PLI­TVIČ­KA JE­ZE­RA Ta­li­jan­ka je tu ro­di­la, Nje­mi­ca bi da je po­ko­pa­ju, Ni­zo­ze­mac je bli­ži Bo­gu...

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Sr­đan He­bar

Pli­tvič­ka je­ze­ra su naš naj­sta­ri­ji na­ci­onal­ni park, a su­sre­ti s po­sje­ti­te­lji­ma uvi­jek do­no­se no­ve, uz­bud­lji­ve pri­če Že­li­te li se dru­ži­ti sa stran­ci­ma? Naj­ma­nji pro­blem, sjed­ne­te na klu­pu na Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma i to je sav na­por za vas dru­že­lju­bi­ve Hr­va­te. Na­pri­čat će­te se kao ni­kad... – Hel­lo! – sje­da­ju na klu­pu dvi­je pla­vo­ko­se Fran­cu­ski­nje u ra­nim dva­de­se­ti­ma i pi­ta­ju: – Gdje je Ve­li­ki slap? Ka­ko da do­đe­mo do nje­ga? Znaš, mi smo u hos­te­lu tu u Ra­ko­vi­ci... Po­ka­zu­jem im na kar­ti naj­kra­ći put, ali one in­zis­ti­ra­ju: – Ideš s na­ma? Mi će­mo se opet iz­gu­bi­ti... Dje­voj­ke ipak od­la­ze sa­me, a na klu­pu sje­da sta­ri­ji ki­ne­ski par: – Brod? Umor­ni. Li­je­po je... – go­vo­re na sla­bom en­gle­skom, ali ra­zu­mi­je­mo se. I tro­je In­di­ja­ca pi­ta za smjer pre­ma lu­ci. Sa­mo dvi­je Nje­mi­ce ne pi­ta­ju ni­šta, ju­re s fo­to­opre­mom kak­ve se ne bi po­sra­mio ni Trum­pov kuć­ni fo­to­graf i tra­že no­ve mo­ti­ve. Objek­ti­vi su im ogrom­ni kao u fo­to­re­por­te­ra na utak­mi­ca­ma, je­dva ih no­se. Od­lu­či­le su sni­mi­ti baš sve! Ne­što da­lje, Ki­ne­zi se ba­ca­ju po tra­vi, smi­ju se, fo­to­gra­fi­ra­ju, u sed­mom su de­set­lje­ću ži­vo­ta, ali ži­vot je u nji­ma kao da su u puč­koj ško­li. Ima­ju i na­ran­ču pa se njo­me do­da­ju i va­lja­ju jed­ni po dru­gi­ma... Do­la­ze i oni do klu­pe i pi­ta­ju, da­ka­ko, is­to: – Brod? Da­le­ko? Kad?

Cu­ra s Ha­va­ja: Oh, ovo je raj!

Ne­što da­lje, na pik­nik-li­va­di kraj lu­ke ko­ju mno­gi tra­že, ču­jem hr­vat­ski. Na­ši! Na Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma to je pra­va ri­jet­kost... – Gdje je brod? Kad ide? – ša­le­ći se pi­tam ih jer oni na ta pi­ta­nja od­go­va­ra­ju sto­ti­ne pu­ta u da­nu. – Jas­no nam je da se lju­di­ma sa svih stra­na svi­je­ta ov­dje svi­đa, ali kad je došla dje­voj­ka s Ha­va­ja te nam objas­ni­la da se od­lu­či­la do­ći kad je vi­dje­la fo­to­gra­fi­je je­ze­ra i sla­po­va, os­ta­li smo paf. Iz ra­ja na svi­je­tu, Ha­va­ja, došla je u Hr­vat­sku! I os­ta­la pet da­na – go­vo­re do­ma­ći. Pi­tam za ime­na, ali od­ma­hu­ju gla­vom. Skrom­ni su, ne že­le se is­ti­ca­ti.

Brod je, vje­ro­jat­no, naj­tra­že­ni­ja atrak­ci­ja na Pli­tvi­ca­ma. Svi tu­ris­ti že­le na brod te se bri­nu da ne za­kas­ne. Sre­ćom, deč­ki stal­no vo­ze go­re-do­lje, ne­ma stra­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.