Ni­je znao da ban­ka ka­ma­te mi­je­nja ne­po­šte­no

Kre­dit u CHF-u po­di­gao je jer je bio jef­ti­ni­ji, a ban­ka ga, ka­že, ni­je upo­zo­ri­la da HNB šti­ti te­čaj ku­ne, a ne i fran­ka, ka­zao je na svje­do­če­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

– Una­toč či­nje­ni­ci da sam pro­veo ko­nver­zi­ju CHF kre­di­ta anek­som ugo­vo­ra, i da­lje se imam pra­vo po­zi­va­ti na ni­štet­nost odre­da­ba iz os­nov­nog ugo­vo­ra jer ovo ni­je ugo­vor, ne­go aneks – is­tak­nuo je na glav­noj ras­pra­vi o ni­štet­nos­ti ugo­vo­ra o kre­di­tu u CHF ta­daš­nje Hypo ban­ke Goran Alek­sić, sa­bor­ski zas­tup­nik Sna­ge te ar­gu­men­ti­rao da je ban­ka i u ko­nver­zi­ji po­no­vo jed­nos­tra­no odre­di­la ka­mat­ne sto­pe kao i u CHF kre­di­tu. – Mo­je je miš­lje­nje da su se kod ko­nver­zi­je mo­ra­li pri­mi­je­ni­ti uvje­ti kre­di­ti­ra­nja ko­ji su vri­je­di­li na te­me­lju tr­žiš­nih od­no­sa s po­čet­ka ugo­vor­nog od­no­sa, ina­če su ni­štet­ni – iz­lo­žio je Alek­sić svo­je vi­đe­nje sut­ki­nji Car­men To­pa­lu­šić ko­ja ga je upo­zo­ri­la da ne mo­že prav­no iz­la­ga­ti ono što je već s od­vjet­ni­com Ni­co­le Kwi­at­kow­ski obraz­lo­žio u pod­nes­ci­ma, ne­go – svje­do­či­ti. Dok se Kwi­at­kow­ski po­zva­la na dvi­je od­lu­ke Us­tav­nog su­da, o vra­ća­nju na po­nov­no od­lu­či­va­nje slu­ča­ja Fra­nak i us­tav­nos­ti ko­nver­zi­je, Hr­vo­je Ma­tić, od­vjet­nik Ad­di­ka, prav­nog sljed­ni­ka Hypa, us­t­vr­dio je da su, pre­ma Us­tav­nom su­du, ko­nver­zi­jom os­tva­re­ni le­gi­tim­ni ci­lje­vi i za ovak­ve pos­tup­ke vi­še ne­ma prav­nog in­te­re­sa. Alek­sić je u svje­do­če­nju po­jas­nio da je kre­dit u CHF-u po­di­gao jer je bio jef­ti­ni­ji, no ni­je znao da je na­čin pro­mje­ne ka­ma­te od­lu­kom ban­ke ne­po­šten te o to­me ni­je pi­tao ni osob­nu ban­ka­ri­cu za ko­ju ta­ko­đer pret­pos­tav­lja da ni­je zna­la. Ta­ko­đer, ban­ka ga ni­je upo­zo­ri­la da HNB šti­ti te­čaj ku­ne, ali ne i CHF-a. Ti­je­kom ot­pla­te tra­žio je objaš­nje­nje za rast ka­ma­te i me­to­do­lo­gi­ju iz­ra­ču­na, a pri­je ko­nver­zi­je ban­ci po­nu­dio do­go­vor oko ka­ma­te. Od­vjet­nik Ad­di­ka is­tak­nuo je da je ka­ma­ta za CHF uvi­jek os­ta­la ni­ža od one za is­ti kre­dit u euru. S ob­zi­rom na to da je osob­na ban­ka­ri­ca na ču­va­nju trud­no­će, nje­zi­no sas­lu­ša­nje od­go­đe­no je za ru­jan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.