Stran­ka ne mo­že bi­ti ta­lac jed­nog čo­vje­ka

Gdje je gra­ni­ca? Ne­ma sum­nje da bi se naš­lo i onih ko­ji bi us­ta­li u za­šti­tu Fr­lji­će­va “umjet­nič­kog pra­va” čak i na obav­lja­nje nu­žde na po­zor­ni­ci HNK – jer bi u tom “per­for­man­su” za­ci­je­lo naš­li ne­ki umjet­nič­ki smi­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Pri­je če­ti­ri tjed­na nas­lov na ovoj stra­ni­ci bio je “Plen­ko­vić za­uz­dao Zagreb, je li na re­du Split?” Ne­ki su se ču­di­li, ali sad je valj­da jas­no. Plen­ko­vić ni­je se­bi mo­gao do­pus­ti­ti da uz iz­gled­ni po­raz u Za­gre­bu iz­gu­bi i Split, gdje je “nje­gov” Opa­ra u iz­vr­s­noj po­zi­ci­ji, ko­ju bi split­ski HDZ la­ko mo­gao pro­koc­ka­ti us­mje­ra­va­njem svo­jih sna­ga is­klju­či­vo u obra­nu mjes­ta žu­pa­na. Plen­ko­vić po­ma­lo shva­ća da u stran­ci ima lju­de ko­ji se ne­će us­tru­ča­va­ti rušiti “nje­go­ve” kan­di­da­te u Za­gre­bu, Spli­tu i Osi­je­ku, pa ma­kar to zna­či­lo iz­rav­nu šte­tu i ci­je­loj lis­ti. Jer Plen­ko­vić u stran­ci ima i lju­de ko­ji ga dr­že opas­ni­jim za “pra­vi” HDZ no što je to bio Mi­la­no­vić. No, još ni­je jas­no ho­će li ići do kra­ja u Za­gre­bu. Jas­no je da mno­gi HDZ-ov­ci sus­tav­no op­s­tru­ira­ju Pr­go­me­ta, či­ji re­zul­tat i bez to­ga ni­je mo­gao bi­ti im­pre­si­van, sa­mo ka­ko bi kas­ni­je mo­gli op­tu­ži­ti Plen­ko­vi­ća. No, ho­će li mu bi­ti do­vo­ljan us­pjeh u Spli­tu ka­ko bi anu­li­rao sad već iz­gled­ni po­top u Za­gre­bu? Nit­ko mu ne mo­že ga­ran­ti­ra­ti da će Opa­ra us­pje­ti, ta­ko da će Plen­ko­vić, ako do­is­ta sku­pi hra­bros­ti, sad po­ku­ša­ti pri­ves­ti ci­je­li za­gre­bač­ki HDZ, uklju­ču­ju­ći i Ha­san­be­go­vi­ća, na­tje­ra­ti ih pro­gu­ta­ti po­nos, da voj­nič­ki pos­luš­no jav­no sta­nu uz Pr­go­me­ta. A oni ko­ji to ne na­pra­ve, na kon­cu bi mo­gli iz­vi­si­ti po­put Že­vr­nje, te umjes­to Plen­ko­vi­ća bi­ti pro­gla­še­ni kriv­ci­ma za ka­tas­tro­fu – što bi za HDZ bio sa­svim is­pra­van opis is­ho­da u ko­jem bi Bru­na Esih do­bi­la vi­še gla­so­va ne­go boj­ko­tu iz­lo­že­ni Pr­go­met. Da ni­je pro­s­vje­da uz­ne­mi­re­nih gra­đa­na Bo­la zbog per­cep­ci­je da im se pred no­som do­ga­đa dr­ska oti­ma­či­na Zlat­nog ra­ta, Plen­ko­vić bi vje­ro­jat­no još dvo­jio. Ko­li­ko ta “per­cep­ci­ja” bi­la ute­me­lje­na ili ne, pot­pu­no je u ovom tre­nut­ku sve­jed­no, po­ru­ču­je on. Stran­ka, jel­te, ne mo­že bi­ti ta­lac jed­nog čo­vje­ka. No, ho­će li ta­ko po­pus­ti­ti i su­tra kad mos­tov­ci zbog vlas­ti­te “per­cep­ci­je” za­tra­že opo­ziv Zdrav­ka Ma­ri­ća? Što tek re­ći za “per­cep­ci­ju” des­nog kri­la HDZ-a u slu­ča­ju pro­s­vje­da pro­tiv Fr­lji­ća, ko­ja je, ko­li­ko god bi­la u stvar­nos­ti ne­ute­me­lje­na – za Plen­ko­vi­ća po­raz­na? Na mre­ža­ma se pro­tiv Plen­ko­vi­ća i Obu­ljen vo­di pra­va kam­pa­nja, kao da su oni po­zva­li Fr­lji­ća. Pro­s­vjed is­pred split­skog HNK ni­je bio us­mje­ren sa­mo pro­tiv Fr­lji­ća, već i pro­tiv sa­mog