Tra­ume bom­be i Playboya

Ima­la je osam go­di­na ka­da je bom­bom na­pad­nut nji­hov stan, a maj­ci ni­kad ni­je opros­ti­la što se na­kon ra­zvo­da sli­ka­la za ča­so­pis za mu­škar­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić

Dvo­ji­ca biv­ših mu­že­va Ma­ri­ne Le Pen bi­la su ti­jes­no ve­za­na za Na­ci­onal­nu fron­tu, a nje­zin sa­daš­nji part­ner je pot­pred­sjed­nik stran­ke Ži­vot Ma­ri­on An­ne Per­ri­ne (skra­će­no Ma­ri­ne) Le Pen od naj­ra­ni­jeg dje­tinj­stva bio je ve­zan uz po­li­ti­ku i Na­ci­onal­nu fron­tu ko­ju je vo­dio njen otac Je­an-Ma­rie. Ima­la je sa­mo osam go­di­na ka­da je sa svo­je dvi­je sta­ri­je ses­tre pre­ži­vje­la na­pad bom­bom na nji­hov stan. Bom­ba je bi­la na­mi­je­nje­na nje­zi­nu ocu, a raz­ni­je­la je ve­ći dio zgra­de. Ma­ri­ne je kas­ni­je ka­za­la da je na­kon tog na­pa­da pos­ta­la “po­li­tič­ki svjes­na” i još ja­če ve­za­na uz oca.

Ima tro­je dje­ce

S nji­me se još čvr­š­će po­ve­za­la ka­da ih je 1984. na­pus­ti­la maj­ka Pi­er­ri­ne i po­bje­gla s lju­bav­ni­kom. Ka­ko bi na­pa­kos­ti­la su­pru­gu, Pi­er­ri­ne je po­zi­ra­la go­li­ša­va za Playboy, što joj Ma­ri­ne ni­ka­da ni­je opros­ti­la. Ra­zvod je tra­jao tri go­di­ne i odi­gra­vao se pred oči­ma jav­nos­ti, što je Ma­ri­ne uda­lji­lo od maj­ke ko­ju ni­je vi­dje­la 15 go­di­na. U stran­ku se učla­ni­la u tre­nut­ku ka­da je na­pu­ni­la 18 go­di­na, a od sa­mo­ga po­čet­ka bi­la je iz­ra­zi­to an­ga­ži­ra­na, no mno­gi ka­žu da se sve do 2002. go­di­ne ni­je us­pje­la iz­vu­ći iz sje­ne svo­ga oca. Dvo­ji­ca nje­nih biv­ših su­pru­ga bi­la su ti­jes­no ve­za­na za Na­ci­onal­nu fron­tu, kao i njen sa­daš­nji part­ner Lo­uis Al­li­ot ko­ji je tre­nu­tač­no pot­pred- Mno­gi tvr­de da go­le­mog us­pje­ha Ma­ri­ne Le Pen uop­će ne bi bi­lo da ni­je upoz­na­la Flo­ri­ana Phi­lip­po­ta. Upoz­nao ih je za­jed­nič­ki pri­ja­telj 2009. go­di­ne, a obo­je taj su­sret opi­su­ju kao “po­li­tič­ku lju­bav na pr­vi po­gled”. Phi­lip­pot je ta­da imao 27 go­di­na, vr­hun­sko po­li­tič­ko obra­zo­va­nje i go­le­mu po­li­tič­ku kre­ativ­nost. Pos­tao je njen glav­ni sa­vjet­nik i čo­vjek ko­ji joj je po­mo­gao da po­la­ko mi­je­nja imidž Na­ci­onal­ne fron­te. Nje­go­va glav­na za­mi­sao bi­la je da ot­klo­ni ra­sis­tič­ki imidž ko­ji je stran­ka ima­la i da je uči­ni des­nom stran­kom ko­ja ni­je na­ci­ona­lis­tič­ka, već pa­tri­ot­ska ko­ja su­ve­re­nost stav­lja na pr­vo mjes­to. I sa­moj Ma­ri­ne Le Pen, ko­ju su mno­gi sma­tra­li in­te­lek­tu­al­no ne­si­gur­nom, on je dao si­gur­nost i po­mo­gao joj da u pr­vi plan gur­ne svo­ju osob­nost, a ne po­li­tič­ki pro­gram stran­ke. Sa­moj stran­ci dao je čvr­stu struk­tu­ru ko­ju ni­je ima­la. sjed­nik stran­ke. Stu­di­ra­la je pra­vo u Pa­ri­zu, a pri­ja­te­lji iz mla­dos­ti pam­te je kao žes­to­ku par­ti­ja­ne­ri­cu. Pr­vi po­sao kao od­vjet­ni­ca do­bi­la je kod oče­va pri­ja­te­lja, a ba­vi­la se is­klju­či­vo obra­na­ma op­tu­že­nih ko­ji su bi­li pri­pad­ni­ci ek­s­trem­no des­nih po­kre­ta. U jed­nom pe­ri­odu bi­la je vr­lo us­pješ­na pro bo­no od­vjet­ni­ca, no 1998. na­pu­šta po­sao i pos­ta­je pro­fe­si­onal­na po­li­ti­čar­ka. Te go­di­ne ro­di­la je kćer Je­han­ne, a go­di­nu po­tom bli­zan­ce Mat­hil­de i Lo­uisa. Dje­cu i svoj pri­vat­ni ži­vot nas­to­ja­la je dr­ža­ti što skri­ve­ni­jim od jav­nos­ti.

