VLA­DA U KRIZI

Plen­ko­vić i Ma­rić raz­go­va­ra­li, ali ne o nje­go­vu od­la­sku, tvr­di iz­vor iz Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić Še­go, Tea Ro­mić

Ho­će li Plen­ko­vić po­pus­ti­ti i do­zvo­li­ti da mu Most smi­je­ni ministra

Uoči sjed­ni­ce na ko­joj bi se Vla­da tre­ba­la oči­to­va­ti o mi­nis­tru Ma­ri­ću vla­da­la je kon­fu­zi­ja i kon­tra­dik­tor­ne in­for­ma­ci­je... Pot­pu­na kon­fu­zi­ja i kon­tra­dik­tor­ne in­for­ma­ci­je u kom­bi­na­ci­ji sa šut­njom ili neo­dre­đe­nim po­ru­ka­ma iz vr­ha HDZ-a i Vla­de do­mi­ni­ra­le su ju­čer me­dij­skim pros­to­rom uoči da­naš­nje sjed­ni­ce Vla­de na ko­joj bi se, pre­ma pro­ce­du­ral­nim ro­ko­vi­ma, Vla­da tre­ba­la oči­to­va­ti o SDP-ovu zah­tje­vu za opo­ziv ministra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. Vla­da se o opo­zi­vu mo­ra oči­to­va­ti naj­kas­ni­je do su­tra (pe­tak), ali ne­ma pre­vi­še lo­gi­ke da se oči­tu­je na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci u pe­tak, jer u tom slu­ča­ju pre­mi­jer Plen­ko­vić ne mo­že obraz­lo­ži­ti oči­to­va­nje i even­tu­al­no bra­ni­ti ministra iz HDZ-ove kvo­te, ne­go je re­al­ni­je da se Vla­da oči­tu­je da­nas.

