U no­vom Cho­co ba­ru ra­dit će oso­be s inva­li­di­te­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ser­gej No­vo­sel Vuč­ko­vić/PD ser­gej.no­vo­sel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr KRIŽEVCI

Udru­ga inva­li­da i čo­ko­la­te­ri­ja He­do­na u crowd­fun­din­gu za otvo­re­nje ba­ra u ko­jem će pos­lu­ži­va­ti svo­je pra­li­ne, čo­ko­la­de, ali i no­ve de­li­ci­je Iva­na, Martina, Na­ta­li­ja, Zdrav­ka, Jo­sip i Mi­ljen­ko oso­be su s inva­li­di­te­tom, a ba­ve se slat­kim pos­lom – ra­de u tvor­ni­ci čo­ko­la­de He­do­na u Kri­žev­ci­ma. U tom so­ci­jal­nom po­du­ze­ću, ko­je je Udru­ga inva­li­da Križevci os­no­va­la 2013. s ci­ljem za­poš­lja­va­nja i lak­še in­te­gra­ci­je svo­jih čla­no­va, dnev­no ruč­no iz­ra­de po 1000 pra­li­na i čo­ko­la­da ori­gi­nal­ne re­cep­tu­re, ko­je već pre­poz­na­ju sla­do­kus­ci u ci­je­loj zem­lji. Sad su i pred os­tva­re­njem no­vog za­dat­ka: otvo­re­nja Cho­co ba­ra i za­poš­lja­va­nja još ko­le­ga. Udru­ga i čo­ko­la­te­ri­ja s gra­đan­skom ini­ci­ja­ti­vom Vo­lim Kri­žev­ce ovo­ga su tjed­na po­kre­nu­le grup­nu crowd­fun­ding kam­pa­nju pri­kup­lja­nja nov­ca za opre­ma­nje šan­ka, kup­nju peć­ni­ce i to­či­oni­ka za vru­ću čo­ko­la­du u lo­ka­lu u Ra­zvoj­nom cen­tru i teh­no­lo­škom par­ku u ok­vi­ru biv­še vo­jar­ne. U pr­va tri da­na pri­ku­pi­li su već vi­še od 3500 od 5000 do­la­ra, a ka­ko kam­pa­nja tra­je još 19 da­na, cilj je do­hvat­ljiv pa bi se Cho­co bar mo­gao otvo­ri­ti već na je­sen i za­pos­li­ti još pet lju­di. – Ma­lo nas je za­tek­lo, vr­lo smo za­hval­ni svi­ma na do­na­ci­ji, že­li­mo da bu­de mjes­to uva­ža­va­nja raz­li­či­tos­ti ko­je će okup­lja­ti sve lju­bi­te­lje čo­ko­la­de. Že­li­mo i otvo­ri­ti no­va rad­na mjes­ta i bi­ti po­zi­ti­van pri­mjer – ka­že pro­ku­ris­ti­ca He­do­ne Đur­đi­ca Bo­žić, jed­na od tro­je za­pos­le­ni­ka ko­ji ni­su oso­be s inva­li­di­te­tom. Pro­jekt Cho­co ba­ra i ure­đe­nja pro­daj­nog ki­oska vri­je­di 700.000 ku­na, a no­vi po­gon još pet mi­li­ju­na ku­na, za što u udru­zi ra­ču­na­ju i na no­vac iz fon­do­va EU. – Pre­se­lje­nje pro­izvod­nog po­go­na čo­ko­la­te­ri­je u ve­ći pros­tor od 600-ti­njak kva­dra­ta omo­gu­ći­lo bi i po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta i pro­ši­re­nje asor­ti­ma­na, a za­pos­li­lo bi se još de­se­tak lju­di – ka­že pred­sjed­nik Pe­tar Ga­ta­rić.

Osva­ja­ju sla­do­kus­ce Za­pos­le­ni­ci so­ci­jal­ne tvrt­ke, oso­be s inva­li­di­te­tom, ra­de ori­gi­nal­ne čo­ko­lad­ne pro­izvo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.