Zbog ja­kog vje­tra ni­su mo­gli ču­ti brod

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do su­da­ra gu­me­nja­ka i bro­da Dan­če Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Du­brov­nik u Ko­lo­čep­skom ka­na­lu je, pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, doš­lo jer nit­ko u gu­me­nja­ku ni­je vi­dio brod ni­ti su na bro­du vi­dje­li gu­me­njak. Sve se do­ga­đa­lo na va­lo­vi­tom mo­ru uz iz­ra­zi­to jak vje­tar. Gu­me­njak pri to­me, ni­je imao na­vi­ga­cij­ska svje­tla. No Dan­če je bio pro­pis­no osvi­jet­ljen i uz to je imao uklju­če­nu si­re­nu za in­ter­ven­ci­ju. Sto­ga se pos­tav­lja pi­ta­nja ka­ko lju­di u gu­me­nja­ku ni­su vi­dje­li i/ili ču­li brod, ali i ka­ko to da na ra­da­ru po­sa­da bro­da ni­je vi­dje­la gu­me­njak. Sud­ski vje­šta­ci za po­mor­ski pro­met s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu da put­ni­ci u gu­me­nja­ku vje­ro­jat­no ni­su ču­li si­re­nu s bro­da zbog ja­kog vje­tra, a ni­su vi­dje­li svje­tla bro­da jer su bi­li po­kri­ve­ni ka­ko bi se za­šti­ti­li od pr­ska­nja va­lo­va. – Gu­me­njak pr­ska i put­ni­ci u nje­mu vje­ro­jat­no su se po­kri­li i ni­su vi­dje­li brod sa svje­tli­ma – ka­že Pe­tar Mi­li­čić, sud­ski vje­štak za vo­zi­la, plo­vi­la i po­mor­ski pro­met iz Du­brov­ni­ka. Što se ti­če oči­ta­nja gu­me­nja­ka na ra­da­ru, Mi­li­čić objaš­nja­va da sva­ki brod od gu­me ili, pri­mje­ri­ce, od dr­ve­ta ima ja­ko lo­šu je­ku na ra­da­ru, ali i da sve ovi­si o sta­nju mo­ra, no upo­zo­ra­va da je mo­rao ima­ti ra­dar­ski re­flek­tor po­go­to­vo zbog lo­še vid­lji­vos­ti kak­va je bi­la u uto­rak na­ve­čer u Ko­lo­čep­skom ka­na­lu. Us­to, kod sma­nje­ne vid­lji­vos­ti bez ob­zi­ra na ra­dar, mo­ra net­ko bi­ti i va­ni. No Mi­li­čić upo­zo­ra­va da gu­me­njak ima sa­mo 20-ak cen­ti­me­ta­ra vi­si­ne i da ga, po­go­to­vo kod ve­li­kih va­lo­va, opla­ku­je mo­re i ta­da je te­ško vid­ljiv. Oso­be ko­je su se pre­vo­zi­le u gu­me­nja­ku, ka­že taj sud­ski

PE­TAR MI­LI­ČIĆ

vje­štak, mo­ra­le su ima­ti pr­s­lu­ke za spa­ša­va­nje sa svje­tli­ma, no to se oči­to za­ne­ma­ri­lo jer se ra­di o krat­koj re­la­ci­ji od Ši­pa­na do Du­brov­ni­ka od­nos­no Br­se­či­na. Mi­li­čić ka­že i da je vo­zač gu­me­nja­ka mo­gao iz­bje­ći brod da ga je vi­dio na vri­je­me jer gu­me­njak ima br­ze mo­to­re. On sma­tra da je doš­lo do boč­nog uda­ra s ob­zi­rom na to da je to­li­ko lju­di is­pa­lo iz bro­di­ce. – Dan­če je si­gur­no vo­zio br­zi­nom od 15 čvo­ro­va, taj brod ima ja­ku kons­truk­ci­ju jer je pre­dvi­đen za spa­ša­va­nje i tra­ga­nje. Kad na­le­ti na gu­me­ni objekt, ne osje­ti ga ta­ko kao kad uda­ri na kons­truk­ci­ju od ne­kog dru­gog ma­te­ri­ja­la – objaš­nja­va Mi­li­čić. (jb)

‘PO­KRI­LI SE I NI­SU VI­DJE­LI’ Gu­me­njak pr­ska i put­ni­ci u nje­mu vje­ro­jat­no su se po­kri­li i ni­su vi­dje­li brod sa svje­tli­ma vje­štak za po­mor­ski pro­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.