Pli­tvi­ce od­bi­le fo­to­gra­fi­ra­nje nje­mač­kih mi­si­ca

Usko­či­le su Ras­to­ke, u ko­ji­ma su bez pro­ble­ma na dva sa­ta ugos­ti­li 13 dje­vo­ja­ka i fo­to­gra­fe

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Bo­ra­vak mi­si­ca or­ga­ni­zi­rao HTZ, upra­va ih od­bi­la jer ni­je edu­ka­tiv­no, a Ras­to­ke ih pri­mi­le i ugos­ti­le

Pe­tod­nev­ni bo­ra­vak li­je­pih Nje­mi­ca, fi­na­lis­ti­ca iz­bo­ra za miss, or­ga­ni­zi­ra­li su Glav­ni ured HTZ-a i nje­mač­ki tu­ro­pe­ra­tor ID Ri­va to­urs Mo­že li 13 li­je­pih, na­smi­ja­nih dje­vo­ja­ka u po­sje­tu Hr­vat­skoj bi­ti lo­ša pro­mo­ci­ja? Mo­že li uop­će rek­la­me bi­ti pre­vi­še? Za Zagreb, Ras­to­ke, Za­dar, Lo­šinj, Cres, Ri­je­ku – ne. Ali za Pli­tvič­ka je­ze­ra – da. Tri­de­se­te­ro­čla­na eki­pa mün­c­hen­skih no­vi­na Aben­d­ze­itung, u ko­joj je 13 fi­na­lis­ti­ca iz­bo­ra za miss Mün­c­he­na, šest fo­to­gra­fa, če­ti­ri ured­ni­ka, dvo­je vi­za­žis­ta i pra­te­će osob­lje, je­di­no je, na­ime, u ovom na­ci­onal­nom par­ku do­bi­la od­bi­je­ni­cu. Dvo­sat­no sni­ma­nje nje­mač­kih lje­po­ti­ca, bes­plat­nu rek­la­mu kak­vu se sa­da, u iz­van­se­zo­ni, zla­tom pla­ća, na Pli­tvi­ca­ma ne že­le jer ne­ma edu­ka­tiv­nu, ne­go ko­mer­ci­jal­nu svr­hu?! Na­sre­ću, pri­li­ku su pre­poz­na­le i u nju usko­či­le Ras­to­ke. Eki­pa mün­c­hen­skog “Ve­čer­nja­ka” na­kon odra­đe­nog sni­ma­nja u uto­rak je pro­du­ži­la za Za­dar, su­tra nas­tav­lja da­lje i Hr­vat­ska će do­bi­ti li­jep ko­mad pro­midž­be­nog ko­la­ča. Naj­du­go­vječ­ni­ji mün­c­hen­ski iz­bor lje­po­te imat će, na­ime, pu­no pu­bli­ci­te­ta sve do sa­mog fi­na­la u lis­to­pa­du. Pe­tod­nev­ni bo­ra­vak li­je­pih Ba­var­ki or­ga­ni­zi­ra­li su, ina­če, Glav­ni ured Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce i nje­mač­ki tu­ro­pe­ra­tor ID Ri­va to­urs, ko­ji di­je­le tro­šak pu­to­va­nja od 26.000 eura, a mar­ke­tin­ška vri­jed­nost pro­jek­ta pro­cje­nju­je se na čak sto­ti­njak ti­su­ća eura. Trud hr­vat­skih tu­ris­tič­kih rad­ni­ka, ko­ji­ma je tre­ba­lo i umješ­nos­ti i ve­za da bi pri­do­bi­li ured­niš­tvo mün­c­hen­skog dnev­nog lis­ta da za sni­ma­nje iz­a­be­re baš Hr­vat­sku, na kra­ju ne­će bi­ti uza­lu­dan. No, svi se ču­de kru­tos­ti pli­tvič­ke upra­ve.

