Pe­tev ipak os­ta­je, ot­kaz bi bio pre­skup

Da pre­ki­nem na­ga­đa­nja, Pe­tev će i da­lje vo­di­ti Di­na­mo - krat­ko je pri­op­ćio sport­ski di­rek­tor Ro­meo Jo­zak

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Tomislav Da­so­vić tomislav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ot­kaz Pe­te­vu pla­ve bi ko­štao i do 720.000 eura, ko­li­ko bu­gar­skom tre­ne­ru jam­či tro­go­diš­nji ugo­vor pot­pi­san na Va­len­ti­no­vo ove go­di­ne Dak­le, pre­ma služ­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma od ju­čer pos­li­je­pod­ne, Ivaj­lo Pe­tev os­tat će Di­na­mov tre­ner, ba­rem još ne­ko vri­je­me. Bu­ga­rin je ju­čer vo­dio tre­ning Di­na­ma i ne po­miš­lja sam da­ti os­tav­ku, ne­go če­ka da ga Di­na­mo ot­pus­ti, ka­ko bi – in­ka­si­rao. Za­to što ima ugo­vor do 2020. go­di­ne ko­ji mu jam­či 720.000 eura! Po­gle­daj­mo što se to do­ga­đa­lo u Mak­si­mi­ru 14. ve­lja­če, ka­da je sve pr­šta­lo od iz­ja­va lju­ba­vi pre­ma Pe­te­vu, valj­da pri­god­no jer bi­lo je Va­len­ti­no­vo. Di­rek­to­ra Sve­ti­nu je ta­da po­ni­je­lo, pa ni­je mo­gao za­dr­ža­ti bu­ji­cu epi­te­ta na Ivaj­lov ra­čun. – Svo­jim ra­dom u ovih par mje­se­ci ap­so­lut­no je oprav­dao po­vje­re­nje te je s mom­ča­di pos­ti­gao upra­vo ono što je bi­lo iz­gub­lje­no od­la­skom Zo­ra­na Ma­mi­ća; vra­tio je u mom­čad har­mo­ni­ju, me­đu­sob­no uva­ža­va­nje i po­vje­re­nje. Za pro­jekt klu­ba tre­ner je klju­čan fak­tor. To je raz­log što smo pred­lo­ži­li, a tre­ner pri­hva­tio no­vi ugo­vor ko­ji će tra­ja­ti slje­de­će tri go­di­ne – ka­zao je Sve­ti­na tog kob­nog 14. ve­lja­če. Kob­nog na­rav­no za Di­na­mo, ko­ji je ne­s­hvat­lji­vo, bez ikak­vo­ga kon­kret­no­ga po­vo­da, ve­zao Ivaj­la Pe­te­va ugo­vo­rom do 2020., ta­ko da mu sa­da ne mo­gu ni­šta. U Di­na­mu oči­to ni­su stu­di­oz­no pris­tu­pi­li pos­lu s Bu­ga­ri­nom ili struč­nom ter­mi­no­lo­gi­jom – ni­su ga do­bro ska­uti­ra­li. Jer, da je­su, onda bi pri pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra ima­li na umu ka­ko je Pe­tev za­drt pre­go­va­rač ko­ji ni­kom ne opra­šta ni cent. Ta­ko je Bu­ga­rin tu­žio svoj biv­ši klub, ci­par­ski AEL Li­ma­ssol, na­kon što je ot­pu­šten u stu­de­no­me 2014. go­di­ne po­tra­žu­ju­ći čak mi­li­jun eura. Proš­li mje­sec bio je sas­lu­šan na Sport­skom ar­bi­traž­nom su­du u La­usan­ni. Ta­ko se Bu­ga­rin po­ka­zu­je kao tvrd orah i u od­no­su s Di­na­mom, na što po slo­vu ugo­vo­ra ima pra­vo. Na stra­nu to što je kao tre­ner re­zul­tat­ski to­tal­no pod­ba­cio. Za­pra­vo, da ni­je bi­lo su­ca Da­mi­ra Ba­ti­ni­ća, Di­na­mo­va Dje­da Mra­za u Vin­kov­ci­ma, pla­vi bi ka­pi­tu­la­ci­ju u utr­ci s Ri­je­kom pot­pi­sa­li još 26. ve­lja­če. Sa­mo 12 da­na na­kon što je “klju­čan fak­tor” u Di­na­mu, Pe­tev, do­bio no­vi tro­go­diš­nji ugo­vor. Pre­ma naj­ma­nje dva po­ka­za­te­lja, ovu se­zo­nu mo­že­mo sma­tra­ti jed­nom od naj­go­rih u no­vi­joj Di­na­mo­voj po­vi­jes­ti. Pr­vo i naj­bol­ni­je: Di­na­mo na­kon čak je­da­na­est uzas­top­nih nas­lo­va pr­va­ka pre­da­je kru­nu, i to Ri­je­ci, ko­joj je, po­gle­daj­te ap­sur­da, pok­lo­nio naj­bo­lje­ga igra­ča Fran­ka An­dri­ja­še­vi­ća! Dru­go, ma­nje bol­no, ali naj­bo­lji po­ka­za­telj ka­osa u struč­noj po­li­ti­ci: Di­na­mo je pro­mi­je­nio čak tro­ji­cu tre­ne­ra, a tu mo­žda još ni­je kraj. Po­tje­ra­li su tre­ne­ra ko­ji im je do­nio Li­gu pr­va­ka, Kranj­ča­ra, a po­tom ro­ti­ra­li pos­luš­ni­ke; So­pi­ća je nas­li­je­dio Pe­tev. Da ne