Plen­ko­vi­ća, od ko­je­ga se, ili ba­rem od nje­go­ve mi­nis­tri­ce kul­tu­re, oče­ku­je da jav­nos­ti po­ša­lje po­ru­ku kak­vu je pos­lao eto – baš opo­zva­ni Že­vr­nja. “Ovo ni­su Ma­ru­li­će­vi da­ni, ovo što smo pri­si­lje­ni gle­da­ti u na­šem na­ci­onal­nom ka­za­li­štu je gru­ba zlo­upo­tre­ba i zbog to­ga će Žu­pa­ni­ja us­kra­ti­ti fi­nan­ci­ra­nje na­vod­nih Ma­ru­li­će­vih da­na”, re­kao je Zlat­ko Že­vr­nja dan pri­je odus­ta­ja­nja od kan­di­da­tu­re. Jas­no je da se vlast ne tre­ba pet­lja­ti u pro­gra­me ka­za­li­šta, ali od na­ci­onal­nih ku­ća smi­je i mo­ra tra­ži­ti da jav­ni no­vac tro­še za pro­mo­ci­ju, a ne za ne­ga­ci­ju na­ci­onal­ne kul­tu­re. Fr­lji­ću je mjes­to u po­noć­nom ka­ba­reu, ne u HNK. Že­vr­nja je do­bro re­kao, no to je nje­gov la­bu­đi pjev. A gla­sa­či HDZ-a tra­že baš one ko­ji se ne bo­je re­ći što mis­le. Plen­ko­vi­ću opor­ba pred­ba­cu­je neo­d­luč­nost i skri­va­nje iza po­vje­rens­ta­va, no ve­ći pro­blem bi mu tre­ba­lo bi­ti to što mu to is­to za­mje­ra i vlas­ti­ta stran­ka. U jed­nom tre­nut­ku mo­rat će od­lu­či­ti što mu je važ­ni­je. Jas­no je da Plen­ko­vić ni­je kriv za Fr­lji­ća, jer se ra­di o ču­do­vi­štu iz ZF fil­ma ko­je što je vi­še pro­s­vje­da – sa­mo još vi­še ras­te i pos­ta­je bješ­nje. Da se od split­skog HNK do ri­ve oku­pi­lo naj­av­lje­nih 20.000 bra­ni­te­lja, po­div­lja­la Fr­ljić­zil­la već bi to­li­ko na­ras­la da bi su­tra vje­ro­jat­no stu­pa­la uli­ca­ma Man­hat­ta­na, raz­ba­cu­ju­ći žu­te tak­si­je i ne­bo­de­re duž Bro­adwaya na pu­tu pre­ma Trump Towe­ru, dok bi raš­ču­pa­ni Do­nald ur­lao u slu­ša­li­cu cr­ve­nog te­le­fo­na Mad Do­gu u uho – ta kad će vi­še uz­le­tje­ti ti Rap­to­ri! No, do­bro je, mo­že­mo odah­nu­ti, iako su, oče­ki­va­no, pro­s­vjed­ni­ci umjes­to Fr­lji­će­vih vul­gar­nih sa­tur­na­li­ja pre­tvo­re­ni u me­dij­sko ru­glo da­na, pro­s­vjed je ipak bio ma­li, pa je Fr­ljić ipak još uvi­jek osu­đen na ha­ra­nje po­zor­ni­ca­ma Mit­te­le­uro­pe, za­hva­lju­ju­ći hi­ro­vi­ma fes­ti­val­skih se­lek­to­ra ko­ji jav­ni no­vac tro­še ka­ko bi po­di­gli što vi­še me­dij­ske pra­ši­ne. No, oz­bilj­ni kri­ti­ča­ri odav­na su po­ko­pa­li Fr­lji­će­ve ado­les­cent­ske his­te­rič­ne ti­ra­de. Kri­ti­čar beč­kog Die Pre­ssea pre­mi­je­ru u beč­kom Sc­ha­us­pi­el­ha­usu na pres­tiž­nom Wi­ener Fes­twoc­hen na­zvao je “no­vim dnom ka­za­liš­ne se­zo­ne, ci­niz­mom bez mje­re i smis­la”. To i lju­ti­te pro­s­vje­de u Polj­skoj se­lek­tor Ma­ru­li­će­vih da­na oči­to je sma­trao pra­vom pre­po­ru­kom da jav­nim nov­cem tu pred­sta­vu upri­li­či i Spli­ća­ni­ma?!? Ma­rul se ovih da­na pre­vr­će u gro­bu. Gdje je gra­ni­ca? Ne­ma sum­nje da bi se naš­lo i onih ko­ji bi us­ta­li u za­šti­tu Fr­lji­će­va “umjet­nič­kog pra­va” čak i na obav­lja­nje nu­žde na po­zor­ni­ci HNK – jer bi u to­me “per­for­man­su” za­ci­je­lo naš­li ne­ki umjet­nič­ki smi­sao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.