Pra­vi­la ni­su spor­na

– Jas­no je da u NP-u pos­to­je po­seb­na pra­vi­la po­na­ša­nja i to ni­ko­me ni­je spor­no. Ta­ko­đer je jas­no da po­traž­nja iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. No, po­traž­nje jed­nos­tav­no ni­kad ne mo­že bi­ti pre­vi­še. Na do­ma­ći­ni­ma je sa­mo da sve do­bro pos­lo­že za naj­ve­ću ko­rist. Dra­gulj pri­ro­de ka­kav su Pli­tvič­ka je­ze­ra ne ču­va se, me­đu­tim, ta­ko da ga se obri­še s tu­ris­tič­ke kar­te. Rje­še­nje je bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja i učin­ko­vi­ti­ja za­šti­ta. Ne­ko­li­ko dnev­nih ulaz­ni­ca, re­ci­mo, do­volj­no je da osi­gu­ra pla­ću jed­nog ču­va­ra, za­što ne za­pos­li­ti de­set­ke ili sto no­vih ču­va­ra? Za­što, pri­mje­ri­ce, ne uves­ti re­zer­va­ci­je da bi se pri­ti­sak u ljet­noj špi­ci ras­po­re­dio i sma­njio? Is­to ta­ko, mo­gu­će je za one ko­ji že­le po­sje­ti­ti park bez naj­a­ve i is­klju­či­vo u ne­ko odre­đe­no vri­je­me ko­je nji­ma od­go­va­ra udvos­tru­či­ti ci­je­nu ulaz­ni­ce. Na­či­na je mno­go da se ovak­vim bi­se­rom uprav­lja do­bro, kva­li­tet­no, uva­ža­va­ju­ći či­nje­ni­cu da je ri­ječ o bla­gu ne­pro­cje­nji­ve vri­jed­nos­ti – ka­že je­dan do­ma­ći tu­ris­tič­ki rad­nik.

Po­di­je­li­li vi­še od­bi­je­ni­ca

Na Pli­tvi­ca­ma ni­su pr­vi put po­mi­je­ša­li lon­či­će. Raz­na su sni­ma­nja po­s­ljed­njih go­di­nu da­na od­bi­je­na kao ne­prik­lad­na i ne­po­treb­na. Mno­gi­ma ni­je po­mo­gla ni pre­po­ru­ka tu­ris­tič­kih ins­ti­tu­ci­ja da je ri­ječ o vri­jed­noj pro­midž­bi za Hr­vat­sku. Iz upra­ve Jav­ne us­ta­no­ve NP-a Pli­tvič­ka je­ze­ra ju­čer se ni­su oda­zva­li na upit o to­me za­što od­bi­ja­ju sni­ma­nje ba­var­skih mi­si­ca i slič­na do­ga­đa­nja. Či­nje­ni­ca jest da im je iz UNESCO-a sti­glo upo­zo­re­nje zbog pre­ko­mjer­nog po­sje­ći­va­nja i ugro­ža­va­nja je­dins­tve­ne

Tre­ba­li bi raz­miš­lja­ti ka­ko se or­ga­ni­zi­ra­ti bo­lje, a ne za­bra­nji­va­ti – ka­že Bo­žo Sko­ko Mar­ke­tin­ška vri­jed­nost do­la­ska mi­si­ca i nji­ho­ve eki­pe pro­cje­nju­je se na sto­ti­njak ti­su­ća eura

pri­rod­ne vri­jed­nos­ti. Pli­tvi­ce na vr­hun­cu po­sje­ti i 15.000 lju­di na dan i za­si­gur­no ima da­na kad se či­ni da sve iz­mi­če kon­tro­li, no ipak va­lja raz­li­ko­va­ti kru­ške i ja­bu­ke. – Ne­ovis­no ko­li­ko je po­pu­lar­na i poz­na­ta, da­nas ni­jed­na des­ti­na­ci­ja u svi­je­tu, uklju­ču­ju­ći na­ci­onal­ne par­ko­ve, ne pro­pu­šta pri­li­ku da pri­vu­če me­đu­na­rod­nu po­zor­nost i do­bi­je do­dat­nu pro­mo­ci­ju. Na Pli­tvi­ca­ma de­fi­ni­tiv­no tre­ba­ju raz­miš­lja­ti ka­ko se bo­lje or­ga­ni­zi­ra­ti, a ne za­bra­nji­va­ti – za­klju­ču­je struč­njak za od­no­se s jav­noš­ću Bo­žo Sko­ko.

TUAN TRUONG

Fi­na­lis­ti­ce iz­bo­ra za miss u or­ga­ni­za­ci­ji mün­c­hen­skog Aben­d­ze­itun­ga u Hr­vat­skoj bo­ra­ve pet da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.