Oper­ni i brač­ni par pro­ši­rio do­bre vi­bra­ci­je Li­sin­skim

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net ZAGREB

Oper­ni in­ter­na­ci­onal­ci ko­ji nas­tu­pa­ju na sce­na­ma Me­tro­po­li­ta­na i Co­vent Gar­de­na raz­ga­li­li su pu­bli­ku is­kre­nim mu­zi­ci­ra­njem Po­pu­lar­ni cik­lus Li­sin­ski ari­oso ugos­tio je i je­dan pra­vi oper­no-brač­ni par ko­ji, po­jed­nos­tav­nje­no re­če­no, ši­ri do­bre vi­bra­ci­je. Ru­ska so­pra­nis­ti­ca Eka­te­ri­na Si­uri­na i ame­rič­ki te­nor Char­ls Cas­tro­no­vo uz ras­po­lo­že­nu Za­gre­bač­ku fil­har­mo­ni­ju i od­mje­re­nog di­ri­gen­ta Ton­či­ja Bi­li­ća za­gre­bač­koj su pu­bli­ci u im­pre­siv­no pu­noj dvo­ra­ni po­da­ri­li li­je­pu i za­okru­že­nu kon­cert­nu ve­čer. Oper­ni in­ter­na­ci­onal­ci ko­ji nas­tu­pa­ju i na sce­na­ma Me­tro­po­li­ta­na, Co­vent Gar­de­na te Ba­var­ske i Beč­ke dr­žav­ne ope­re, što bi tre­bao bi­ti do­vo­ljan do­kaz nji­ho­ve glaz­be­ne kva­li­te­te, raz­ga­li­li su pu­bli­ku is­kre­nim i sa­mo­svoj­nim mu­zi­ci­ra­njem. Izvo­de­ći du­ete iz Puc­ci­ni­je­ve ope­re “La Bo­he­me”, Bi­ze­to­ve “Car­men” i Ver­di­je­ve “La Tra­vi­ate” po­ka­za­li su da sklad­no funk­ci­oni­ra­ju i na kon­cert­nom po­di­ju, bez kos­ti­ma i sce­no­gra­fi­je, su­oče­ni sa­mo s glaz­bom i pu­bli­kom. Eka­te­ri­na Si­uri­na je iz­nim­no mu­zi­kal­na so­pra­nis­ti­ca li­je­pa i po­kret­lji­va gla­sa, ko­jim bez vid­lji­vih pro­ble­ma mo­že is­pu­ni­ti ve­li­ku dvo­ra­nu čak i ka­da se nad­gla­sa­va s moć­nim or­kes­tar­skim zvu­kom. Char­les Cas­tro­no­vo lir­ski je te­nor tam­ni­je bo­je, opre­zan u vi­si­na­ma, ali oči­to ose­bu­jan in­ter­pre­ta­tor ko­ji je mu­dro ot­pje­vao udar­ne ari­je te­nor­skog re­per­to­ara kao što su to “Po­urqu­oi me réve­il­ler” iz Ma­sse­ne­to­ve ope­re “Wer­t­her” (ko­ju smo ne­dav­no u Li­sin­skom ču­li i u iz­ved­bi polj­ske oper­ne zvi­jez­de Pi­otra Be­zc­załe) ili “È la so­li­ta sto­ria del pas­to­re” iz Ci­le­ine ope­re “Ar­le­žan­ka”. Uo­bi­ča­je­ni oper­ni kon­cert­ni pro­gram os­vje­ži­la je iz­ved­ba du­eta Léïle i Na­di­ra iz Bi­ze­to­ve ma­nje poz­na­te ope­re “Bi­se­ra­ri”, a tre­ba po­hva­li­ti i ne­ti­pi­čan aran­žman na­po­li­tan­ske kan­co­ne “Ne­za­hval­no sr­ce” ko­ju je Cas­tro­no­vo uzor­no ot­pje­vao uz na­dah­nu­tu so­lis­tič­ku su­rad­nju s kon­cert­nom maj­sto­ri­com Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je Si­do­ni­jom Le­bar.

Eka­te­ri­na Si­uri­na je mu­zi­kal­na so­pra­nis­ti­ca po­kret­lji­vog gla­sa

Si­uri­na i Cas­tro­no­vo Po­šte­no su se odu­ži­li ras­po­lo­že­noj pu­bli­ci tri­ma bi­se­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.