Skri­ve­no bla­go Rav­nih ko­ta­ra i Pa­ga ot­kri­va sve ve­ći broj stra­nih tu­ris­ta

Od pet­ka do ne­dje­lje se­oska do­ma­ćins­tva za­dar­skog kra­ja pre­zen­ti­rat će svo­ju bo­ga­tu gas­tro­nom­sku i eno­lo­šku po­nu­du ko­ja sli­je­di fi­lo­zo­fi­ju od ‘po­lja do sto­la’

Vecernji list - Hrvatska - - Biz­nis -

Svi za­in­te­re­si­ra­ni mo­ći će ku­ša­ti ukus­ne i zdra­ve lo­kal­ne pro­izvo­de po­put vi­na, si­ra, pr­šu­ta, ri­ba, mas­li­no­va ulja, ra­ki­ja... U Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji evi­den­ti­ra­no je 7495 po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va od ko­jih je 7392 obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va. Ka­ko ka­že Da­ni­el Se­ga­rić, pro­čel­nik uprav­nog odje­la za po­ljo­pri­vre­du u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji, cilj Da­na otvo­re­nih vra­ta agro­tu­ri­za­ma Za­dar­ske žu­pa­ni­je, ko­ji se odr­ža­va­ju od pet­ka do ne­dje­lje, je pro­mo­ci­ja se­oskih do­ma­ćins­ta­va i nji­ho­vih gos­po­dar­sta­va kao i gas­tro­nom­ske po­nu­de za­dar­skog kra­ja. –Ovom ma­ni­fes­ta­ci­jom že­li­mo tu­ris­ti­ma ko­ji bo­ra­ve na na­šem po­dru­čju uka­za­ti na bo­gat­stvo gas­tro po­nu­de i lje­po­tu pri­rod­ne ba­šti­ne ko­ja se kri­je u ru­ral­nom di­je­lu na­še žu­pa­ni­je sa že­ljom da dio svo­jeg od­mo­ra pro­ve­du u na­šem za­le­đu. Is­to ta­ko že­li­mo po­zva­ti na­še su­gra­đa­ne da se ot­kri­ju ča­ri Rav­nih ko­ta­ra i Pa­ga i uži­va­ju u do­ma­ćim de­li­ci­ja­ma. Že­li­mo ta­ko­đer upu­ti­ti po­ziv i lju­bi­te­lji­ma vi­na, si­ra, pr­šu­ta, mas­li­no­vog ulja, ri­be i os­ta­lih de­li­ci­ja iz unu­traš­njos­ti na­še do­mo­vi­ne da na­do­la­ze­ći vi­kend pro­ve­du na po­dru­čju na­še žu­pa­ni­je i ku­ša­ju ukus­ne i zdra­ve lo­kal­ne pro- iz­vo­de od­nje­go­va­ne žu­lje­vi­tim ru­ka­ma te­ža­ka i ri­ba­ra za­dar­skog kra­ja – po­ru­ču­je pro­čel­nik uprav­nog odje­la za po­ljo­pri­vre­du u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji. Osim ma­ni­fes­ta­ci­je, Žu­pa­ni­ja ima i web stra­ni­cu www.agro­tu­ri­zam-za­dar.hr i apli­ka­ci­ju na ko­ji­ma se na jed­nom mjes­tu na­la­ze svi agro­tu­riz­mi iz Za­dar­ske žu­pa­ni­je. Tvrt­ka Vi­na oto­ka Pa­ga fo­ku­si­ra­na je is­klju­či­vo na autoh­to­ne vr­ste. Ka­ko ka­že vlas­nik De­nis Ra­ko, naj­po­pu­lar­ni­ja sor­ta je Ge­gić, autoh­to­na vr­sta oto­ka Pa­ga či­je su po­dri­je­tlo us­pješ­no do­ka­za­li i u Be­ču na ta­moš­njem agro­nom­skom