Naj­ve­ća po­mor­ska ne­sre­ća u Hr­vat­skoj

AJ­ME, MI­LI BO­ŽE, ŠTO JE OVO...

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Ovo su bi­le zad­nje ri­je­či vo­za­ča gu­me­nja­ka pri­je ne­go što je na njih na­le­tio brod Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Od de­vet oso­ba iz gu­me­nja­ka tri su po­gi­nu­le, dvi­je pre­ži­vje­le, a za če­tve­ro se tra­ga­lo

U gu­me­nja­ku je bi­lo de­vet oso­ba, po­gi­nu­li su suv­las­nik res­to­ra­na Bowa Alen Pe­ri­šić te se­zon­ski rad­ni­ci Je­la Ko­baš i nje­zin sin Da­ni­jel Ko­baš

Gu­me­nja­kom je po iz­ra­zi­to va­lo­vi­tom mo­ru uprav­ljao Alen Pe­ri­šić, ko­ji je pre­vo­zio osob­lje svog res­to­ra­na Bowa sa Ši­pa­na u Du­brov­nik Tri su oso­be po­gi­nu­le, dvi­je pre­ži­vje­le, a za če­ti­ri se, do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja, tra­ga­lo na­kon stra­vič­ne po­mor­ske ne­sre­će ko­ja se prek­si­noć do­go­di­la u Ko­lo­čep­skom ka­na­lu u bli­zi­ni Du­brov­ni­ka. To je naj­ve­ća po­mor­ska ne­sre­ća ko­ja se do­go­di­la u Hr­vat­skoj. Gu­me­na bro­di­ca u ko­joj je bi­lo de­vet oso­ba u uto­rak u 21.20 sa­ti su­da­ri­la se s bro­dom Dan­če Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Du­brov­nik ko­ji je ju­rio na me­di­cin­sku in­ter­ven­ci­ju na Mljet.

Kre­nu­li pre­ma Du­brov­ni­ku

Gu­me­nja­kom je po iz­ra­zi­to va­lo­vi­tom mo­ru uprav­ljao Alen Pe­ri­šić, ko­ji je pre­vo­zio osob­lje svog res­to­ra­na Bowa sa Ši­pa­na u Du­brov­nik. Na­kon ne­sre­će po­sa­da bro­da Dan­če je od­mah spa­si­la dvi­je oso­be, a ti­je­la dvo­je put­ni­ka s gu­me­nja­ka pro­na­đe­na su ti­je-

kom no­ći. Ti­je­lo tre­će po­gi­nu­le oso­be pro­na­đe­no je ju­čer ti­je­kom da­na. Po­gi­nu­li su Alen Pe­ri­šić te Je­la Ko­baš i nje­zin sin Da­ni­jel Ko­baš iz Ve­li­ke Go­ri­ce ko­ji su kao se­zon­ski rad­ni­ci tre­ba­li ra­di­ti u res­to­ra­nu na Ši­pa­nu. Kal­va­ri­ju su pre­ži­vje­li rad­ni­ci Ve­li­mir Šet­ka i Vik­tor Mar­ko­ta. Iden­ti­tet os­ta­lih ne­sret­nih put­ni­ka s gu­me­nja­ka do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja ni­je bio poz­nat. Pre­ma za­sad dos­tup­nim po­da­ci­ma, gu­me­njak ni­je bio oz­na­čen na­vi­ga­cij­skim svje­tli­ma i ni­je bio vid­ljiv na ra­da­ru. Dan­če, ko­ji je na­mi­je­njen za tra­ga­nje, spa­ša­va­nje i pri­je­voz bo­les­ni­ka, plo­vio je sre­di­nom ka­na­la i bio je pro­pis­no osvi­jet­ljen. Pre­ma svje­do­čans­tvu pre­ži­vje­log Ve­li­mi­ra Šet­ke, nit­ko od put­ni­ka u gu­me­nja­ku ni­je vi­dio brod Luč­ke ka­pe­ta­ni­je pa ta­ko on ni­je ni znao što se do­go­di­lo kad je doš­lo do su­da­ra. Ka­že da je čuo Ale­na Pe­ri­ši­ća ne­ko­li­ko se­kun­di pri­je uda­ra bro­da ka­ko go­vo­ri: “Aj­me, mi­li Bo­že, što je ovo!” On sam ni­je znao što se do­go­di­lo, sa­mo je vi­dio da vi­še ne­ma lju­di u bro­di­ci. Spa­sio je svog pri­ja­te­lja Mar­ko­tu te su po­zva­li upo­moć brod Dan­če, ko­ji ih je spa­sio. Na­kon 15-ak mi­nu­ta u mo­ru su pro­naš­li ti­je­lo Ale­na Pe­ri­ši­ća, dok je ti­je­lo Je­le Ko­baš pro­na­đe­no oko 4 sa­ta u sri­je­du. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Pe­ri­šić je gu­me­njak

