Sber­bank pri­je­ti tuž­ba­ma, Plen­ko­vić ipak ni­je za­bri­nut

Znal­ci tvr­de da je ri­ječ o tak­ti­ci Ru­sa, ali i da tuž­be ni­su is­klju­če­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak, Ma­ri­na Šu­njer­ga

Dok Ru­si naj­av­lju­ju tuž­be, iz­van­red­na upra­va u Agro­ko­ru raz­go­va­ra o no­vom kre­di­tu s vi­še fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja, pa i sa Sber­ban­kom ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Sber­bank, naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vje­rov­nik Agro­ko­ra, že­li ak­tiv­ni­ju ulo­gu u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja, a ako je ne iz­bo­ri, spre­man je svoj no­vac po­tra­ži­va­ti i tuž­ba­ma pro­tiv dr­ža­ve. Ipak, to je tek zad­nja op­ci­ja Ru­sa iako su po­ru­ke ko­je su pos­la­li Vladi di­gle po­pri­lič­nu pra­ši­nu u jav­nos­ti.

Spo­ro­vi na stra­nom su­du

Pri­je ne­ki dan Sber­bank je iz­vi­jes­tio da će za re­zer­va­ci­je iz­dvo­ji­ti 50 pos­to ukup­nih pla­sma­na Agro­ko­ru, a po­tom je dru­gi čo­vjek ban­ke Mak­sim Po­le­ta­jev iz­ja­vio da raz­ma­tra­ju pro­da­ju ve­će di­je­la du­ga Agro­ko­ra, ali i da je ban­ka sprem­na ići na sud zbog na­pla­te du­go­va. Ru­si ima­ju svog čo­vje­ka u Vje­rov­nič­kom vi­je­ću pa su upo- zna­ti s od­lu­ka­ma o kre­di­ti­ma ili pla­ća­nji­ma sta­rih du­go­va, me­đu­tim ra­ni­je su in­zis­ti­ra­li na to­me da ima­ju svog čo­vje­ka u fi­nan­ci­ja­ma, ka­ko bi mo­gli pra­ti­ti dnev­ni pri­ljev nov­ca jer u nje­ga u ovom tre­nut­ku ne­ma­ju uvid. O to­me bri­gu vo­di sa­mo iz­van­red­na upra­va pa pos­to­je na­ga­đa­nja ka­ko je u tom di­je­lu doš­lo do ne­po­vje­re­nja. Kad bi se Sber­bank od­lu­čio na pro­da­ju du­ga, za nje­ga bi vje­ro­jat­no bi­li za­in­te­re­si­ra­ni ‘le­ši­nar­ski fon­do­vi’, od­nos­no tvrt­ke ko­je se ba­ve ot­ku­pom lo­ših pla­sma­na na­da­ju­ći se da će iz­bo­ri­ti što bo­lju na­pla­tu pri če­mu ne bi­ra­ju sred­stva – sprem­ni su i na du­go­traj­ne tuž­be. Cilj Sber­ban­ka u tom slu­ča­ju bio bi pro­da­ti dug vri­jed­nos­ti 1,1 mi­li­jar­du eura po­tra­ži­va­nja od Agro­ko­ra za naj­ma­nje 60 pos­to nje­go­ve vri­jed­nos­ti. S ob­zi­rom na to da su u re­zer­va­ci­je sta­vi­li 50 pos­to du­ga, bi­lan­č­no bi bi­li u plu­su 10 pos­to una­toč gu­bit­ku nov­ca, što bi bi­la svo­je­vr­s­na po­bje­da. Dru­ga op­ci­ja je tuž­ba u ko­joj bi Sber­bank sam po­tra­ži­vao svoj no­vac. Na­ši iz­vo­ri uvje­ra­va­ju da je tuž­ba da­le­ko od re­ali­za­ci­je, ali da ni­je is­klju­če­na. Na­ime, ve­ći­na ve­li­kih vje­rov­ni­ka, a ne sa­mo Sber­bank, pri­pre­ma tuž­be kao op­ci­ju B na što su mno­gi prav­ni­ci upo­zo­ra­va­li Vla­du ka­da je do­no­si­la lex Agro­kor. – Mo­že­mo raz­go­va­ra­ti s nji­ma. Bi­li su u Vladi ne­ko­li­ko pu­ta, is­ka­za­li sprem­nost za su­rad­nju, po­dr­ža­li za­kon­ski ok­vir sa­svim jas­no, pa pre­ma to­me ne vi­dim pro­blem – re­kao je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ko­men­ti­ra­ju­ći naj­a­vu tuž­be Sber­ban­ka. Ako Sber­bank po­kre­ne tuž­bu, ona bi se odvi­ja­la na ne­kom me­đu­na­rod­nom su­du, vje­ro­jat­no onom za­du­že­nom za inves­ti­ci­je u Wa­shin­g­to­nu. Ako pak ban­ka pro­da dug, mo­gu­će je i da no­vi vlas­nik du­ga tu­ži dr­ža­vu. Me­đu­tim, even­tu­al­ne tuž­be ne­će za­us­ta­vi­ti pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja Agro­ko­ra. Tuž­be u slu­ča­ju Par­ma­la­ta, ko­ji je bio in­s­pi­ra­ci­ja za lex Agro­kor, tra­ja­le su 13 go­di­na, du­go na­kon nor­ma­li­za­ci­je pos­lo­va­nja tvrt­ke.

TOMISLAV PANENIĆ: Ci­je­na dis­tri­bu­ci­je pli­na jed­nos­tav­no je pre­vi­so­ka. Ali dis­tri­bu­te­ri ne po­ku­ša­va­ju spus­ti­ti svo­je tro­ško­ve

Lo­ši re­zul­ta­ti Mer­ca­to­ra

Iz Ru­si­je se pri­je­ti, a u Hr­vat­skoj se do­go­va­ra kre­dit s fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma me­đu ko­ji­ma je i Sber­bank. Kre­dit bi pre­ma naj­a­va­ma iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka tre­bao bi­ti re­ali­zi­ran kroz mje­sec da­na. Re­zul­ta­ti pos­lo­va­nja hr­vat­skih tvrt­ki, sas­tav­ni­ca Agro­ko­ra, još se če­ka­ju, a Mer­ca­tor je obja­vio ve­li­ki gu­bi­tak iz 2016. Na­ime, go­di­nu je za­vr­šio s gu­bit­kom od 72,7 mi­li­ju­na eura, na­kon do­bi­ti od 20 mi­li­ju­na eura u 2015. go­di­ni. Dva čla­na nad­zor­nog od­bo­ra Mer­ca­to­ra An­te To­do­rić i Ivan Cr­njac pod­ni­je­li su pak os­tav­ke. Slo­ven­ski pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar na­kon do­no­še­nja lex Mer­ca­tor ni­je is­klju­čio op­ci­ju da Slo­ve­ni­ja pre­ko fon­do­va ot­ku­pi Mer­ca­tor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.