Ku­me, sad po ti­tu­lu! Ri­je­ka je naj­bo­lja jer igra­či vo­le jed­ni dru­ge

Fe­šta, ali tek na­kon se­zo­ne: Ve­šo­vić se že­ni, a kum će mu bi­ti pri­ja­telj i su­igrač Ris­tov­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Miletić RI­JE­KA

Tre­ner nam je dao da uži­va­mo do po­no­ći. Čim se pro­bu­di­mo, za nas se nas­tav­lja rat, ka­žu Ris­tov­ski i Ve­šo­vić, Ri­je­kin tur­bo­po­gon na des­noj stra­ni U tre­nu­ci­ma kad su igra­či Ri­je­ke do­vr­ša­va­li za­gri­ja­va­nje za der­bi s Osi­je­kom, pu­nom Ru­je­vi­com pro­lo­mio se ur­lik odu­šev­lje­nja – Di­na­mo je pao u Ko­priv­ni­ci. De­se­tak mi­nu­ta pos­li­je Ke­ko­va je mom­čad na pr­vi su­čev zvi­žduk kre­nu­la na­pa­lje­no kao u sve­ti rat ko­ji im do­no­si ve­li­kih osam bo­do­va pred­nos­ti u du­goj utr­ci za nas­lov. Dvo­ji­ci me­đu nji­ma ne­dos­ta­ja­le su sa­mo – sab­lje u ru­ka­ma. Mar­ko Ve­šo­vić (25) i Ste­fan Ris­tov­ski (25) iz­van te­re­na dje­lu­ju opu­šte­no i za­bav­no kao tan­dem iz Pin­ko­vih kur­sa­dži­ja, ali na te­re­nu su zvi­je­ri, des­nom stra­nom na­pa­da­ju kao dva strš­lje­na, a Ke­ko­voj su mom­ča­di re­pre­zen­ta­tiv­ci Ma­ke­do­ni­je i Cr­ne Go­re do­ni­je­li bal­kan­sku bez­o­bra­šti­nu, lju­ti za­čin ko­ji bra­ni­te­lju nas­lo­va ove se­zo­ne ne­dos­ta­je. – Je li go­to­vo? Utak­mi­ca jest. Pr­vens­tvo ni­je – na­ša­lio se Ve­šo­vić na iz­la­sku iz svla­či­oni­ce na­kon 23. po­bje­de u pr­vens­tvu ove se- zo­ne, a šes­te u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma s od­lič­nim Osje­ča­ni­ma. – Ve­li­ki smo ko­rak na­pra­vi­li. Pred­sta­va pro­tiv Osi­je­ka bi­la je od­lič­na. Do­mi­na­ci­ja si­le, na­še igre. U pra­vom smo tre­nut­ku po­bje­gli na osam bo­do­va. Po re­ak­ci­ji pu­bli­ke na za­gri­ja­va­nju zna­li smo da je Di­na­mo pao u Ko­priv­ni­ci i onda smo si rek­li da nam se ne smi­je po­no­vi­ti Pu­la kad smo bi­li ner­voz­ni – ka­že Ve­šo­vić. Ka­ko će­te sa­da za­uz­da­ti eufo­ri­ju? – Ključ je kon­tro­la nas sa­mih. Ne­ka na­vi­ja­či pra­ve eufo­ri­ju, mi ne­ma­mo pra­vo na gu­šta­nje. Dok god ma­te­ma­tič­ki ni­je ri­je­še­no, mo­ra­mo ra­di­ti na to­me da se jed­nog da­na opus­ti­mo i pro­ve­se­li­mo. Ne­ma­mo pra­vo na po­gre­šku.

Gu­ra nas huk Ru­je­vi­ce

A po­gre­ša­ka je u Ri­je­ki­noj igri i u re­ali­za­ci­ji bi­lo dos­ta, što od ner­vo­ze, što od umo­ra. Ipak, i u tim tre­nu­ci­ma Ke­ko­vu mom­čad ču­va ču­des­na po­zi­tiv­na ener­gi­ja kak­va se na sport­skim te­re­ni­ma ri­jet­ko vi­đa, a ko­ju za­jed­no stva­ra­ju sjaj­na pu­bli­ka na Ru­je­vi­ci i ve­li­ko za­jed­niš­tvo igra­ča, me­đu­sob­no po­vje­re­nje i lju­bav. – Taj huk s tri­bi­na gu­ra nas kad ne ide. Ovaj grad i ovi lju­di zas­lu­žu­ju sve to što se do­ga­đa. Što je tre­ne­ro­va po­ru­ka bi­la kad ste uš­li u svla­či­oni­cu? – Da smo slo­bod­ni do po­no­ći i da ne­ma opu­šta­nja jer ima­mo tre­ning u je­da­na­est. In­ter je već u su­bo­tu. Tre­nu­tač­no ne dje­lu­je da vas Di-

