U Hr­vat­sku na­po­kon ula­zi ki­ne­ski ka­pi­tal

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Sa­ša Pa­pa­rel­la/PD sa­sa.pa­pa­rel­la@pos­lov­ni.hr ZAGREB

Tvrt­ka Zhon­gya ne­kret­ni­ne pr­va je ki­ne­ska tvrt­ka re­gis­tri­ra­na za ula­ga­nje u na­šoj zem­lji. Na ras­po­la­ga­nju ima 350 mi­li­ju­na eura Na­kon broj­nih po­ku­ša­ja, ki­ne­ski ka­pi­tal po­čeo je ula­zi­ti u Hr­vat­sku – ta­moš­nji su ula­ga­či u Za­gre­bu re­gis­tri­ra­li tvrt­ku Zhon­gya ne­kret­ni­ne, ko­ja na ras­po­la­ga­nju ima 350 mi­li­ju­na eura. Tvrt­ka je u vlas­niš­tvu Zhon­gya hol­din­ga, jed­nog od vo­de­ćih de­ve­lo­pe­ra iz re­gi­je Gu­an­g­dong. Pr­vi je pro­jekt ula­ga­nje 30 mi­li­ju­na eura u gra­đe­vin­ske pro­jek­te u Kra­pin­skim To­pli­ca­ma, a ko­je će da­nas pred­sta­vi­ti na­čel­nik op­ći­ne Er­nest Sva­žić i Ma­rio Ren­du­lić, pred­sjed­nik udru­ge Chi­ne­se So­ut­he­ast Eu­ro­pe­an Bu­si­ness Asso­ci­ati­on (CSEBA). – Ovo je pr­vi ki­ne­ski inves­ti­tor ko­ji je re­gis­tri­rao tvrt­ku i pre­nio no­vac u RH. Već ovog lje­ta tre­ba­la bi u To­pli­ca­ma po­če­ti grad­nja mi­ni vi­la i apart­ma­na za smje­štaj gos­ti­ju to­pli­ca i bol­ni­ca. Za­in­te­re­si­ra­ni su i za grad­nju do­ma umi­rov­lje­ni­ka i jav­ne ga­ra­že. Ho­tel To­pli­ce mis­le po­di­ći na ra­zi­nu od če­ti­ri zvjez­di­ce – ka­že Ren­du­lić. Udru­ga CSEBA zas­tu­pa ki­ne­ske in­te­re­se u 20-ak ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, a pro­mo­vi­ra i inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal Hr­vat­ske. – Pred­stav­ni­ci ki­ne­skih ula­ga­ča vi­še su pu­ta do­la­zi­li u Kra­pin­ske To­pli­ce. En­tu­zi­ja­zam na­čel­ni­ka Sva­ži­ća utje­cao je na to da Ki­ne­zi la­ni u Hong Kon­gu pot­pi­šu ugo­vor o stra­te­škom ula­ga­nju. Zhon­gya ne­kret­ni­ne po­či­nju sa za­poš­lja­va­njem i pre­gle­dom ni­za pro­je­ka­ta, pri­mje­ri­ce u Za­dru i na Pa­gu – ka­že Ren­du­lić. Do­sa­daš­nji po­ku­ša­ji ula­ska Ki­ne­za u Hr­vat­sku za­pi­nja­li su, tvr­di, na ne­poz­na­va­nju tr­ži­šta, je­zič­noj, men­tal­noj i kul­tu­ro­lo­škoj ba­ri­je­ri. – Pro­blem je i re­gu­la­ti­va. Ki­ne­ski su za­ko­ni jed­nos­tav­ni, ta­mo je plan­ska po­li­ti­ka, po­sao se do­bi­va od­lu­kom od­bo­ra, bez tr­žiš­nog na­tje­ca­nja – ka­že do­bar poz­na­va­telj ki­ne­skih pos­lov­nih od­no­sa.

Ma­rio Ren­du­lić Šef udru­ge ko­ja zas­tu­pa in­te­re­se Ki­ne­za u JI Eu­ro­pi ka­že da će oni ulo­ži­ti 30 mi­li­ju­na eura u Kra­pin­ske To­pli­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.