No­va pra­vi­la za iz­najm­lje­ne sta­no­ve

Traj­no sta­no­va­nje sa­mo u jed­noj ne­kret­ni­ni, po­rez na os­ta­le ras­te 2-7 pu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Glav­ni ope­ra­tiv­ci za­du­že­ni za uvo­đe­nje po­re­za na do­ho­dak gos­ti su na­šeg okru­glog sto­la, na ko­jem će nam re­ći ka­ko te­ku pri­pre­me i što sli­je­di Je­dan od ele­me­na­ta na os­no­vi ko­je­ga će vlas­ni­ci pla­ća­ti po­rez na ne­kret­ni­ne bit će i na­mje­na pros­to­ra ko­ja će se is­ka­zi­va­ti kroz za­ko­nom pro­pi­sa­ne ko­efi­ci­jen­te. Za ku­će i sta­no­ve ko­ji slu­že za traj­no sta­no­va­nje taj je ko­efi­ci­jent je­dan, što zna­či da bi vi­si­na po­re­za tre­ba­la bi­ti is­ta kao i sa­daš­nja ko­mu­nal­na nak­na­da (uz uva­ža­va­nje os­ta­lih kri­te­ri­ja ve­za­nih uz sta­rost ne­kret­ni­ne i nje­zi­no sta­nje). Upra­vo će na­mje­na pros­to­ra do­ves­ti do to­ga da će vlas­ni­ci vi­še ne­kret­ni­na pla­ća­ti ve­ći po­rez ne­go što je ko­mu­nal­na nak­na­da jer se ‘stal­no’ mo­že nas­ta­ni­ti sa­mo jed­na ne­kret­ni­na.

Dva po­re­za

Sve os­ta­le ne­kret­ni­ne, pri­mje­ri­ce dru­gi, tre­ći, če­t­vr­ti stan ili vi­ken­di­cu, dr­ža­va će tre­ti­ra­ti kao stam­be­ni pros­tor za po­vre­me­no sta­no­va­nje na ko­je će se pri­mi­je­ni­ti ko­rek­tiv­ni ko­efi­ci­jent ko­ji ne mo­že bi­ti ma­nji od 1 ni ve­ći od 6. U pri­je­vo­du to zna­či da po­rez na dru­gu i sva­ku dalj­nju ne­kret­ni­nu mo­že bi­ti dva do se­dam pu­ta ve­ći od sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de. Na vi­ken­di­ce se i do­sad pla­ćao po­rez, no ko­mu­nal­na nak­na­da bi­la je is­ta za sve sta­no­ve. Ko­li­ki će toč­no bi­ti, stvar je od­lu­ke lo­kal­nih vlas­ti ko­je će pro­pi­si­va­ti vri­jed­nost ko­rek­tiv­nih ko­efi­ci­je­na­ta za svo­je po­dru­čje. S ova­ko pos­tav­lje­nim za­ko­nom dr­ža­va će do­bi­ti i pri­li­ku da se obra­ču­na s ile­gal­nim naj­mom sta­no­va. Usu­gla­še­na me­to­do­lo­gi­ja za obra­čun po­re­za, pa i ko­efi­ci­jen­ta na­mje­ne, tre­ba­la bi bi­ti objav­lje­na u lip­nju, a pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­že­mo, vlas­ni­ci­ma le­gal­no iz­najm­lje­nih sta­no­va ne­će se za­ra­ču­va­ti ko­rek­tiv­ni ko­efi­ci­jen­ti. Tko pri­ja­vi pod­sta­na­re i od naj­ma sta­na pla­ća po­rez na do­ho­dak, do­bit će ko­efi­ci­jent 1 i taj će pros­tor bi­ti ok­va­li­fi­ci­ran kao pros­tor za traj­no sta­no­va­nje. Za sta­no­ve i ku­će ko­ji ni­su u le­gal­nom naj­mu po­rez na ne­kret­ni­ne bi, ovis­no o ko­rek­tiv­nom ko­efi­ci­jen­tu, bio ne­ko­li­ko pu­ta ve­ći od po­re­za za le­gal­no iz­najm­ljen stan! Pri­mje­ri­ce, na 2000 kn do­hot­ka od naj­ma sta­na pla­ća se oko 200 ku­na po­re­za na do­ho­dak. S ko­rek­tiv­nim ko­efi­ci­jen­tom po­rez na ne­kret­ni­ne mo­gao bi bi­ti vi­ši od te svo­te. Vlas­ni­ci ko­ji pri­jav­lju­ju pod­sta­na­re pla­ća­li bi ta­ko po­rez na do­ho­dak od naj­ma i po­rez na ne­kret­ni­nu kao da u njoj ži­ve. U Hr­vat­skoj je oko 60 ti­su­ća pri­jav­lje­nih pod­sta­na­ra, a pro­cje­nju­je se da je stvar­ni broj pod­sta­na­ra oko 150.000! Opo­re­zi­va­le bi se i na­pu­šte­ne ku­će, od­nos­no pros­to­ri ko­ji ni­su prik­lad­ni za upo­ra­bu, ali po­re­zom ko­ji bi bio 20% ni­ži od sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de. Nji­ho­vi vlas­ni­ci mo­ći će iz­bje­ći po­rez sa­mo ako ih uk­lo­ne.

Pri­ja­va ni­je do­kaz

Ko­rek­tiv­ni ko­efi­ci­jent 1-6 pri­mje­nji­vat će se i za stam­be­ni pros­tor ko­ji slu­ži za iz­najm­lji­va­nje sta­no­va, so­ba i pos­te­lja put­ni­ci­ma i tu­ris­ti­ma na te­me­lju odo­bre­nja nad­lež­nog ti­je­la. Pri­ja­va u po­li­ci­ji ne­će bi­ti os­nov­ni do­kaz slu­ži li ne­ki pros­tor za traj­no ili po­vre­me­no sta­no­va­nje, a kod ut­vr­đi­va­nja na­mje­ne pros­to­ra nad­lež­no je ti­je­lo ov­la­šte­no, osim po­da­ta­ka o po­rez­nom obvez­ni­ku, pri­kup­lja­ti i po­dat­ke o dru­gim oso­ba­ma ko­je su na bi­lo ko­ji na­čin po­ve­za­ne s ne­kret­ni­nom, a oso­bi­to ut­vr­đi­va­ti po­troš­nju tro­ško­va sta­no­va­nja, mjes­to gdje je zas­no­van rad­ni od­nos, iz­ja­vu o iz­a­bra­nom li­ječ­ni­ku, iz­ja­vu svje­do­ka, mjes­to pod­no­še­nja po­rez­ne pri­ja­ve...

PIXSELL

Po­rez­ni na­me­ti ubu­du­će će ovi­si­ti i o na­mje­ni ne­kret­ni­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.