Pris­tao je na di­je­te uz uvjet da se na­kon po­ro­da br­zo vra­ti u for­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)•

Pr­va da­ma Ame­ri­ke ju­čer je pros­la­vi­la 47. ro­đen­dan, a tim po­vo­dom Va­nity Fa­ir je do­nio no­ve de­ta­lje nje­zi­na od po­če­ta­ka po­seb­nog bra­ka Ame­rič­ka pr­va da­ma, Me­la­nia Trump, pros­la­vi­la je ju­čer 47. ro­đen­dan. Bio je to do­bar po­vod da ča­so­pis Va­nity Fa­ir do­ne­se ve­li­ku pri­ču o njoj i ne­poz­na­tim de­ta­lji­ma nje­zi­na bra­ka s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom. Pre­ma iz­ja­va­ma Li­se Byt­ner, biv­še dje­lat­ni­ce od­no­sa s jav­noš­ću Trump Mo­del Ma­na­ge­men­ta, Trump je u Me­la­ni­ji pro­na­šao sa­vr­še­nu dru­ži­cu – go­vo­ri sa­mo ka­da joj se net­ko iz­rav­no obra­ća, po­vu­če­na je, a una­toč svim po­ni­že­nji­ma, su­pru­ga uvi­jek bra­ni u jav­nos­ti, pi­še Va­nity Fa­ir. Pi­šu i da je na­kon su­dje­lo­va­nja na iz­bo­ru lje­po­te u Slo­ve­ni­ji, od­lu­či­la pos­ta­ti ma­ne­ken­ka i to pr­vo u Pa­ri­zu i Mi­la­nu, gdje je 1995. upoz­na­la Pa­ola Zam­pol­li­ja, suv­las­ni­ka Me­tro­po­li­tan Mo­del­sa i pri­ja­te­lja Do­nal­da Trum­pa. On joj je po­mo­gao da ode u New York, gdje je ži­vje­la u sta­nu s fo­to­gra­fom Mat­t­hewom Ata­ni­anom, ko­ji je pos­li­je re­kao: “Bi­la je uko­če­na. Za­to i ni­je pos­ta­la us­pješ­na.” Na par­tyju ko­ji je or­ga­ni­zi­rao Zam­pol­li, na Ti­mes Squ­areu, za­oku­pi­la je po­zor­nost Do­nal­da Trum­pa. Ka­ko je ot­krio za Va­nity Fa­ir je­dan Trum­pov pri­ja­telj, Me­la­ni­ji je ta­da bi­lo do­volj­no da mo­že uži­va­ti u bla­go­da­ti­ma luk­suz­nog ži­vo­ta i sku­po­cje­nom pen­t­ha­useu. Na­kon se­dam go­di­na ve­ze, 2005. na­po­kon su se vjen­ča­li. Za­trud­nje­la je, a on je na di­je­te na­vod­no pris­tao pod uvje­tom da to ni­ma­lo ne pro­mi­je­ni nji­hov od­nos te da se sve vra­ti na sta­ro, mis­le­ći na nje­zi­no ti­je­lo, pi­še ma­ga­zin. Ni­ma­lo ka­va­lir­ska ni­je bi­la ni nje­go­va iz­ja­va u raz­go­vo­ru s Howar­dom Ster­nom, ka­da mu je re­kao ka­ko bi u slu­ča­ju stra­vič­ne pro­met­ne ne­sre­će Me­la­ni­ju i da­lje vo­lio sa­mo ako bi joj gru­di os­ta­le ne­tak­nu­te.

Me­zi­mac Si­na Bar­ro­na Me­la­nia je ro­di­la 2006. na svo­ju ini­ci­ja­ti­vu jer Do­nald na­vod­no ni­je že­lio još dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.