Ču­vao je sve nje­zi­ne do­ku­men­te i odje­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Im­bro Kr­lin go­di­na­ma je ču­vao sve do­ku­men­te ko­je je nje­go­va kći os­ta­vi­la na­kon što je po­bje­gla od ku­će. So­bu ko­ju je, ka­ko je re­kao, po­seb­no za nju sa­gra­dio na pr­vom ka­tu ku­će pos­pre­mao je i čis­tio go­to­vo sva­kog tjed­na, svu nje­zi­nu odje­ću ču­vao je u or­ma­ri­ma i od­bi­jao je ba­ci­ti. Ni­ko­me ni­je dao da pres­pa­va u so­bi jer se nadao da će je jed­nog da­na pro­na­ći. glja i onda pri­če­ka­ti da pad­ne noć, na­kon če­ga ću je pus­ti­ti u so­bu – go­vo­ri nam Ivan Kr­lin is­to­dob­no nam po­ka­zu­ju­ći so­bi­čak ve­li­či­ne “tri s dva” me­tra iz ko­jeg Ma­ri­ca od tre­nut­ka ka­da je pod okri­ljem no­ći kro­či­la u nje­ga ni­je iz­aš­la idu­ćih se­dam go­di­na, sve do ovog utor­ka. Ma­ri­ca i Ivan pro­ve­li su za­jed­no toč­no 2452 da­na di­je­le­ći ono ma­lo što je Ivan imao – je­dan kre­vet, peć na dr­va, ne­ko­li­ko ko­ma­da po­su­đa i ma­li dr­ve­ni stol. Ži­vje­li su od 920 ku­na ko­li­ko je mje­seč­no pri­mao. I tko zna do ka­da bi Ma­ri­ca Kr­lin od­bi­ja­la iz­a­ći iz tog so­bič­ka te se vo­di­la kao nes­ta­la oso­ba da pri­je de­se­tak da­na je­dan mje­šta­nin Če­ga­lja iz štag­lja ni­je čuo žen­ski glas. Po­mis­lio je da bi to mo­žda mo­gla bi­ti upra­vo dav­no nes­ta­la Ma­ri­ca te je sve od­lu­čio pri­ja­vi­ti po­li­ci­ji. Iako zvu­či ne­vje­ro­jat­no da nit­ko od su­mje­šta­na ni­je znao gdje je Ma­ri­ca, svi su tvr­di­li upra­vo to – da ni­su ima­li poj­ma da je go­di­na­ma ži­vje­la kod Iva­na Kr­li­na.