fa­kul­te­tu. Ima­ju 2500 svo­jih lo­za, od­nos­no po­vr­ši­nom hek­tar i pol, a uz to gro­žđe ot­kup­lju­ju i od ko­ope­ra­na­ta iz oko­li­ce Za­dra. U sklo­pu po­dru­ma ima­ju i ku­ša­onu te tr­go­vi­nu u ko­joj se mo­gu ku­pi­ti de­li­ci­je s oto­ka Pa­ga – od vi­na, aro­ma­ti­zi­ra­nih so­li do asor­ti­ma­na si­ra­ne Gli­go­ra. Ra­ko osim vi­na ima i des­ti­le­ri­ju te ra­di ra­ki­je, a svo­je pro­izvo­de pla­si­ra u tr­go­vač­ki cen­tar No­va­lis i res­to­ra­ne po oto­ku. – Pa­ška vi­na ni­su kao dal­ma­tin­ska, ne­ma­ju pu­no al­ko­ho­la i la­ga­ni­ja su, a na naj­vi­no­rod­ni­jem po­dru­čju na oto­ku je pje­sko­vi­to tlo sto­ga ne ču­di da su na­ša vi­na kom­bi­na­ci­ja Dal­ma­ci­je i Pri­mor­ja – po­ru­ču­je Ra­ko. Jo­so Pr­to­tić, vlas­nik OPG-a Pr­to­tić smje­šte­nog u Ko­la­nu naj­bo­lji je pri­mjer ka­ko gos­po­dar­stvo ko­je se dr­ži fi­lo­zo­fi­je od ‘po­lja do sto­la’ osva­ja tu­ris­te. U ovaj obi­telj­ski biz­nis uveo je i si­na i kćer, a uz res­to­ran u ko­jem pri­pre­ma­ju je­la od na­mir­ni­ca sa svog OPG-a, pla­ni­ra na­pra­vi­ti i ma­li obi­telj­ski kamp. Već 16 go­di­na ima­ju i svoj mas­li­nik s 300 mas­li­na ko­ji na­mje­ra­va­ju pro­ši­ri­ti, te uz­ga­ja­ju svi­nje i sa­mi pre­ra­đu­ju me­su i iz­ra­đu­ju de­li­ci­je. – Naš pr­šut re­že se tek na­kon dvi­je go­di­ne, a ima­mo i 80 ova­ca ta­ko da ra­di­mo i sir. Osim no­vih mas­li­na, pla­ni­ra­mo ši­ri­ti i naš vi­no­grad ko­ji sa­da ima 1000 čo­ko­ta – ot­kri­va Pr­to­rić. Ipak, Pr­to­rić na­po­mi­nje ka­ko je te­ško na oto­ku, ali us­pjeh je mo­guć ako ima­te kva­li­te­tu jer to tu­ris­ti po­seb­no ci­je­ne. – Pa­met­ni rad i udru­ži­va­nje su ključ­ni za us­pjeh na oto­ku – za­klju­ču­je Pr­to­rić. “Ži­vje­ti i ra­di­ti s pri­ro­dom i od pri­ro­de”, mo­to je obi­te­lji Bu­tić ko­ja na svom gos­po­dar­stvu or­ga­ni­zi­ra te­am bu­il­din­ge i tu­ris­tič­ke po­sje­te. Ka­ko tvr­de, gos­ti im se ve­ći­nom vra­ća­ju, a bu­du­ći da su čla­no­vi UH­PA-e gos­ti­ju i pos­la im pre­ko lje­ta ne manj­ka. Tre­nut­no ra­de još je­dan smje­štaj­ni objekt, a u pla­nu im je i sad­nja no­vih na­sa­da smi­lja i vin­ski po­drum. Ova obi­telj ima 1000 čo­ko­ta na oko dva hek­ta­ra vi­no­gra­da te 500 mas­li­na, a uz lo­ze i mas­li­nu pro­izvo­de i pr­šut. Des­ti­le­ri­ja Ma­sh­tel no­va je ne­za­obi­laz­na lo­ka­ci­ja za sve lju­bi­te­lje ra­ki­ja. Za ime ma­štel, po za­gre­bač­ki ‘ka­ca’ ili knji­žev­no ‘ve­li­ka otvo­re­na ba­čva’, od­lu­či­li su se jer

