MOST NE MO­ŽE RUŠITI MINISTRA, A ONDA OSTATI U VLADI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Plen­ko­vi­će­va je Vla­da pred naj­ve­ćim iz­a­zo­vom do sa­da – mo­ra­ju se iz­jas­ni­ti o sud­bi­ni ministra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, a još uvi­jek ni­je jas­no ka­ko će se u ci­je­loj pri­či pos­ta­vi­ti Most. U toj stran­ci pri­želj­ku­ju da Ma­rić sam pod­ne­se os­tav­ku i ta­ko s nji­ho­vih le­đa ski­ne te­ret do­no­še­nja te­ške po­li­tič­ke od­lu­ke, če­mu oči­to ni­su pre­tje­ra­no sklo­ni. To je, me­đu­tim, te­ško oče­ki­va­ti, jer bi Ma­rić ti­me de fac­to priz­nao kriv­nju za sve što mu opor­ba stav­lja na te­ret. Oči­to svjes­ni te­ži­ne tre­nut­ka, iz Mos­ta ovih da­na pla­si­ra­ju ne­vje­ro­jat­nu te­zu da nji­ho­vo svr­sta­va­nje uz opor­bu ne mo­ra nuž­no zna­či­ti i pad Vla­de. Pod­sje­ća­ju da se Plen­ko­vić iz Bruxel­le­sa su­prot­sta­vio Ka­ra­mar­ko­voj od­lu­ci da sru­ši vlas­ti­tu Vla­du, a da je Ka­ra­mar­ko ta­da bio šef stran­ke. Ti­me valj­da že­le re­ći ka­ko mi­ca­nje nes­tra­nač­kog Ma­ri­ća ne bi tre­ba­lo do­ves­ti do po­tre­sa u HDZ-u, no tak­vo pro­miš­lja­nje po­ka­zu­je sa­mo po­li­tič­ku nez­re­lost eki­pe Bo­že Pe­tro­va. Ono nad čim se tre­ba­ju za­mis­li­ti ni­je re­ak­ci­ja HDZ-ova člans­tva na even­tu­al­no ru­še­nje Ma­ri­ća. Most pri­je sve­ga sa­mom

Na­jiz­gled­ni­ji sce­na­rij i ovo­ga je pu­ta da će Most ostati suz­dr­žan u gla­so­va­nju

se­bi tre­ba od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje ko­li­ko im je za­mis­li­va si­tu­aci­ja u ko­joj bi s opor­bom po­ku­ša­li sru­ši­ti HDZ-ova ministra u naj­važ­ni­jem Vla­di­nu re­so­ru, a onda, ako im to ne us­pi­je, u is­toj Vladi nas­ta­vi­ti s njim su­ra­đi­va­ti kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo?! To je jed­nos­tav­no ne­mo­gu­će. Po­dr­že li opor­be­ni zah­tjev, op­s­ta­nak Vla­de pot­pu­no je ne­re­alan. Od­lu­če li pak gla­so­va­ti pro­tiv opo­zi­va, sa­ču­vat će ko­ali­ci­ju, ali i mo­ra­ti objas­ni­ti svo­jim bi­ra­či­ma za­što su di­za­li kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv upra­ve Agro­ko­ra, a Ma­ri­ća am­nes­ti­ra­li od bi­lo kak­ve od­go­vor­nos­ti, i to uoči lo­kal­nih iz­bo­ra. Na­jiz­gled­ni­ji sce­na­rij je, pre­ma to­me, onaj u ko­jem će Most još jed­nom pri­mi­je­ni­ti pro­ku­ša­ni re­cept i – ostati suz­dr­žan. To bi im ovo­ga pu­ta bi­lo pu­no lak­še ne­go u slu­ča­ju ministra obra­zo­va­nja Pa­ve Ba­ri­ši­ća ko­ji je pro­ka­zan kao pla­gi­ja­tor. Is­tra­ge ve­za­ne uz Agro­kor su u po­vo­ji­ma, a Ma­ri­ća pra­te tek ne­jas­ne sum­nje ve­za­ne uz nje­go­vu ulo­gu u kon­cer­nu. Ta­kav stav ni­je pre­tje­ra­no ju­nač­ki, ali ni iz­van sva­ke pa­me­ti kao ide­ja da ru­še ministra, a onda os­ta­nu sje­di­ti u Vladi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.