Vr­do­ljak je is­ku­san, ali HNS još ne mo­že da­ti li­de­ra opor­be

Ber­nar­dić je još za­okup­ljen SDP-om, iz­bo­ri će po­ka­za­ti nje­go­vu sna­gu, a Vr­do­ljak za­bo­rav­lja da se i Ča­čić vi­dio kao šef opor­be

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Kao što je, do­da­je, i šef HSS-a Kre­šo Be­ljak. No Be­ljak je, ka­že, čo­vjek bez stran­ke, s pro­ble­mom po­li­tič­kog iden­ti­te­ta, od­nos­no uop­će ni­je jas­no za­što je on u HSS-u, a ne neg­dje drug­dje. A Vr­do­ljak, ka­že Pu­hov­ski, ne­će du­go uži­va­ti u svo­joj ulo­zi še­fa opor­be ko­ju si je na­mi­je­nio jer je oči­to da se spre­ma za Vla­du pro­đe li Most lo­še na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, od­nos­no ako iz­gu­bi Met­ko­vić i Omiš. – Oči­to je da zbog op­ci­je da se u vlas­ti otvo­ri pros­tor za HNS, Vr­do­ljak ja­ča stran­ku. Kao što je oči­to da je ja­ča oso­ba i spo­sob­ni­ji po­li­ti­čar od Ber­nar­di­ća, što se vi­di i iz za­gre­bač­ke si­tu­aci­je. Vr­do­ljak je sa sla­bi­jim kar­ta­ma is­pre­go­va­rao vi­še i ako do­bi­ju gra­do­na­čel­ni­cu u Za­gre­bu, što ni­je ne­mo­gu­će, bit će to i zna­ča­jan ko­rak Vr­do­lja­ka pre­ma po­zi­ci­ji vo­đe opo­zi­ci­je – sma­tra Pu­hov­ski. Do­da­je da je je­dan od ključ­nih pro­blem SDP-a što je bi­rao pred­sjed­ni­ka stran­ke za unu­tar­nje po­tre­be što, ka­že, ima lo­gi­ke, ali ni­je do­volj­no jer stran­ka ni­je sa­moj se­bi svr­ha. – SDP se ba­vi svo­jim unu­traš­njim od­no­si­ma, a naj­go­re je kad se par­ti­ja ba­vi sa­ma so­bom. Htje­li bi bi­ti vlast, a ne mo­gu bi­ti ni opor­ba – ka­že Pu­hov­ski.

Pre­ra­no za ocje­ne

Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Dra­žen La­lić dr­ži da u ovom tre­nut­ku šef opor­be ne pos­to­ji, kao što ne pos­to­ji ni opor­ba. Opor­ba je, ka­že, raz­bi­je­na, što se vi­di na pri­mje­ru lo­kal­nih iz­bo­ra gdje su SDP i HNS ma­lo sku­pa pa ma­lo ni­su sku­pa, od­nos­no ne vri­je­de is­ti kri­te­ri­ji za sve part­ne­re, pri­mje­ri­ce u Za­gre­bu ili Du­brov­ni­ku, Ri­je­ci... Miš­lje­nja je i da će se od­go­vor na pi­ta­nje tko je li­der opor­be zna­ti na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra, do kra­ja go­di­ne naj­kas­ni­je. Do ta­da će se vi­dje­ti, ka­že, je li Ber­nar­dić taj, od­nos­no je li se do­ka­zao ili ni­je. – Ber­nar­dić je per­s­pek­ti­van, ali se još ni­je do­ka­zao na duž­nos­ti še­fa SDP-a, a stal­no ima ne­kak­vu iz­van­red­nu si­tu­aci­ju. Čak i ne funk­ci­oni­ra to­li­ko lo­še s ob­zi­rom na sve što mu se do­ga­đa. Tre­ba mu da­ti pra­vu šan­su – ka­že La­lić. S dru­ge stra­ne, do­da­je, Vr­do­ljak se, za raz­li­ku od Ber­nar­di­ća, već do­ka­zao. Bio je mi­nis­tar gos­po­dar­stva, ka­že, u vri­je­me ka­da u Hr­vat­skoj ni­su pro­ve­de­ne re­for­me pa mu ni­je jas­no ot­ku­da mu to­li­ko sa­mo­po­uz­da­nje. – Osim to­ga, li­der opor­be mo­ra bi­ti net­ko tko vo­di po­li­ti­ku na za­sa­da­ma mo­ra­la, a to šef kli­jen­te­lis­tič­ke stran­ke kao što je HNS ne mo­že bi­ti. Na­rav­no, on je is­ku­san i do­bro pli­va na po­li­tič­koj sce­ni, ali po­nav­ljam, za ocje­ne tre­ba pri­če­ka­ti ho­će li se Ber­nar­dić do­ka­za­ti ili ne – sma­tra La­lić.

BORIS MILETIĆ: Pu­la je da­nas je­dan od naj­us­pješ­ni­jih tu­ris­tič­kih gra­do­va u Hr­vat­skoj, s vi­še od ti­su­ću ma­ni­fes­ta­ci­ja godišnje

Vr­do­ljak, Be­ljak i Ber­nar­dić u Va­ra­ždi­nu na pot­pi­si­va­nju ko­ali­cij­skog spo­ra­zu­ma o iz­la­sku na lo­kal­ne iz­bo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.