Ski­nut s dnev­nog re­da

Me­đu­tim, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz Vla­de, pre­mi­jer Plen­ko­vić toč­ku o oči­to­va­nju u zad­nji je tre­nu­tak ju­čer iz­ba­cio s dnev­nog re­da užeg ka­bi­ne­ta Vla­de. Ako je to toč­na in­for­ma­ci­ja, Vla­da bi se oči­to­va­la su­tra na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci, osim ako in­for­ma­ci­ja o ski­da­nju te toč­ke ne zna­či da mo­žda za oči­to­va­njem ne­će ni bi­ti po­tre­be. Mo­žda Vla­da pri­pre­ma ne­ki dru­gi sce­na­rij. No iz­vo­ri bli­ski mi­nis­tru fi­nan­ci­ja i da­lje tvr­de da Ma­rić sa­mos­tal­no iz Vla­de ne­će oti­ći jer bi to zna­či­lo da je znao za la­ži­ra­na fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća Agro­ko­ra, gdje je ra­dio kao je­dan od 20 iz­vr­š­nih di­rek­to­ra. Uos­ta­lom, pre­mi­jer Plen­ko­vić ju­čer ga je po­veo na rad­ni ru­čak s HUP-om pa je i to mo­žda po­ru­ka da je uz svog ministra. Is­ti iz­vo­ri ka­žu ka­ko su Ma­rić i pre­mi­jer Plen­ko­vić raz­go­va­ra­li o ci­je­loj si­tu­aci­ji, ali da se u tom raz­go­vo­ru ni­je spo­mi­njao Ma­ri­ćev od­la­zak iz Vla­de. Pri­tom nit­ko iz Mos­ta ni­je raz­go­va­rao s Ma­ri­ćem i od nje­ga tra­žio da pod­ne­se os­tav­ku (što ne­for­mal­no tra­že pu­tem me­di­ja), što iz­vo­re bli­ske Ma­ri­ću ču­di jer ka­žu da su ga mos­tov­ci zna­li zva­ti i za da­le­ko ne­važ­ni­je te­me. Iz­vo­ri iz HDZ-ova di­je­la Vla­de ju­čer su pak tvr­di­li da će se Vla­da o opo­zi­vu oči­to­va­ti – da­nas. Ju­čer je do­dat­no za­in­tri­gi­ra­la iz­ja­va pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća ko­ji je re­kao: “Su­tra će­mo o to­me (o Ma­ri­ću, nap.a) na­kon sjed­ni­ce Vla­de, si­tu­aci­ja je ja­ko za­nim­lji­va. Ja sve znam, ali ne mo­gu vam re­ći. Su­tra ću vam sve re­ći jer bi po­je­lo da­naš­nju te­mu ako sa­da ka­žem”. U Mos­tu, ko­ji se još ne iz­jaš­nja­va ka­ko će se pos­ta­vi­ti u gla­so­va­nju o Ma­ri­će­vu opo­zi­vu, ne že­le ot­kri­ti ka­ko će se u oči­to­va­nju pos­ta­vi­ti Mos­to­vi mi­nis­tri. Po­li­tič­ki taj­nik Mos­ta Ni­ko­la Gr­mo­ja po­ru­čio je ka­ko je­dan čo­vjek ne mo­že bi­ti ga­ran­ci­ja sta­bil­nos­ti i us­pješ­nos­ti Vla­de. – Mis­lim da se na­mjer­no po­ten­ci­ra ras­pad Vla­de. Sa­daš­nji pre­mi­jer je i za vri­je­me Ore­ško­vi­će­ve Vla­de pi­sao ka­ko in­te­re­si jed­nog čo­vje­ka ne mo­gu bi­ti is­pred in­te­re­sa Hr­vat­ske. Ta­da je i tra­žio od Ka­ra­mar­ka da se po­vu­če. Ima­li smo si­tu­aci­je u svim vla­da­ma, od­la­zi­li su mno­gi mi­nis­tri, ima­li smo re­kons­truk­ci­je Vla­de, os­vje­ža­va­nje i mno­ge dru­ge si­tu­aci­je i to ni­kad ni­je do­ve­lo do pa­da Vla­de. Je­dan čo­vjek ne mo­že bi­ti ne­kak­va ga­ran­ci­ja sta­bil­nos­ti, op­s­tan­ka ni us­pješ­nos­ti ne­ke Vla­de – re­kao je Gr­mo­ja i do­dao ka­ko će u Mos­tu ar­gu­men­ti­ra­no ras­pra­vi­ti si­tu­aci­ju o Ma­ri­ću, za­to su, do­da­je, i za­tra­ži­li svu do­ku­men­ta­ci­ju ve­za­no uz nje­go­vo po­li­tič­ko dje­lo­va­nje i do­no­še­nje od­lu­ka i tek ta­da će do­ni­je­ti svoj stav. Most se tru­di uvje­ri­ti da even­tu­al­ni opo­ziv Ma­ri­ća ne bi zna­čio ras­pad Vla­de, me­đu­tim na­sil­no ru­še­nje ministra iz HDZ-ove kvo­te si­gur­no bi des­ta­bi­li­zi­ra­lo od­no­se dva­ju part­ne­ra. Na­po­s­ljet­ku, pos­tav­lja se pi­ta­nje mo­že li Most slo­mi­ti pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, a po­s­lje­dič­no i ministra Ma­ri­ća te iz­vo­je­va­ti pov­la­če­nje ministra fi­nan­ci­ja iz Vla­de? Bu­du­ći da su nam u vr­hu HDZ-a pro­tek­lih da­na rek­li da će se vo­di­ti ko­rek­t­noš­ću pre­ma Ma­ri­ću, ali i za­šti­tom in­te­re­sa HDZ-a, do­jam je da Ma­ri­ća ne­će pri­si­lja­va­ti da us­tuk­ne u je­ku zah­tje­va za opo­ziv što bi im­pli­ci­ra­lo nje­go­vu kriv­nju. Mo­žda je mo­guć sce­na­rij pre­ma ko­jem bi se HDZ i Most mo­gli do- go­vo­ri­ti da Ma­rić pre­ži­vi gla­sa­nje o opo­zi­vu te da bu­de mak­nut iz Vla­de, ko­joj je pos­tao po­li­tič­ki te­ret, ti­je­kom re­kons­truk­ci­je na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra. U tom pa­ke­tu mo­gli bi bi­ti smi­je­nje­ni još ne­ki mi­nis­tri (Ku­jun­džić, Ba­ri­šić).

Uz­ne­mi­ren HDZ?

Ta­ko bi se iz­bje­gao ne­čas­ni ot­pust Ma­ri­ća. Dru­go pi­ta­nje ko­je se pos­tav­lja jest: ako se Plen­ko­vić pod pri­ti­skom Mos­ta od­lu­či smi­je­ni­ti Ma­ri­ća, kak­ve bi po­s­lje­di­ce ta nje­go­va od­lu­ka iz­a­zva­la u HDZ-u. Osim što Plen­ko­vić ne kon­tro­li­ra des­no kri­lo HDZ-a, mno­gi čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva ne­za­do­volj­ni su su­rad­njom s Mos­tom, a smje­na ministra pod pri­ti­skom Mos­ta sa­mo bi uz­bur­ka­la stras­ti. Plen­ko­vi­ća, u sva­kom slu­ča­ju, na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra oče­ku­ju te­ške od­lu­ke i po­te­zi i u stran­ci i u Vladi.

Ma­rić Ne­će oti­ći Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ne že­li se po­vu­ći iz Vla­de jer bi to zna­či­lo da priz­na­je op­tuž­be opor­be o Agro­ko­ru

Pre­mi­jer Plen­ko­vić Da­nas će sve re­ći o Ma­ri­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.