oso­be su po­gi­nu­le u po­mor­skim ne­sre­ća­ma proš­le go­di­ne u Hr­vat­skoj, jed­na se oso­ba još uvi­jek vo­di kao nes­ta­la

naj­pri­je bio us­mje­rio pre­ma Du­brov­ni­ku, no zbog va­lo­va ga je za­tim pre­us­mje­rio pre­ma Br­se­či­na­ma. Nit­ko od put­ni­ka u bro­di­ci ni­je vi­dio brod Dan­če iako je on bio pro­pis­no osvi­jet­ljen jer su bi­li okre­nu­ti le­đi­ma ili pog­nu­ti ka­ko bi se za­šti­ti­li od pr­ska­nja va­lo­va. Oči­to ga je u zad­nji tre­nu­tak vi­dio sa­mo Alen Pe­ri­šić. Iz Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ju­čer su pri­op­ći­li da se po­tra­ga za nji­ma odvi­ja na ši­rem po­dru­čju Ko­lo­čep­skog ka­na­la i da su an­ga­ži­ra­na dva plo­vi­la luč­kih ka­pe­ta­ni­ja Plo­če i Split te jed­no plo­vi­lo Plov­pu­ta. U po­mor­sku po­tra­gu uklju­če­no je i pet pri­vat­nih plo­vi­la te dva he­li­kop­te­ra iz sas­ta­va MUP-a i Obal­ne stra­že RH, dok se kop­ne­na po­tra­ga na obal­nim pre­dje­li­ma po­dru­čja u obu­hva­tu po­tra­ge odvi­ja u nad­lež­nos­ti Po­li­cij­ske upra­ve du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske.

Ja­ko ju­go ote­ža­va po­tra­gu

Gu­me­njak ni­je bio oz­na­čen na­vi­ga­cij­skim svje­tli­ma i ni­je bio vid­ljiv na ra­da­ru

Po­tra­gu je ote­ža­va­lo ja­ko ju­go, ko­je je pu­ha­lo sna­gom od 25 do 30 čvo­ro­va. Pu­tem obal­ne ra­di­opos­ta­je ORP Du­brov­nik ra­dio emi­ti­ra se po­ru­ka ka­te­go­ri­je “Mayday Re­lay” svim su­di­oni­ci­ma u po­mor­skom pro­me­tu. Is­tra­gu ne­sre­će pro­vo­di Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u su­rad­nji s MUP-om, a pa­ra­lel­no se pro­vo­di i uprav­na te si­gur­nos­na is­tra­ga Agen­ci­je za po­mor­ske ne­sre­će.

Brod Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Dan­če ju­rio je na me­di­cin­sku in­ter­ven­ci­ju na oto­ku Mlje­tu 32

Ve­li­mir Šet­ka pre­ži­vio je te­šku po­mor­sku ne­sre­ću kod Du­brov­ni­ka

U po­tra­gu za nes­ta­li­ma uklju­če­ni su i bro­do­vi i he­li­kop­te­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.