Ma­sh­tel u po­nu­di ima de­vet vr­sta ra­ki­ja, od tra­di­ci­onal­nih me­di­ca i tra­va­ri­ca do ra­ki­ja od man­da­ri­ne i ro­ga­ča, a svo vo­će ko­je ko­ris­te je or­gan­skog po­dri­je­tla i is­klju­či­vo iz Hr­vat­ske Sla­vo­ni­je

od to­ga kre­će či­ta­va pri­ča – od gro­žđa ko­je je u njoj do vo­ća ko­je je ta­ko naj­lak­še tran­s­por­ti­ra­ti. – Osim des­ti­le­ri­ja ima­mo i ku­ša­onu, a za­miš­lje­no je ta­ko da po­sje­ti­te­lji pr­vo vi­de gdje ra­ki­ja nas­ta­je, za­tim je pro­ba­ju te od­mah u na­šoj tr­go­vi­ni i ku­pe onu ko­ja im se svi­dje­la – po­jas­nio je Edvin Ša­re, je­dan od vlas­ni­ka Ma­sh­te­la. U po­nu­di ima­ju de­vet vr­sta ra­ki­ja, od tra­di­ci­onal­nih me­di­ca i tra­va­ri­ca do ra­ki­ja od man­da­ri­ne i ro­ga­ča, a svo vo­će ko­je ko­ris­te je or­gan­skog po­dri­je­tla i is­klju­či­vo iz Hr­vat­ske, toč­ni­je iz Rav­nih ko­ta­ra i Sla­vo­ni­je. Stroj ko­ji su smjes­ti­li na sre­di­nu sa­me des­ti­le­ri­je, na­ba­vi­li su u Nje­mač­koj, a i bo­ce u ko­ji­ma su ra­ki­je ta­ko­đer su iz Nje­mač­ke. – Na­še ra­ki­je se ra­de od des­ti­la­ta voć­ke, ne od ma­ce­ra­ta i ne­ma­ju še­će­ra. Uz to, na­še ra­ki­je su od gro­žđa, a ne od tro­pa. Pri­mje­ri­ce, za na­šu ra­ki­ju od ro­ga­ča, ro­gač se me­lje, fer­men­ti­ra i des­ti­li­ra i to je­di­ni u Hr­vat­skoj ra­di­mo ta­ko – po­hva­lio se Ša­re. Ima­ju vi­no­gra­de i u Ilo­ku ta­ko da se u Ma­sh­te­lu osim ra­ki­je mo­že ku­ša­ti gra­še­vi­nu i fran­kov­ku, a svo­je pro­izvo­de za sa­da pla­si­ra­ju po lo­kal­nim res­to­ra­ni­ma. – Fo­ku­si­ra­li smo se na tu­ris­tič­ki as­pekt i že­lja nam je pos­ta­ti dio po­nu­de vin­skih ces­ta – za­klju­ču­je Ša­re. Vi­no­gra­dar­ska-vin­ska ku­ća Kra­ljev­ski vi­no­gra­di tra­di­ci­ju nje­gu­je od 1066. go­di­ne, a no­vi ži­vot Kra­ljev­skih vi­no­gra­da za­po­čeo je sad­njom no­vih na­sa­da iz­vor­nih sor­ti gro­žđa na pa­di­na­ma iz­nad Pe­tr­ča­na ne­da­le­ko od be­ne­dik­tin­skog sa­mos­ta­na. U ku­ći je tre­nut­no osam stal­no za­pos­le­nih, no ti­je­kom se­zo­ne po­traž­nja za za­pos­le­ni­ci ras­te. – Na ovoj lo­ka­ci­ji ima­mo 180.000 lo­za na 23 hek­ta­ra po­vr­ši­ne vi­no­gra­da i to su sve do­ma­će sor­te po­put po­ši­pa, plav­ca ma­log i iz­vor­ne dal­ma­tin­ske sor­te cr­lje­nak. Osim to­ga u Za­to­nu ima­mo i in­ter­na­ci­onal­ne sor­te i to 120.000 lo­za – ka­že Zo­ran Pan­ta­lon, di­rek­tor Kra­ljev­skih vi­no­gra­da. Ka­ko tvr­di, u pla­nu je i ure­đe­nje po­dru­ma i ve­ća ku­ša­ona na ot­pri­li­ke 2000 kva­dra­ta, no pr­vo že­le iz­gra­di­ti svo­ju po­zi­ci­ju na tr­ži­štu. Osim po oba­li, toč­ni­je svom ve­ćim gra­do­vi­ma od Za­dra do Du­brov­ni­ka, po­če­li su su­rad­nju i sa za­gre­bač­kim dis­tri­bu­te­ri­ma. U Ja­pa­nu su pri­sut­ni već dvi­je go­di­ne, a važ­no im je i šved­sko tr­ži­šte te se na­da­ju da će im usko­ro bi­ti otvo­re­na i vra­ta fin­skog i aus­trij­skog tr­ži­šta. – Vi­no­grad je tvornica na otvo­re­nom i vi jed­nos­tav­no ovi­si­te o vre­men­skim uvje­ti­ma. Proš­le nas je go­di­ne mraz na kra­ju trav­nja do­tu­kao, na­da­mo se da se to ne­će po­no­vi­ti jer oče­ku­je­mo 100.000 li­ta­ra vi­na ove go­di­ne – objaš­nja­va Pan­ta­lon. Osim tra­di­ci­onal­nih sor­ti, vi­na Kra­ljev­skih vi­no­gra­da spe­ci­fič­na su i po to­me što ne ko­ris­te plu­te­ni čep, već kris­tal­ni. Ka­ko tvr­di Pan­ta­lon, plu­to je do­bro, ali var­lji­vo dok s kris­ta­lom ne­ma pro­ble­ma. Pre­ko Vin­ske omot­ni­ce na­ba­vi­li su opre­mu, ipak je po­treb­no pu­no su­đa za 200-300 li­ta­ra vi­na. Agro­tu­ri­zam Raž­nje­vi­ća dvo­ri, ob­nov­lje­no je sto­lje­ći­ma sta­ro ima­nje obi­te­lji Raž­nje­vić ko­je i da­nas svje­do­či o na­či­nu ži­vo­ta u se­lu Po­la­ča. Dvjes­to sta­ba­la mas­li­na, 1500 lo­za dio su OPG-a Raž­nje­vić, a dvo­ri osim di­fuz­nog ho­te­la, otvo­re­nog ba­ze­na, stu­dio apart­ma­na i ko­no­be nu­de mo­guć­nost or­ga­ni­za­ci­je te­am bu­il­din­ga te do­mje­na­ka i vjen­ča­nja. Se­osko gos­po­dar­stvo Odža­ko­vić u Na­di­nu osim smje­šta­ja i ko­no­be s tra­di­ci­onal­nim spe­ci­ja­li­te­ti­ma te bi­je­ga od grad­ske vre­ve i 360 hek­ta­ra vi­no­gra­da, nu­di i te­re­ne ide­al­ne za ak­ti­van od­mor i te­am bu­il­din­ge. Vi­na­ri­ja Ška­ulj u sr­cu Rav­nih ko­ta­ra, u mjes­tu Na­din mo­že se po­hva­li­ti s 11,5 hek­ta­ra vi­no­gra­da, ko­ji da­ju 30 va­go­na gro­žđa go­diš­nje ko­ji se pre­ra­de u po­dru­mu po­vr­ši­ne 330 če­tvor­nih me­ta­ra i do­bi­je 200.000 bu­te­lja vi­na. Cilj Po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge Mas­li­na i vi­no je pro­izvod­nja vr­hun­skih pro­izvo­da kroz mas­li­nar­stvo, vi­no­gra­dar­stvo te pro­izvo­de i pre­ra­đe­vi­ne od smo­ka­va. Na 41 hek­ta­ru po­sa­đe­no je 12.000 sta­ba­la mas­li­na, ima­ju i 1000 sta­ba­la smo­ka­va te de­se­tak hek­ta­ra vi­no­gra­da.