Ses­tra im je do­no­si­la hra­nu

– Kaj ve­li­te da su ju naš­li kod Iva­na Kr­li­na? Pa kaj vam je, kaj ste po­no­re­li, pa on je­dva ho­da, a ka­mo­li da bi ju za­ro­bil u tom štag­lju – bi­le su ri­je­či pr­vog su­sje­da či­je dvo­ri­šte gle­da na šta­galj u ko­jem je Ma­ri­ca pro­na­đe­na. Nje­zin otac Im­bro ta­ko­đer je od­bi­jao pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu da mu je kći se­dam go­di­na bez nje­go­va zna­nja ži­vje­la dvi­je ku­će da­lje od nje­ga. – Pa ona je uvi­jek bi­la glas­na i ja­ka, bi­la je si­gur­no ja­ča od nje­ga, ne bi ju on mo­gao za­dr­ža­ti da je htje­la bi­lo ka­mo oti­ći. Osim to­ga, kad joj ne­što ni­je bi­lo po vo­lji, uvi­jek bi glas­no vi­ka­la – ka­že Im­bro Kr­lin, ali nje­go­va su­pru­ga ne sla­že se s njim. – Ona je i pri­je stal­no iš­la nje­mu, on je do­la­zil tu na plot, raz­go­va­ra­li su o sve­mu. Znam da mu je Ma­ri­ca vje­ro­va­la, mo­žda je baš za­to ta­mo po­bje­gla – go­vo­ri Ana, dok Im­bro Kr­lin is­to­dob­no vr­ti gla­vom i se­bi u bra­du mrm­lja “kak je to sve pot­pu­no lu­do”. Iako nas je uvje­ra­vao da je u po­tra­zi za svo­jom kće­ri an­ga­ži­rao sve – od “klo­ša­ra” do raz­li­či­tih vi­dov­nja­ka, Ivan Kr­lin kod ko­jeg se Ma­ri­ca od­lu­či­la sa­kri­ti tvr­di da ni­je is­ti­na da ni­je znao gdje mu je kći. – Tri da­na na­kon što je Ma­ri­ca po­bje­gla Im­bro je do­šao do me­ne i re­kao joj da smjes­ta ide ku­ći. Ni­je ga pos­lu­ša­la, a on me od ta­da vi­še ni­je pi­tao za nju. Ma­ri­či­na ses­tra Sa­nja zna­la je da je Ma­ri­ca tu, čak ju je tu i ta­mo po­sje­ći­va­la, do­no­si­la jaj­ca, ora­he, me­so – tvr­di Ivan Kr­lin. Pi­ta­nje je tko je u ci­je­loj pri­či u pra­vu, ali po­li­ci­ja u sve­mu za sa­da ni­je ot­kri­la ni­kak­ve ele­men­te kaz­ne­nog dje­la. Udru­ge Are You Syri­ous? (AYS) i Cen­tar za mi­rov­ne stu­di­je (CMS) upo­zo­ri­le su ju­čer da je od po­čet­ka go­di­ne u Hr­vat­skoj na te­me­lju neo­braz­lo­že­ne ocje­ne Si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­ne agen­ci­je (SOA) od­bi­jen azil za naj­ma­nje 30 iz­bje­gli­ca iz Si­ri­je i Ira­ka te su po­zva­le na is­tra­gu o mo­gu­ćim ne­za­ko­ni­tim i ar­bi­trar­nim pos­tu­pa­nji­ma SOA-e i us­pos­ta­vu gra­đan­skog nad­zo­ra nad si­gur­nos­nim služ­ba­ma.

Po­ziv pred­sjed­ni­ci i pre­mi­je­ru

Azil je od­bi­jen zbog ocje­ne SOA-e o pos­to­ja­nju “si­gur­nos­ne za­pre­ke” pa su bez ikak­vog do­dat­nog obraz­lo­že­nja zah­tje­vi iz­bje­gli­ca auto­ma­tiz­mom od­bi­je­ni, upo­zo­ri­li su na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Mag­da Sin­di­čić (AYS) i Gor­dan Bo­sa­nac (CMS). Pri­tom su pred­sta­vi­li iz­vje­štaj ko­jim pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju ar­bi­trar­no i pre­ši­ro­ko tu­ma­če­nje tzv. “si­gur­nos­ne za­pre­ke”, ma­njak neo­vis­nog nad­zo­ra nad pro­pi­ti­va­njem kva­li­fi­ka­ci­je “si­gur­nos­ne za­pre­ke”, kao i ote­žan prav­ni po­lo­žaj oso­ba ko­ji­ma je od­bi­jen zah­tjev za me­đu­na­rod­nu za­šti­tu ili sta­tus u Hr­vat­skoj. Zbog to­ga AYS i CMS tra­že da se obus­ta­vi prak­sa ko­ja ne­dvoj­be­no do­vo­di do po­vre­de ljud­skih pra­va iz­bje­gli­ca i stra­na­ca u Hr­vat­skoj te da mje­ro­dav­ne ins­ti­tu­ci­je is­tra­že i kaz­ne oso­be od­go­vor­ne za ne­za­ko­ni­tos­ti u pos­tu­pa­nju dr­žav­nih ti­je­la. Po­zva­li su pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke i pre­mi­je­ra da, suk­lad­no svo­jim ov­las­ti­ma, žur­no po­kre­nu is­tra­gu o mo­gu­ćim ne­za­ko­ni­tim i ar­bi­trar­nim pos­tu­pa­nji­ma SOA-e, a sa­bor­ski

Otac Ibro Kr­lin tvr­di da je svo­joj kće­ri pru­žao sve što je mo­gao te da mu je ovim za­bi­la nož u le­đa. Ni­je jas­no je li znao gdje mu je kći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.