No­vi sus­tav obra­zo­va­nja od idu­će škol­ske go­di­ne

‘Po­li­tič­ka sta­bil­nost ključ­na za rast i za­poš­lja­va­nje’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Plen­ko­vić: Ne mo­že­mo se ote­ti doj­mu da pro­pu­šta­mo ko­ris­ti­ti dr­žav­nu imo­vi­nu, ali to će­mo na­kon 25 go­di­na ri­je­ši­ti ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Vla­da će na sjed­ni­ci do­ni­je­ti Na­ci­onal­ni plan re­for­mi i plan ko­nver­gen­ci­je, a te­me­lji na tri ci­lja: ja­ča­nju kon­ku­rent­nos­ti, po­ve­ća­nju za­poš­lji­vos­ti i kon­so­li­da­ci­ji jav­nih fi­nan­ci­ja. Da je do­ku­ment spre­man te da sa­dr­ži 12 re­for­m­skih ci­lje­va raz­ra­đe­nih kroz 51 mje­ru, naj­a­vio je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. – Po­li­tič­ka sta­bil­nost zem­lje te­melj­na je po­ru­ka ko­ju že­li­mo pos­la­ti jav­nos­ti, po­seb­no kao od­mak od tur­bu­lent­ne 2016. go­di­ne. Za pos­ti­za­nje ve­će kon­ku­rent­nos­ti ključ­na je upra­vo ta pret­pos­tav­ka, kao i za otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta, ve­ći rast i ra­zvoj gos­po­dar­stva – po­ru­ka je Plen­ko­vi­ća.

Ušte­đe­no 1,5 mi­li­jar­di

Hr­vat­ska, kao i os­ta­le čla­ni­ce EU, do kra­ja mje­se­ca mo­ra­ju pos­la­ti Na­ci­onal­ni plan re­for­mi u Bruxel­les. Kao naj­kon­kret­ni­ja mje­ra za­zvu­čao je cilj da se broj i uku­pan iz­nos pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta do 2020. go­di­ne sma­nji 20 pos­to. S re­za­njem na­me­ta nas­ta­vit će se već ove go­di­ne, a sa­mo je la­ni sma­nje­njem pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta gos­po­dar­stvu ušte­đe­no oko 1,5 mi­li­jar­di ku­na. Po­moć gos­po­dar­stvu tre­ba­lo bi bi­ti i spa­ja­nje in­s­pek­cij­skih služ­bi. Pre­mi­jer je obe­ćao da će se spa­ja­nje po­kre­nu­ti ka­ko po­du­zet­ni­ci­ma ne bi do­la­zi­lo pet raz­li­či­tih in­s­pek­cij­skih služ­bi u pro­vje­ru pos­lo­va­nja, ali i ka­ko bi dr­ža­va ima­la kva­li­tet­ni­ji me­ha­ni­zam za kon­tro­lu ne­pra­vil­nos­ti u sus­ta­vu. Va­žan dio pla­na jest i is­ko­ri­šta­va­nje ka­pa­ci­te­ta dr­žav­ne imo­vi­ne u kon­tek­s­tu ja­ča­nja gos­po­dar­stva. – Ne mo­že­mo se ote­ti doj­mu da pro­pu­šta­mo ko­ris­ti­ti dr­žav­nu imo­vi­nu, ali to će­mo na­kon 25 go­di­na ri­je­ši­ti – po­ru­čio je pre­mi­jer Plen­ko­vić. Naj­a­vio je i re­for­me pra­vo­su­đa, jav­ne upra­ve te obra­zo­va­nja pri če­mu je is­tak­nuo da bi se no­vi sus­tav obra­zo­va­nja tre­bao pri­mi­je­ni­ti već od idu­će škol­ske go­di­ne, toč­ni­je u go­di­ni 2018./2019. Me­đu struk­tur­nim re­for­ma­ma os­ta­je nuž­nost pro­mje­na u sus­ta­vu zdrav­s­tva te mi­ro­vin­skom sus­ta­vu.