DINO STANIN/PIXSELL

Edvin Ša­re i Ši­me Pe­ša, vlas­ni­ci des­ti­le­ri­je Ma­sh­tel u Za­to­nu

DINO STANIN/PIXSELL

U po­ljo­pri­vred­noj za­dru­gi Mas­li­ne i vi­no nu­de se vr­hun­ski do­ma­ći pro­izvo­di, pri­je sve­ga vi­no i mas­li­ne te pre­ra­đe­vi­ne od smo­ka­va (li­je­vo), vlas­nik Mas­li­na i vi­na Ra­de Bo­ba­no­vić

D.S./PXL

De­nis Ra­ko, vlas­nik Vi­na oto­ka Pa­ga ko­ja nu­di vi­na sor­te Ge­gić

DINO STANIN/PIXSELL

Jo­so Pr­to­tić, vlas­nik OPG-a Pr­to­tić u Ko­la­nu na Pa­gu, u res­to­ra­nu pri­pre­ma je­la od na­mir­ni­ca sa svog OPG-a

D.S./PXL

Ši­me Ška­ulj, vlas­nik OPG-a u Na­di­nu mo­že se po­hva­li­ti s 11,5 hek­ta­ra vi­no­gra­da ko­ji go­diš­nje osi­gu­ra­va 200.000 bu­te­lja vi­na

D.S./PXL

Agro­tu­ri­zam Raž­nje­vi­ća dvo­ri osim di­fuz­nog ho­te­la, otvo­re­nog ba­ze­na, stu­dio apart­ma­na i ko­no­be nu­di i mo­guć­nost or­ga­ni­za­ci­je te­am bu­il­din­ga

DINO STANIN/PIXSELL

Zo­ran Pan­ta­lon, di­rek­tor Kra­ljev­skih vi­no­gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.