­atri­ma osim u Züric­hu. Švi­car­ci su je pla­ti­li, ali ni­su je iz­ve­li Hr­vat­ski kul­tur­ni dom na Su­ša­ku bez na­si­lja, za­bra­na i sud­skih tuž­bi do­če­kao je hr­vat­sku pre­mi­je­ru pred­sta­ve “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje”, još je­dan autor­ski pro­jekt Oli­ve­ra Fr­lji­ća ko­ji je is­pro­vo­ci­rao li­jep dio Eu­ro­pe. In­di­ka­tiv­no, Fr­lji­će­va pred­sta­va in­s­pi­ri­ra­na ro­ma­nom Pe­te­ra We­issa “Es­te­ti­ka ot­po­ra” i pra­izve­de­na na elit­nim Beč­kim sve­ča­nim tjed­ni­ma gos­to­va­la je u svim ko­pro­du­cent­skim ka­za­li­šti­ma osim u Züric­hu. Di­rek­tor The­ater Spek­ta­ke­la San­dro Lu­nin od­bio je pri­ka­za­ti “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje”, ali pla­tio je tro­šak. Cen­zu­ra se do­go­di­la u Švi­car­skoj. Uos­ta­lom, ta je zem­lja strik­t­no ne­utral­na. A Fr­lji­ćev te­atar je sve, ali ne­utra­lan ni­je.

Li­ce­mje­rje ci­vi­li­za­ci­je

Ta­ko ni­je ne­utral­na ni ova pred­sta­va u ko­joj glum­ci, ma­hom čla­no­vi ri­ječ­kog HNK Ivan pl. Zaj­ca i Slo­ven­skog mla­din­skog gle­da­liš­ča, na hr­vat­skom, slo­ven­skom i en­gle­skom pro­pit­ku­ju ne­pre­gle­dan mus­li­man­ski iz­bje­glič­ki val ko­ji je po­go­dio Eu­ro­pu, ali i li­ce­mje­rje za­pad­ne ci­vi­li­za­ci­je ko­ja sni­ža­va ci­je­ne naf­te, a po­skup­lju­je oruž­je. I pri to­me od vlas­ti­tih gra­đa­na pri­kup­lja do­bro­volj­ne pri­lo­ge za si­ro­maš­nu Afri­ku, Azi­ju, Juž­nu i Sred­nju Ame­ri­ku... Fr­ljić je uz dra­ma­tur­ga Ma­ri­na Bla- že­vi­ća u pred­sta­vu uba­cio či­tav niz ci­ta­ta u ras­po­nu od za­pi­sa pri­pad­ni­ka Al Qa’ide Oma­ra Na­si­ri­ja (ko­ji ni­su pre­ve­de­ni na hr­vat­ski), pa do uvi­jek ak­tu­al­nih tek­s­to­va Ber­tol­ta Brec­h­ta. I u ovoj pred­sta­vi uz po­moć krat­kog i ubo­ji­tog tek­s­ta stva­ra li­kov­no efek­t­ne sce­ne ko­je va­ri­ra­ju iz­me­đu vo­dvi­lja i per­for­man­sa, a vr­lo su čes­to do­ku­men­tar­ne i kraj­nje po­li­tič­ki ne­ko­rek­t­ne. Pri­tom pro­vo­ci­ra pu­bli­ku tje­ra­ju­ći je na re­ak­ci­ju, ali re­ak­ci­je ne­ma. Ka­da glum­ci tra­že mi­nu­tu šut­nje za oda­va­nje po­čas­ti žr­tva­ma te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Fran­cu­skoj, Bel­gi­ji i Nje­mač­koj, a on­da i za če­ti­ri mi­li­ju­na lju­di ko­je su Eu­rop­lja­ni i Ame­ri­kan­ci po­bi­li u Af­ga­nis­ta­nu, Ira­ku i Si­ri­ji od de­ve­de­se­tih na­da­lje, nit­ko se ne us­ta­je. Šut­nja je čak i ne­ugod­na. Ali ne iz­ne­na­đu­je.

Za­mi­je­nje­na tro­boj­ni­ca

U sva­koj pred­sta­vi Fr­ljić ima ne­ko­li­ko me­ta­fo­rič­nih udi­ca ko­ji­ma pro­vje­ra­va bud­nost svo­jih os­po­ra­va­te­lja i stva­ra si ne­pri­ja­te­lje. Ovog pu­ta to je tre­nu­tak u ko­jem dje­voj­ka u hi­dža­bu ra­đa zas­ta­vu zem­lje u ko­joj se pred­sta­va iz­vo­di. U Ri­je­ci je zbog mo­gu­ćih sud­skih tuž­bi služ­be­na zas­ta­va za­mi­je­nje­na po­ne­što iz­mi­je­nje­nom tro­boj­ni­com. Ne­što ve­ćom tro­boj­ni­com bio je umo­tan glu­mac ko­ji s kru­nom od tr­nja si­la­zi s kri­ža iz­ra­đe­nog od naf­t­nih mas­li­nas­to­si­vih ka­nis­ta­ra i ob­ljub­lju­je mus­li­man­ku. Pu­no su ne­ugod­ni­je sce­ne ka­da se no­žem odrub­lju­ju gla­ve lju­di­ma ko­ji na gla­vi ima­ju cr­ne kr­pe, a odje­ve­ni su u kri­ča­va na­ran­čas­ta odi­je­la ko­ja su pos­ta­la sim­bo­li glo­bal­ne bes­po­moć­nos­ti i pat­nje. Pred­sta­va “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje” te­me­lji­to je an­ti­ka­pi­ta­lis­tič­ka iako ju je ka­pi­ta­li­zam pla­tio i omo­gu­ćio. Ona po­ru­ču­je da sva­ko na­si­lje ra­đa no­vo na­si­lje i ta­ko ukrug. U njoj blat­nu ko­lo­ni­jal­nu proš­lost Eu­ro­pe ne­ki no­vi vje­tro­vi vra­ća­ju u is­po­li­ra­nu slo­bo­dar­sku fa­sa­du Europ­ske uni­je. I sve to uz pos­prd­ni po­greb­ni marš iz Ma­hle­ro­ve pr­ve sim­fo­ni­je.

Fr­ljić je uz Bla­že­vi­ća u pred­sta­vu uba­cio či­tav niz ci­ta­ta u ras­po­nu od Na­si­ri­ja do Brec­h­ta

HNK IVAN PL. ZAJC, RI­JE­KA

Za­vr­š­na sce­na pred­sta­ve ko­ja je uz­bur­ka­la du­ho­ve u svim zem­lja­ma u ko­ji­ma se po­ja­vi­la,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.