No­vi kan­di­dat za žu­pa­na Bla­žen­ko Bo­ban

U slu­ča­ju Zlat­nog ra­ta, pred­sjed­nik HDZ-a bio je za­ču­đu­ju­će brz

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go, Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Ci­je­la je stvar pred­stav­lje­na kao da se Že­vr­nja sam pov­la­či iz kan­di­da­tu­re. Bla­žen­ko Bo­ban biv­ši je gra­do­na­čel­nik So­li­na i sa­bor­ski zas­tup­nik Afe­ra zbog do­dje­le kon­ce­si­je za pla­žu Zlat­ni rat re­zul­ti­ra­la je od­lu­kom še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća o smje­nji­va­nju Zlat­ka Že­vr­nje, žu­pa­na Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je, s po­zi­ci­je po­nov­nog kan­di­da­ta za žu­pa­na.

“Pre­kr­ša­ji ni­su dras­tič­ni”

No­vi kan­di­dat je Bla­žen­ko Bo­ban, biv­ši gra­do­na­čel­nik So­li­na i sa­bor­ski zas­tup­nik, a ci­je­la je stvar pred­stav­lje­na kao da se Že­vr­nja sam pov­la­či iz kan­di­da­tu­re. Prem­da se Plen­ko­vi­ća čes­to pro­zi­va da ni­je sklon br­zom rje­ša­va­nju pro­ble­ma, ne­go os­ni- va raz­na po­vje­rens­tva, u slu­ča­ju Zlat­ni rat šef HDZ-a dje­lo­vao je za­ču­đu­ju­će br­zo. Pr­vo je na­re­dio da Mi­nis­tar­stvo mo­ra pro­ve­de nad­zor pos­tup­ka do­dje­le spor­ne kon­ce­si­je, a na­kon što je ut­vr­đe­no kr­še­nje tri­ju za­ko­na, pri­si­lio je Že­vr­nju na prek­si­noć­njem raz­go­vo­ru na ab­di­ka­ci­ju. Že­vr­nja se na­vod­no odu­pi­rao pov­la­če­nju iz kan­di­da­tu­re, ali zbog ut­vr­đe­nih ne­pra­vil­nos­ti i na­ne­se­ne šte­te HDZ-u ni­je mu bi­lo spa­sa. No­vi kan­di­dat za žu­pa­na Bla­žen­ko Bo­ban do­bio je jed­no­glas­nu pot­po­ru Pred­sjed­niš­tva i Žu­pa­nij­skog od­bo­ra, a nje­go­vo iz­la­ga­nje u HDZ-u do­če­ka­no je du­go­traj­nim plje­skom. – Bio sam pred­sjed­nik mjes­nog od­bo­ra osam go­di­na, 11 go­di­na i 11 da­na bio sam gra­do­na­čel­nik So­li­na, sa­bor­ski zas­tup­nik dru­gi man­dat i ako Bog da, bit ću žu­pan – re­kao je Bo­ban na­gla­siv­ši ka­ko je na proš­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma imao naj­bo­lji re­zul­tat u dr­ža­vi, ali se po­vu­kao s mjes­ta gra­do­na­čel­ni­ka kad je osvo­jio man­dat u Sa­bo­ru. Na pri­mjed­bu no­vi­na­ra da HDZ-ov­ci go­vo­re o mo­ral­nom či­nu Zlat­ka Že­vr­nje, a mi­nis­tar But­ko­vić na­pi­sao je da su pre­kr­še­na tri za­ko­na pri do­dje­li kon­ce­si­je, Bo­ban je oci­je­nio da se ne ra­di o dras­tič­nim pre­kr­ša­ji­ma. An­te Sa­na­der po­t­vr­dio je ka­ko je i on uvje­ren da na na­tje­ča­ju za Zlat­ni rat ni­je bi­lo po­go­do­va­nja, a da je Že­vr­nji­na os­tav­ka mo­ral­ni čin, po­put tre­ne­ra u no­go­me­tu ko­ji od­la­zi zbog po­gre­ša­ka svo­je mom­ča­di. Na pi­ta­nje je li pre­mi­jer Plen­ko­vić na­met­nuo Že­vr­nji­nu os­tav­ku i ima li su­ko­ba unu­tar stran­ke, An­te Sa­na­der ka­zao je da Plen­ko­vić ni­je na­met­nuo od­lu­ku. – Da je Že­vr­nja os­tao kan­di­dat, HDZ bi bio na uda­ru SDP-a i Mos­ta da je ri­ječ o onom sta­rom, ko­rum­pi­ra­nom HDZ-u – ko­men­ti­rao je pak iz­vor iz vod­stva na­ci­onal­nog HDZ-a smje­nji­va­nje Že­vr­nje. Ju­čer se na Fa­ce­bo­oku ogla­sio i sam Že­vr­nja.

Kons­ter­ni­ra­ni zbog mi­nis­tra

“Ia­ko ne osje­ćam osob­nu od­go­vor­nost, svjes­tan me­dij­ske sli­ke i per­cep­ci­je jav­nos­ti te mo­gu­će po­li­tič­ke šte­te za HDZ, naj­av­lju­jem svo­je odus­ta­ja­nje od kan­di­da­tu­re”, na­pi­sao je Že­vr­nja. Sa­mo ko­ji dan pri­je Že­vr­nja je tvr­dio da je ne­do­pus­ti­vo tra­ži­ti nje­go­vo pov­la­če­nje, ka­da je to naj­a­vio mos­to­vac Ni­ko­la Gr­mo­ja. U split­skom HDZ-u kons­ter­ni­ra­ni su zbog to­na pri­op­će­nja mi­nis­tra Ole­ga But­ko­vi­ća o po­ni­šte­nju na­tje­ča­ja o kon­ce­si­ji. Vlada sma­tra da se ni­je tre­ba­lo ići ta­ko oš­tro. Pri­mje­ri­ce, Mi­nis­tar­stvo je na­gla­si­lo da su pre­kr­še­na tri za­ko­na, a s ob­zi­rom na to da su po­ve­za­ni, pre­kr­šiv­ši je­dan, Že­vr­nja je pre­kr­šio sva tri. Is­to to se mo­glo re­ći pu­no umje­re­ni­je, dr­že lo­kal­ni HDZ-ov­ci ko­ji s tim te­re­tom idu na lo­kal­ne iz­bo­re.

Bla­žen­ko Bo­ban, no­vi kan­di­dat za split­sko-dal­ma­tin­skog žu­pa­na

Zlat­ko Že­vr­nja: Ia­ko se ne osje­ćam od­go­vor­nim, iz utr­ke se pov­la­čim ra­di me­dij­skog pri­ti­ska i per­cep­ci­je jav­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.