Tre­ći­na pri­ho­da Pli­tvič­kih je­ze­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Da­mir Fol­ne­go­vić Blaž

Na­su­prot sje­ver­nog ula­za ili ula­za br. 1 u naš naj­ve­ći na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra na­la­zi se res­to­ran Lič­ka ku­ća. Sa­gra­đen je 1972., a do da­nas je sa­ču­vao tra­di­ci­onal­ni am­bi­jent i pri­pre­mu autoh­to­nih je­la.

Spe­ci­ja­li­te­ti is­pod pe­ke

Na­ža­lost, 2012. go­di­ne u po­ža­ru su iz­go­rje­li pr­vi kat i pot­krov­lje Lič­ke ku­će, ali je res­to­ran na­kon tri go­di­ne po­nov­no otvo­ren, i to pot­pu­no ob­nov­ljen. Res­to­ran je res­ta­uri­ran u iz­vor­nom rus­ti­kal­nom sti­lu. Na dvi­je eta­že ima čak 270 sje­da­ćih mjes­ta, a na sre­di­ni res­to­ra­na na­la­zi se otvo­re­no og­nji­šte gdje pe­ku ja­nje­ti­nu na raž­nju i pri­pre­ma­ju lič­ke spe­ci­ja­li­te­te is­pod pe­ke. Od osob­lja ko­je je ra­di­lo u res­to­ra­nu za vri­je­me mog po­sje­ta spo­me­nuo bih Ma­ri­nu Obro­vac, No­ve­lu Ma­to­vi­nu, Želj­ka Vu­ko­vi­ća, Stje­pa­na Ze­če­vi­ća te glav­nog ku­ha­ra Iva­na Gaš­lje­vi­ća i še­fi­cu ku­hi­nje Gor­da­nu Vla­šić, a u se­zo­ni, ka­že Ma­ri­na, u res­to­ra­nu ra­di 10 ko­no­ba­ra i još to­li­ko osob­lja u ku­hi­nji. Ku­šao sam hlad­nu pla­tu ko­ja se sas­to­ji od pr­šu­ta, čva­ra­ka, si­ra ba­se te kras­nar­skog si­ra, i sve je bi­lo ukus­no. Za to­plo pre­dje­lo pri­pre­mi­li su mi ro­li­ce škri­pav­ca sa sla­ni­nom, i bi­le su ja­ko fi­ne, kao i gus­ta lič­ka ju­ha od po­vr­ća i ja­nje­ćih plu­ći­ca. Mo­rao sam uze­ti ma­lu stan­ku, ali Ma­ri­na i No­ve­la ka­žu da su u ku­hi­nji pri­pre­mi­li još ne­ka je­la ko­ja mo­ram is­pro­ba­ti. Po­gle­dao sam vin­sku kar­tu ko­ja sa­dr­ži 26 eti­ke­ta vi­na poz­na­tih i priz­na­tih hr­vat­skih vi­na­ra, 12 bi­je­lih, de­vet cr­ve­nih, tri ru­ži­čas­ta i dvi­je eti­ke­te de­sert­nih vi­na te dva pje­nuš­ca, u baz­noj va­ri­jan­ti Mil­le­ni­um i pre­mi­um va­ri­jan­ti Cla­ssic obi­te­lji To­mac iz Jas­tre­bar­skog, te je­dan poz­na­ti fran­cu­ski šam­pa­njac. Uz ja­nje­ti­nu s raž­nja, te­le­ti­nu is­pod pe­ke, je­la s ro­šti­lja, pas­tr­ve, ki­se­lo mli­je­ko, uštip­ke, raz­ne sa­vi­ja­če te dru­ge spe­ci­ja­li­te­te, mo­že­te na­ru­či­ti i dru­ga je­la iz lič­ke proš­los­ti. Ona se na­la­ze i u Pli­tvič­koj ku­ha­ri­ci ko­ja sa­dr­ži 20 re­ce­pa­ta lič­ke ku­hi­nje.

Lič­ki kruh i uštip­ci

Pri­bor za je­lo, ta­nju­ri, ča­še i os­ta­lo res­to­ran­sko po­su­đe do­bre su kva­li­te­te. U me­đu­vre­me­nu sti­glo je i glav­no je­lo: ja­nje­ti­na s raž­nja i te­le­ti­na is­pod pe­ke uz krum­pi­ro­ve po­li­ce. Sve je bi­lo ukus­no, no ma­lo pre­obil­no, a va­lja­lo je još ku­ša­ti i sa­vi­ja­ču od si­ra i sa­vi­ja­ču od ja­bu­ka ko­je ra­de sa­mi, baš kao i lič­ki kruh i uštip­ke. Da se ne bi ste­kao do­jam da sam za­is­ta pu­no po­jeo, mo­ram na­po­me­nu­ti da sam od sve­ga to­ga ku­šao po ma­lo. Res­to­ran Lič­ka ku­ća je is­ti kao ne­ka­da – autoh­to­ni lič­ki res­to­ran. Zbog po­lo­ža­ja i po­sje­ta mno­gih tu­ris­tič­kih gru­pa kao i in­di­vi­du­al­nih gos­ti­ju ne mo­že ni bi­ti ek­s­klu­zi­van res­to­ran, ali je je­di­ni ti­pič­ni res­to­ran u kom­plek­su Na­ci­onal­nog par­ka Pli­tvič­ka je­ze­ra, mjes­to ko­je os­tva­ru­je tre­ći­nu pri­ho­da od go­diš­njeg pro­me­ta Pli­tvič­kih je­ze­ra.

Res­to­ran ra­di od 1972., no imao je tro­go­diš­nju stan­ku zbog po­ža­ra i re­kons­truk­ci­je

Glav­ni ku­har Ivan Gaš­lje­vić po­ka­zao nam je sve taj­ne ukus­nih mes­nih je­la is­pod pe­ke

Glav­no je­lo: ja­nje­ti­na s raž­nja i te­le­ti­na is­pod pe­ke, uz krum­pi­ro­ve po­li­ce

Sa­vi­ja­če od si­ra i ja­bu­ka ser­vi­ra­ne uza svje­že pe­če­ne uštip­ke

Hlad­na lič­ka pla­ta sa­dr­ži i čvar­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.