Iva­nu Šo­jat od­go­di­li, u pro­gram uš­la Al­be­eje­va “Zo­olo­ška pri­ča”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić su­za­na.le­pan@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pred­sta­va je to ko­ja se mo­že igra­ti i am­bi­jen­tal­no pa je iz ka­za­li­šta odas­lan i pri­jed­log da je se uvr­sti u pro­gram Osječ­kog lje­ta kul­tu­re Dru­ga­či­ja je, do­bra i čud­na. I sa­mim ti­me za­vre­đu­je paž­nju. Naj­a­vio je ta­ko glu­mac Alek­san­dar Bog­da­no­vić pre­mi­je­ru pred­sta­ve “Zo­olo­ška pri­ča” Edwar­da Al­be­eja u osječ­kom HNK. Re­da­telj­ski je to pr­vi­je­nac Mi­ros­la­va Ča­bra­je. – Ne mo­gu si pri­pi­sa­ti ve­li­ku zas­lu­gu za re­ži­ju jer je pred­sta­va nas­ta­ja­la tri go­di­ne. Stal­no smo ju po­ku­ša­va­li uba­ci­ti u re­per­to­ar, mis­li­li smo da će bi­ti na noć­noj sce­ni. Iz­do­ga­đa­lo se, pak, ne­ko­li­ko stva­ri, i po­li­tič­ke pri­ro­de. Iva­na Šo­jat, ko­ja je kan­di­dat­ki­nja za gra­do­na­čel­ni­cu Osi­je­ka i či­ji je tekst tre­bao bi­ti na­ša po­s­ljed­nja pre­mi­je­ra, sa­ma je mo­li­la da se nje­zi­nu pred­sta­vu pro­lon­gi­ra. Ule­tje­la je ta­ko, hva­la Bo­gu, “Zo­olo­ška pri­ča”, ko­ja je bi­la i u pla­nu ove se­zo­ne, ali na ma­njoj sce­ni. Otvo­ri­la je ova­ko vra­ta pu­bli­ci u pu­nom ve­ćem bro­ju – ot­krio je re­da­telj Ča­bra­ja. Edward Al­bee je­dan je, is­tak­nuo je, od naj­ve­ćih ame­rič­kih dra­ma­ti­ča­ra. – Zna­mo ili ne zna­mo u kak­vom svi­je­tu ži­vi­mo, u svi­je­tu kon­zu­me­riz­ma u ko­jem smo pri­hva­ti­li nor­me sis­te­ma. Svi je­de­mo slat­ko gro­žđe sis­te­ma, a u jed­nom se tre­nut­ku ono pre­tvo­ri u otrov – pri­ka­zao je Ča­bra­ja. – Otu­đe­nje i ma­njak ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­ji pri­pi­su­je­mo Ame­ri­ci, sti­gli su i k na­ma – na­do­ve­zao se Vla­di­mir Tin­tor, ko­ji utje­lov­lju­je Jer­ryja. Bog­da­no­vić, ko­ji će za­igra­ti Pe­te­ra, is­tak­nuo je po­da­tak ka­ko je E. Al­bee po­svo­jen. – Maj­ka ga je s 18 da­na da­la na po­sva­ja­nje, i to je bit­no. Pred­sta­va ko­ju igra­mo je, sma­tram, vr­lo auto­bi­ograf­ska. Nas tro­ji­ca smo, pak, vi­še ve­se­li deč­ki iz su­sjed­stva i na vr­lo la­gan na­čin u 80 mi­nu­ta is­pri­ča­li smo vr­lo du­bo­ku pri­ču – re­kao je on. Pred­sta­va je to ko­ja se mo­že igra­ti i am­bi­jen­tal­no pa je iz ka­za­li­šta odas­lan i pri­jed­log da je se uvr­sti u pro­gram Osječ­kog lje­ta kul­tu­re.

Mi­ros­lav Ča­bra­ja In­ten­dant HNK Osi­jek kao re­da­telj de­bi­tant ra­di “Zo­olo­šku pri­ču”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.