Naj­bol­ni­ji po­tez u ži­vo­tu

Fran­cu­ska i svjet­ska jav­nost po­bli­že su je upoz­na­li 2002. go­di­ne na­kon što je njen otac na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma na iz­ne­na­đe­nje svih us­pio ući u dru­gi krug. Ma­ri­ne je ta­da ima­la 33 go­di­ne, du­gu pla­vu ko­su i bi­la je stras­tve­na pu­ša­či­ca. Us­pr­kos at­mo­sfe­ri lin­ča ko­ja je vla­da­la uli­ca­ma fran­cu­skih gra­do­va, ona je iz­aš­la pred ka­me­re i na te­le­vi­zi­ji bra­ni­la oca ko­ji ni ta­da ni­je pre­zao od ra­sis­tič­kih i an­ti­se­mit­skih is­pa­da. Nje­ni bi­ogra­fi ka­žu da je upra­vo ta­da od­lu­či­la pot­pu­no pro­mi­je­ni­ti stran­ku či­je je vod­stvo pre­uze­la 2011. go­di­ne uz očev bla­gos­lov. No po­ka­za­lo se da on ne odus­ta­je od svo­je nez­god­ne re­to­ri­ke. Na­kon nje­go­va te­le­vi­zij­skog nas­tu­pa u trav­nju 2015. ka­da je ka­zao da je ho­lo­ka­ust sa­mo či­nje­ni­ca ve­za­na za Dru­gi svjet­ski rat, ona je po­kre­nu­la pro­ces ko­jim ga je iz­ba­ci­la iz stran­ke ko­ju je os­no­vao i iz­gra­dio. Pos­li­je je ka­za­la da joj je to bio je­dan od naj­te­žih i naj­bol­ni­jih tre­nu­ta­ka u ži­vo­tu. No upra­vo taj po­tez omo­gu­ćio joj je da re­for­mi­ra stran­ku i uči­ni je umje­re­ni­jom i pri­hvat­lji­vi­jom.

Iz­me­đu Flo­ri­ana Phi­lip­po­ta i Ma­ri­ne pla­nu­la je po­li­tič­ka lju­bav na pr­vi po­gled

Oca je bi­la pri­si­lje­na iz­ba­ci­ti iz stran­ke. Maj­ka se na­kon ra­zvo­da sli­ka­la za Playboy

Ro­di­te­lji

Ma­ri­ne i Lo­uis Dva se pu­ta ras­ta­ja­la, a tre­nu­tač­no je u iz­van­brač­noj ve­zi s Lo­uisom Al­li­otom ko­ji je je­dan od pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.