Pla­ća pre­ma učin­ku

Jed­na od re­for­mi ko­je bi tre­ba­la po­ja­ča­ti pro­fe­si­ona­li­za­ci­ju jav­ne upra­ve te nje­zi­nu učin­ko­vi­tost tre­ba­la bi bi­ti i pro­mje­na sus­ta­va vred­no­va­nja jav­nih služ­be­ni­ka, a u sklo­pu to­ga bi se mi­je­njao i na­čin odre­đi­va­nja pla­ća za­pos­le­ni­ka dr­ža­ve. U bu­duć­nos­ti pla­ća ne bi ovi­si­la sa­mo u ko­efi­ci­jen­tu odre­đe­nom za rad­no mjes­to, već bi se vi­še os­la­nja­la na uči­nak za­pos­le­ni­ka po­put bro­ja ri­je­še­nih pred­me­ta, od­nos­no na kva­li­te­tu odra­đe­nih za­da­ta­ka. Inves­ti­cij­ski fond Mat­ka Bo­lan­če In­s­pi­re Fu­si­on pre­uzeo je tu­ris­tič­ku agen­ci­ju Kom­pas Zagreb, jed­nu od vo­de­ćih do­ma­ćih agen­ci­ja u seg­men­tu out­go­in­ga i kor­po­ra­tiv­nih pu­to­va­nja. Ovo je dru­ga zna­čaj­na inves­ti­ci­ja fon­da os­no­va­nog proš­log lje­ta, na­kon kup­nje Fle­et rent-a-car ku­će, a cilj je kon­so­li­da­ci­ja u tu­ris­tič­kom sek­to­ru te stva­ra­nje no­ve po­nu­de za stra­ne tu­ris­te, od­nos­no ja­ča­nje in­co­ming seg­men­ta. Ka­ko je poz­na­to, biv­ši šef Pli­ve Mat­ko Bo­lan­ča u sr­p­nju proš­le go­di­ne os­no­vao je inves­ti­cij­ski fond ri­zič­nog ka­pi­ta­la In­s­pi­re Fu­si­on s part­ne­ri­ma, ana­li­ti­ča­rom Mar­kom Var­gom, fi­nan­ci­ja­šem Kre­ši­mi­rom Ku­ke­com te od­vjet­ni­kom To­mis­la­vom Ce­liš­ča­kom. Stra­te­gi­ja im je ula­ga­nje u tu­ri­zam, des­ti­na­cij­ski me­nadž­ment, no­ve per­s­pek­tiv­ne tvrt­ke iz raz­li­či­tih sek­to­ra, ne­kret­ni­ne. Fle­et je tre­bao bi­ti po­la­zi­šte za ra­zvoj des­ti­na­cij­skog me­nadž­men­ta u tu­riz­mu, zbog če­ga se pre­uzi­ma­nje Kom­pa­sa po­ka­za­lo kao pri­ro­dan po­tez. Ka­ko su po­t­vr­di­li iz tvrt­ke In­s­pi­re Inves­t­ments, ko­ja uprav­lja fon­dom In­s­pi­re Fu­si­on, ovih da­na do­vr­šen je pro­ces pre­uzi­ma­nja 86% ukup­nog udje­la u di­onič­kom druš­tvu Kom­pas d.d. iz Za­gre­ba. Pot­pi­som ugo­vo­ra okon­čan je vi­še­mje­seč­ni pro­ces du­bin­ske ana­li­ze pos­lo­va­nja te kom­ple­ti­ra­na tran­sak­ci­ja ko­ju su svo­jim pot­pi­si­ma ovje­ri­li Mat­ko Bo­lan­ča za ra­čun Fon­da te Ivan Puk­šar, do­sa­daš­nji ve­ćin­ski vlas­nik i di­rek­tor Kom­pa­sa. Iz­nos tran­sak­ci­je ni­je poz­nat te is­ti­ču da je ugo­vor­no za­šti­ćen kao pos­lov­na taj­na. Mat­ko Bo­lan­ča is­ti­če da je ri­ječ o stra­te­ški vr­lo bit­nom is­ko­ra­ku kroz ula­ga­nje u pos­lov­ni su­bjekt ko­ji po­ka­zu­je iz­ni­man po­ten­ci­jal za zna­tan rast i ši­re­nje pos­lo­va­nja. – Že­li­mo kre­ira­ti stra­te­ške pro­mje­ne fo­ku­sa pos­lo­va­nja Kom­pa­sa, po­seb­no na ja­ča­nju in­co­ming pos­lo­va­nja, či­me će­mo stvo­ri­ti pre­du­vje­te za una­pre­đe­nje svih os­ta­lih seg­me­na­ta te kre­ira­ti po­ten­tan pro­jekt. Pri­mje­nom ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja i pro­ce­du­ra pos­lo­va­nja nas­to­jat će­mo os­tva­ri­ti znat­ne is­ko­ra­ke pre­ma dalj­njem ras­tu pos­lo­va­nja i pro­fi­ta­bil­nos­ti. Du­go­ro­čan nam je cilj stva­ra­nje sta­bil­ne i ja­ke tu­ris­tič­ke pri­če – naj­av­lju­je Bo­lan­ča. Is­ti­če da to ne­će zna­či­ti ot­pu­šta­nja, već do­dat­na ula­ga­nja u dalj­nju edu­ka­ci­ju ka­dro­va te ja­ča­nje fo­ku­sa na po­tent­nost pos­lov­nih pri­ori­te­ta. Ujed­no naj­av­lju­je i no­ve ak­vi­zi­ci­je u tu­riz­mu.

MARIJANA PETIR: Pre­ma ured­bi EK, ško­le bi bes­plat­no vo­će i po­vr­će za dje­cu tre­ba­le na­bav­lja­ti od do­ma­ćih lo­kal­nih pro­izvo­đa­ča, što u nas ni­je slu­čaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.