Bi­lo je nuž­no osu­di­ti Ma­mi­ća zbog dis­kri­mi­na­ci­je gaye­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Ma­rin­ko Ju­ra­sić

I šes­te­ro­čla­no vi­je­će Us­tav­nog su­da slo­ži­lo se da je Zdrav­ko Ma­mić htio po­tak­nu­ti pre­dra­su­de pre­ma ho­mo­sek­su­al­ci­ma Vr­hov­ni sud ni­je po­vri­je­dio us­tav­na pra­va Zdrav­ku Ma­mi­ću kad je ut­vr­dio da je dis­kri­mi­ni­rao ho­mo­sek­su­al­ce, za­bra­nio mu da da­je tak­ve iz­ja­ve i na­lo­žio mu da se is­pri­ča, od­lu­čio je Us­tav­ni sud. Ma­mić je osu­đen jer je u in­ter­v­juu Ju­tar­njem lis­tu re­kao: “Ni u mo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji gaye­vi ne bi mo­gli igra­ti.” Uz to, re­kao je da ne vi­di gaya ka­ko ide gla­vom na ko­pač­ku, ali ga vi­di kao ba­le­ta­na, tek­s­to­pis­ca, no­vi­na­ra. Sto­ga su ga tu­ži­le Lez­bij­ska or­ga­ni­za­ci­ja Lo­ri iz Ri­je­ke, Zagreb Pri­de, Do­mi­no i Cen­tar za mi­rov­ne stu­di­je. Op­ćin­ski i Žu­pa­nij­ski sud od­bi­li su tuž­be­ni zah­tjev, ali ga je u po­vo­du re­vi­zi­je Vr­hov­ni sud usvo­jio. Od­vjet­ni­ca Ja­dran­ka Slo­ko­vić u us­tav­noj tuž­bi is­tak­la je ka­ko je slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja jed­no od te­melj­nih ljud­skih pra­va i,ko­li­ko god se mi s tim ne sla­ga­li, us­t­vr­di­la je ka­ko Ma­mić ima pra­vo re­ći što mis­li, bi­ti i u kri­vu, pa i ne­ko­ga uvri­je­di­ti što još uvi­jek ni­je dis­kri­mi­na­ci­ja. Za­bra­na dis­kri­mi­na­ci­je, od­nos­no za­šti­ta i pro­mi­ca­nje jed­na­kos­ti i dos­to­jans­tva sa­svim su le­gi­tim­ni ci­lje­vi zbog ko­jih je za­ko­nom mo­gu­će ogra­ni­či­ti slo­bo­du iz­ra­ža­va­nja, a u slu­ča­ju Zdrav­ka Ma­mi­ća to je za Us­tav­ni sud bi­lo i “nuž­no u de­mo­krat­skom druš­tvu”. Us­tav­ni sud je pri­hva­tio stav Vr­hov­nog su­da da Ma­mi­će­va iz­ja­va ni­je vri­jed­nos­ni sud ute­me­ljen na stvar­nim či­nje­ni­ca­ma, već da je kao ta­daš­nji iz­vr­š­ni do­pred­sjed­nik Di­na­ma htio po­tak­nu­ti dru­ge pos­lo­dav­ce u no­go­me­tu da pre­ma ho­mo­sek­su­al­ci­ma pos­tu­pa­ju s pre­dra­su­da­ma, či­me je po­či­nio iz­rav­nu dis­kri­mi­na­ci­ju po os­no­vi spol­ne ori­jen­ta­ci­je. Ta­ko je pre­su­di­lo vi­je­će pod pred­sje­da­njem su­ca An­tu­na Pa­la­ri­ća, a čla­no­vi su bi­li Ma­to Ar­lo­vić, Bran­ko Br­kić, Ma­rio Je­lu­šić, Lo­vor­ka Ku­šan i Jo­sip Le­ko, što zna­či da je od­lu­ka do­ne­se­na jed­no­glas­no jer da je net­ko bio pro­tiv, od­lu­či­va­li bi svi su­ci na sjed­ni­ci Us­tav­nog su­da.

Zdrav­ku Ma­mi­ću ni­su po­vri­je­đe­na us­tav­na pra­va ti­me što ga je Vr­hov­ni sud osu­dio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.