spo­mi­nje­mo i smje­ne unu­tar sto­že­ra, od­la­ske kon­di­cij­skih tre­ne­ra Ta­ma­re Des­pot i Kre­še Šo­ša, pa do­la­zak dvo­ji­ce Bu­ga­ra, jer Pe­tev ni­je imao po­vje­re­nja u do­ma­će sna­ge.

‘Oprav­dao je po­vje­re­nje’

Na­ka­rad­na su­rad­nja Di­na­ma i Pe­te­va za­pra­vo ni­je ni­kak­va sen­za­ci­ja, jer Bu­ga­rin je do­tr­čao u kri­lo Ma­mi­ću sa­vr­še­no svjes­tan ka­ko će u Mak­si­mi­ru za­pra­vo bi­ti vr­lo do­bro pla­će­ni – po­moć­ni tre­ner. Raz­log zbog ko­je­ga je Kranj­čar i sam na­mje­ra­vao dig­nu­ti si­dro, upli­ta­nje gaz­de u po­sao stru­ke, ka­dro­vi­ra­nje unu­tar pr­ve mom­ča­di, Pe­te­vu ni­je pred­stav­ljao ne­pre­mos­ti­vu pre­pre­ku. Da­pa­če, ra­do se pre­pus­tio Ma­mi­će­vu tu­tor­stvu kao za­gri­že­ni pro­vo­di­telj klup­ske po­li­ti­ke či­ja je pr­va stra­te­ška odred­ni­ca iz­lož­ba klup­skih pro­je­ka­ta (Ben­ko­vić, Mo­ro, Kne­že­vić, Pa­vi­čić, Ćo­rić...), a tek onda re­zul­tat. Ne­vo­lja za Pe­te­va i Di­na­mo po­ja­vi­la se u onom tre­nut­ku ka­da su shva­ti­li ka­ko je Ri­je­ka to­li­ko oja­ča­la da je ni uz su­dač­ke i raz­ne bi­ro­krat­ske po­dva­le (kao što je bi­lo po­mi­lo­va­nje So­uda­ni­ja) ne­će mo­ći dos­ti­ći.

Pro­ra­čun­ski minus

Ta­ko su su­lu­de Bu­ga­ri­no­ve ro­ta­ci­je unu­tar mom­ča­di, us­li­jed pri­ti­ska odoz­go, a po­ne­što i zbog svo­jih bri­ljant­nih ide­ja (za­što se odre­kao Fer­nan­de­sa?), mo­ra­le do­ći na na­pla­tu. Naj­pri­je u der­bi­ju pro­tiv ni­ka­da sla­bi­je­ga Haj­du­ka, a po­tom i u Ko­priv­ni­ci, gdje je bi­lo oči­to ka­ko Pe­tev ne­ma ni­kak­vu kon­tro­lu nad mom­ča­di. Šte­ta od Di­na­mo­vih akro­ba­ci­ja s tre­ne­ri­ma bro­jit će se u mi­li­ju­ni­ma eura, bu­du­ći da pla­vi­ma pro­pa­da mo­guć­nost pla­sma­na u Li­gu pr­va­ka. Taj će se pro­ra­čun­ski minus vje­ro­jat­no “za­tr­pa­va­ti” pro­da­jom igra­ča...

Bu­ga­rin je pris­tao bi­ti ‘po­moć­ni tre­ner’ do­pus­tiv­ši gaz­di upli­ta­nje u stru­ku Di­na­mo će iz­gub­lje­ne mi­li­ju­ne od gu­bit­ka nas­lo­va na­dok­na­đi­va­ti pro­da­jom igra­ča

TU­ŽIO JE AEL LI­MA­SSOL Ivaj­lo Pe­tev ne opra­šta klu­bo­vi­ma s ko­ji­ma je imao pot­pi­san ugo­vor. Od Ci­pra­na pu­tem su­da u La­usan­ni po­tra­žu­je čak mi­li­jun eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.