na­mo mo­že sus­ti­ći? Iako... – Ne vi­dim da nas mo­že za­us­ta­vi­ti it­ko osim nas sa­mih. Cilj je da pri­je zad­njeg ko­la u Mak­si­mi­ru sve ri­je­ši­mo – ka­že Ve­šo­vić ko­ji je još u pro­sin­cu na­kon der­bi­ja s Di­na­mom go­vo­rio: “Na­pi­ši­te da je Ri­je­ka naj­bo­lja!” Jes­te li umor­ni? – Je­smo. Ve­li­ki je za­mor i psi­hič­ki i fi­zič­ki, sve to utje­če na igra­če. I mi smo lju­di od kr­vi i me­sa. Izu­zet­no je na­por­no. No vri­je­di bo­ri­ti se. Me­ni bi to bio naj­ve­ći tro­fej u ka­ri­je­ri – za­klju­čio je Ve­šo­vić. Ma­ke­do­nac Ris­tov­ski is­ti­če: – Kad bu­de služ­be­no, sla­vit će­mo. Ra­no je još. Ta pred­nost pred Di­na­mom li­je­po zvu­či, ali mo­ra­mo to do­vr­ši­ti, pro­fe­si­onal­ci smo. Ni tre­nut­ka se ne smi­je­mo opus­ti­ti. Do­bi­li smo do­bru lek­ci­ju u Pu­li gdje smo se mo­žda ma­lo pre­pa­li. Pro­tiv Osi­je­ka je to već bi­la pra­va Ri­je­ka. Is­crp­lju­ju­ća je se­zo­na, u zad­njih dva­de­se­tak me­ta­ra kao da vam po­nes­ta­ne sna­ge i ide­je... – Mo­žda tad pro­ra­di i taj ne­ki po­zi­tiv­ni strah. Že­liš za­bi­ti još je­dan, ali ne že­liš pri­mi­ti. Sve je to psi­ha. Is­crp­lje­ni je­smo, da­li smo mak­si­mum. No mo­že­mo uži­va­ti sa­mo ve­čer na­kon utak­mi­ce, već uju­tro kad se pro­bu­di­mo nas­tav­lja­mo rat! – re­kao je Ris­tov­ski. Ko­li­ko moć­ni dvo­jac na des­noj stra­ni ne­dos­ta­je Ri­je­ci kad ih ne­ma, naj­bo­lje se vi­dje­lo u Po­lju­du. A Ve­šo­vić i Ris­tov­ski od­lič­no se sla­žu i iz­van te­re­na. Kad jed­nom pro­đe taj lov na Ri­je­kin pr­vi nas­lov pr­va­ka u po­vi­jes­ti, če­ka­ju ih pri­pre­me za... ne­što sa­svim dru­go. Na­ime, 3. lip­nja Ve­šo­vić će u “cr­no­gor­skom Mon­te Car­lu na pje­nu od mo­ra” uplo­vi­ti u brač­ne vo­de s du­go­go­diš­njom dje­voj­kom Ta­ma­rom Bu­la­to­vić s ko­jom ži­vi i uži­va na Kvar­ne­ru. Kum će mu, na­rav­no, bi­ti part­ner s Ri­je­ki­ne des­ne stra­ne ko­ji je još u ve­lja­či iz­ja­vio da put Bu­dve že­le pi­ja­ni od sre­će na­kon osva­ja­nja nas­lo­va. A obo­ji­ca se u Ri­je­ci osje­ća­ju već kao do­ma­ći deč­ki, Ste­fan je u klu­bu ste­kao to­li­ki ugled da je iz Ma­ke­do­ni­je do­veo i bra­ta Mi­la­na ko­ji igra u mla­doj mom­ča­di, a uzor mu je Ma­rio Man­džu­kić.

Do plus osam “na pa­ra­ma”

Ri­je­ča­ni po­vi­jes­nu mi­si­ju nas­tav­lja­ju već u su­bo­tu pro­tiv In­te­ra. Iako je pred­nost li­je­pa, iako Ri­je­ka ni­kad ni­je os­tva­ri­la 23 po­bje­de u li­gi, po­sao je da­le­ko od go­to­vog. I Ve­šo­vić i Ris­tov­ski naz­na­či­li su ko­li­ko ih je is­cr­pio psi­ho­lo­ški rat s Di­na­mom ovog pro­lje­ća u ko­jem ni­su ima­li pra­vo na kiks i u ko­jem su ne­kad mo­ra­li “odi­gra­ti” dvi­je utak­mi­ce u da­nu – pr­vo Di­na­mo­vu, onda svo­ju. Ri­je­ka je do plus osam sti­gla “na pa­ra­ma re­zer­vo­ara” i za­to Ma­tja­ža Ke­ka ne če­ka­ju baš mir­ni da­ni.

Je­di­no se sa­mi mo­že­mo za­us­ta­vi­ti. Bio bi mi to naj­ve­ći tro­fej u ka­ri­je­ri, ka­že Mar­ko Ve­šo­vić

G. KOVAČIĆ/PIXSELL

Skop­lja­nac Ste­fan Ris­tov­ski osje­ća se već kao Ri­je­ča­nin

Mar­ko Ve­šo­vić vjen­čat će se s dje­voj­kom Ta­ma­rom na­kon kra­ja pr­vens­tva

A kum će mu bi­ti su­igrač iz Ri­je­ke i ve­li­ki pri­ja­telj Ste­fan Ris­tov­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.