Pe­tev ne­ma ni igru ni re­zul­tat, po­ku­šat će ih pro­na­ći do lje­ta

Sport­ski di­rek­tor Ro­meo Jo­zak že­li tra­jan tre­ner­ski po­sao, ali on ga do­sad ni­je nig­dje ra­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

U Di­na­mu su vi­je­ća­li, pri­ča­li a ko­nač­nu ver­zi­ju po ko­joj Pe­tev os­ta­je vo­di­ti mom­čad u Mak­si­mi­ru će služ­be­no objas­ni­ti da­nas Iako na­ša eko­no­mi­ja bi­lje­ži zna­ko­ve opo­rav­ka, ne­za­pos­le­nih je na bur­zi još mno­go. Kad Ivaj­lo Pe­tev do­bi­je ot­kaz, ne­će po­ve­ća­ti broj ne­za­pos­le­nih u nas, već u Bu­gar­skoj. Ali te­ško će net­ko s bur­ze na nje­go­vo mjes­to. Fa­li zi­da­ra, te­sa­ra, za­va­ri­va­ča, ali fa­li i pra­vih tre­ne­ra ko­ji bi mo­gli ovaj čas usko­či­ti na vru­ću klu­pu, pa će u ovom tre­nut­ku Pe­tev do­bi­ti još ko­ju pri­li­ku.

Ne­ma ide­al­no­ga na vi­di­ku

Pre­ten­de­na­ta za na­s­ljed­ni­ka ima, svat­ko bi to vo­lio bi­ti, ali je pi­ta­nje ima li po­treb­ne kva­li­fi­ka­ci­je. A one ni­su sa­mo tre­ner­ska li­cen­ci­ja, ni­je to ni is­kus­tvo, pa ni zna­nje. Mo­ra bi­ti sim­pa­ti­čan lju­di­ma ko­ji vo­de klub, a ta­kav kri­te­rij ja­ko je te­ško is­pu­ni­ti. Kad se po­če­lo go­vo­ri­ti o smje­ni Ivaj­la Pe­te­va, po­če­lo se i na­ga­đa­ti tko bi ga mo­gao nas­li­je­di­ti, bar pri­vre­me­no dok se ne na­đe tre­ner za no­vu se­zo­nu. U pr­vi je plan is­ko­čio Ro­meo Jo­zak, ak­tu­al­ni sport­ski di­rek­tor ko­ji bi, kao ne­koć Zo­ran Ma­mić, bio tre­ner me­na­džer­skog ti­pa. No pro­blem je što Jo­zak ne že­li bi­ti pri­je­laz­no rje­še­nje, tre­ner do lje­ta, dok se ne na­đe traj­no rje­še­nje. On taj po­sao že­li ra­di­ti, ali ne kao va­tro­ga­sac. K to­me, iako je ‘sto­lje­ći­ma’ ra­dio u omla­din­skoj ško­li te bio po­moć­nik Ili­ji Lon­ča­re­vi­ću, oz­bi­ljan po­sao vo­đe­nja mom­ča­di ne­ma iza se­be, usko­čio bi kao ap­so­lut­ni tre­ner­ski po­čet­nik. Da, bio je ta­kav i Zo­ran Ma­mić. U Di­na­mu su ne­ri­jet­ko spo­mi­nja­li Želj­ka Ko­pi­ća, ne za­to što je sad po­bi­je­dio Di­na­mo, do­bro je ra­dio u Luč­kom, Za­gre­bu, sad u Ko­priv­ni­ci. No no­vi sport­ski di­rek­tor Jo­zak baš i ni­je lju­bi­telj li­ka i dje­la ovog stručnjaka.

Cvi­ta­no­vić lo­gič­no rje­še­nje

Naj­lo­gič­ni­je bi bi­lo da usko­či, bu­de li po­tre­be, Ma­rio Cvi­ta­no­vić, tre­ner ju­ni­ora i dru­ge mom­ča­di ko­ji od­lič­no poz­na­ju ve­ći­nu igra­ča. No ni on baš ni­je po uku­su sport­skog di­rek­to­ra. Sad su iona­ko pre­sjek­li i od­lu­či­li da os­ta­je iako su šan­se za os­ta­nak Pe­te­va bi­le vr­lo ma­le, a onda su na­kon vi­je­ća­nja, raz­go­vo­ra i ra­ču­ni­ca od­lu­či­li da Bu­ga­rin sad ne do­bi­je ot­kaz, iako ne­ma igru ni­ti ga mom­čad pra­ti, sad vi­še ne­ma ni re­zul­tat, a na ob­zo­ru ne­ma ni naj­ma­nje naz­na­ke ve­dri­ne. Pe­tev je ju­čer vo­dio ju­tar­nji tre­ning, na­kon to­ga se s njim raz­go­va­ra­lo i i da­lje će vo­di­ti mom­čad, sa­mo je pi­ta­nje do ka­da. U Di­na­mu obraz­lo­že­nje tak­ve od­lu­ke još ta­je, že­le pri­če­ka­ti da­naš­nji dan ka­da bi sve tre­bao objas­ni­ti di­rek­tor Jo­zak.

ŽELJKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Ro­meo Jo­zak ima važ­nu ulo­gu u oda­bi­ru tre­ne­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.