Or­ban pred sank­ci­ja­ma Bruxel­le­sa

Spor­ni su za­tva­ra­nje So­ro­se­va sve­uči­li­šta, za­kon o azi­lan­ti­ma...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mi že­li­mo od­lu­či­va­ti s kim že­li­mo ži­vje­ti. So­ros i nje­go­ve nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je že­le do­ves­ti mi­li­jun mi­gra­na­ta godišnje, ka­zao je Or­ban Za­kon o vi­so­ko­škol­skom obra­zo­va­nju ko­jim je vla­da ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­ba­na de fac­to za­tvo­ri­la vra­ta i mo­guć­nost dje­lo­va­nja So­ro­se­va Sred­njo­europ­skog sve­uči­li­šta (CEU), u Bu­dim­pe­šti, osim što je na uli­ce iz­vu­kao ti­su­će gra­đa­na u pro­s­vje­di­ma ko­ji tra­ju već da­ni­ma, ak­ti­vi­rao je i Eu­rop­sku ko­mi­si­ju. Ko­mi­si­ja je na­kon ana­li­ze ma­đar­skog za­ko­na za­klju­či­la da on ni­je u skla­du s te­melj­nim slo­bo­da­ma unu­tar­njeg tr­ži­šta, po­se­bi­ce u po­gle­du slo­bo­de pru­ža­nja us­lu­ga i pos­lov­nog nas­ta­na te u po­gle­du pra­va na aka­dem­ske slo­bo­de, pra­va na obra­zo­va­nje i slo­bo­du pos­lo­va­nja suk­lad­no Po­ve­lji o te­melj­nim pra­vi­ma Eu­rop­ske uni­je kao ni s prav­nim obve­za­ma EU po me­đu­na­rod­nom tr­go­vač­kom pra­vu.

Mje­sec da­na za od­go­vor

Iz Bruxel­le­sa je ta­ko Or­ba­nu pos­la­no pi­smo s for­mal­nim upo­zo­re­njem, što je pr­vi ko­rak u po­kre­ta­nju pos­tup­ka. Ma­đar­ske vlas­ti sa­da ima­ju mje­sec da­na za od­go­vor Ko­mi­si­ji. Pos­tu­pak ko­ji je po­kre­nut u ko­nač­ni­ci mo­že re­zul­ti­ra­ti te­škim fi­nan­cij­skim sank­ci­ja­ma, jer se ra­di o kr­še­nju pra­va Eu­rop­ske uni­je od stra­ne jed­ne od čla­ni­ca. Osim oko slu­ča­ja CEIU-a Ko­mi­si­ja je od­lu­či­la s ma­đar­skim vlas­ti­ma raz­go­va­ra­ti i o dru­gim otvo­re­nim pi­ta­nji­ma po­put za­ko­na o azi­lu i za­ko­na o nev­la­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­ji su u pos­tup­ku do­no­še­nja u Ma­đar­skoj. Pod­sje­ti­mo, kon­tro­verz­ni za­kon o vi­so­ko­škol­skom obra­zo­va­nju po­di­je­lio je ma­đar­sku jav­nost, pa su ta­ko na uli­ce Bu­dim­pe­šte iz­aš­li gra­đa­ni ko­ji ni­su nuž­no za So­ro­se­vo sve­uči­li­šte ali se bo­re pro­tiv ovak­vog na­či­na vla­da­nja i do­no­še­nja od­lu­ka ma­đar­ske vla­de na če­lu s Vik­to­rom Or­ba­nom. Za­nim­lji­vo je i ka­ko je dio zas­tu- pni­ka u par­la­men­tu za­vr­šio upra­vo CEU, no gla­sa­li su za nje­go­vo za­tva­ra­nje.

Kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti

Or­ban je u go­vo­ru u Bruxel­le­su op­tu­žio ame­rič­kog mi­li­jar­de­ra ma­đar­skog po­dri­je­tla So­ro­sa kao fi­nan­cij­skog špe­ku­lan­ta ko­ji je “uni­štio ži­vo­te mi­li­ju­na Eu­rop­lja­na, a una­toč to­me u Bruxel­le­su ga se pri­ma na naj­vi­šoj ra­zi­ni”. Dio zas­tup­ni­ka poz­dra­vio je plje­skom tu Or­ba­no­vu op­tuž­bu. – Mi že­li­mo od­lu­či­va­ti s kim že­li­mo ži­vje­ti. So­ros i nje­go­ve nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je že­le do­ves­ti mi­li­jun mi­gra­na­ta godišnje. To je i jav­no priz­nao – re­kao je Or­ban. Or­ban je is­tak­nuo da je “Ma­đar­ska po­nos­na zem­lja, pri­vr­že­na europ­skim kr­š­ćan­skim vri­jed­nos­ti­ma”.

Or­ban: Špe­ku­lant So­ros uni­štio je ži­vo­te mi­li­ju­na Eu­rop­lja­na, a pri­ma ga se u Bruxel­le­su

Pi­smo upo­zo­re­nja Iz Bruxel­le­sa je Or­ba­nu pos­la­no pi­smo s for­mal­nim upo­zo­re­njem, što je pr­vi ko­rak u po­kre­ta­nju pos­tup­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.