Ma­ra Bra­toš i Nik­ša Ku­šelj če­ka­ju svo­je pr­vo di­je­te

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ni­ko­li­na Ku­nić sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Fo­to­graf­ki­nja i glu­mac iz­nim­no su sret­ni jer su doz­na­li da će na je­sen pos­ta­ti ro­di­te­lji, a do ta­da će uži­va­ti na ju­gu Dal­ma­ci­je Pred Ma­rom Bra­toš (43) i Nik­šom Ku­še­ljem (45) naj­ljep­še je raz­dob­lje ži­vo­ta. Par ko­ji je u ve­zi če­ti­ri go­di­ne usko­ro će do­bi­ti di­je­te. – Is­ti­na je, trud­na sam i pre­sret­na – rek­la je za Story jed­na od naj­us­pješ­ni­jih do­ma­ćih fo­to­graf­ki­nja. Uš­la je u dru­go tro­mje­se­čje i osje­ća se od­lič­no, ali de­ta­lje o trud­no­ći ni­je že­lje­la ot­kri­va­ti. I njoj i glum­cu, ka­žu nji­ma bli­ske oso­be, tre­nu­tač­no je naj­važ­ni­je da sve pro­đe u naj­bo­ljem re­du. Upra­vo zbog be­bi­na, ali i svog zdrav­lja, umjet­ni­ca je po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na us­po­ri­la tem­po. Du­brov­ki­nja, ko­ja je na Aka­de­mi­ji dram­ske umjet­nos­ti u Za­gre­bu di­plo­mi­ra­la film­sko i TV sni­ma­nje, od 2014. kao fo­to­graf­ki­nja su­ra­đu­je sa za­gre­bač­kim HNK, no pro­fe­si­onal­ne je obve­ze pri­la­go­di­la svom dru­gom sta­nju. U si­ječ­nju je za­tvo­ri­la po­s­ljed­nju sa­mos­tal­nu iz­lož­bu, a ljet­ne mje­se­ce ko­ji su pred njom is­ko­ris­tit će za od­mor na ju­gu Dal­ma­ci­je. Tra­di­ci­onal­no sva­ko lje­to Ma­ra i Nik­ša pro­vo­de u rod­nom gra­du, gdje su se i upoz­na­li. U po­čet­ku su bi­li pri­ja­te­lji, a za­is­kri­lo je pot­kraj 2011., ka­da su doš­li na ide­ju da poč­nu iz­lož­be­ni pro­jekt “Uli­ca s ime­nom gra­da”. Ti­je­kom tro­go­diš­njih dru­že­nja u ko­ji­ma su do­ku­men­ti­ra­li pre­obraz­be za­gre­bač­ke Var­šav­ske uli­ce zbli­ži­li su se i po­če­li ve­zu. Ve­ći­nu vre­me­na pro­vo­de u Za­gre­bu, a lje­ta su re­zer­vi­ra­na za Du­brov­nik. Nik­ša on­dje ne­ri­jet­ko nas­tu­pa na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma. Za raz­li­ku od nje­ga, Ma­ra je 2016. pr­vi put iz­la­ga­la na Igra­ma, a on­dje je pred­sta­vi­la i knji­gu “Rat­ni dnev­nik Pa­va Ur­ba­na” u ko­joj se na­la­zi objav­lje­ni dnev­nik du­bro­vač­kog fo­to­gra­fa ko­ji je po­gi­nuo sni­ma­ju­ći rat­na ra­za­ra­nja 1991.

Upoz­na­li su se u rod­nom im gra­du i du­go bi­li pri­ja­te­lji, a par su pos­ta­li pri­je če­ti­ri go­di­ne

Osje­ća se od­lič­no Is­ti­na je, trud­na sam i pre­sret­na, rek­la je Ma­ra ko­ja je uš­la u dru­go tro­mje­se­čje trud­no­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.