Tra­ži­li je 7 go­di­na pa je po­li­ci­ja naš­la kod su­sje­da

Ma­ri­ca je po­bje­gla k su­sje­du Iva­nu. Di­je­li­li su sve što je imao – je­dan kre­vet, peć na dr­va, ne­ko­li­ko ko­ma­da po­su­đa i ma­li dr­ve­ni stol

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - El­vis Spre­čić

Ma­ri­ca Kr­lin nes­ta­la je 2010. Tra­ži­li su je bez us­pje­ha. Na­kon do­ja­ve su­sje­da pro­na­đe­na je u štag­lju u ko­jem je ži­vio 70-go­diš­nji su­sjed. Još ni­je jas­no je li se sklo­ni­la ili je za­to­če­na

Ma­ri­ca Kr­lin (39) pro­ve­la je 2452 da­na u so­bič­ku u ko­jem je bio je­dan kre­vet, peć na dr­va, ne­ko­li­ko ko­ma­da po­su­đa i dr­ve­ni sto­lić Uklju­či­li su ter­mo­vi­zij­ske ka­me­re i kre­nu­li “sni­ma­ti” dr­ve­ni šta­galj i nje­go­vu oko­li­cu. Ni­su že­lje­li ni­šta pre­pus­ti­ti slu­ča­ju. Jer Ma­ri­ca Kr­lin (39) iz ku­će svo­jih ro­di­te­lja nes­ta­la je sa­da već dav­ne 2010. go­di­ne. Tog 8. ko­lo­vo­za u Čeg­lji­ma po­kraj Jas­tre­bar­skog bi­lo je iz­ra­zi­to vru­će čak i za to do­ba go­di­ne, ali ni to ni či­nje­ni­ca da je bi­la ne­dje­lja Ma­ri­či­ne ro­di­te­lje – oca Im­bu Kr­li­na i ma­će­hu Anu – ni­je spri­je­či­lo da odu na rad u po­lje.

Če­ka­la skri­ve­na u ku­ku­ru­zu

Ka­da su se vra­ti­li, Ma­ri­ce vi­še ni­je bi­lo. Pre­tra­ži­li su sve, ali ni­su us­pje­li doz­na­ti ka­mo je nes­ta­la naj­mla­đa od tri kće­ri. Ka­ko ka­zu- je nje­zin otac Im­bro, već su se bi­li po­mi­ri­li da je mo­žda i pre­mi­nu­la. I onda se ovog utor­ka u ra­no uju­tro u nji­ho­vu se­lu po­ja­vi­la po­li­ci­ja. Oku­pi­li su se pred dr­ve­nim štag­ljem ko­ji se na­la­zi je­dva dva­de­se­tak me­ta­ra od nji­ho­ve ku­će. Ter­mo­vi­zij­skom ka­me­rom ut­vr­di­li su da je u ku­ći jed­na oso­ba – bi­la je u po­lu­le­že­ćem po­lo­ža­ju i iz­gle­da­lo je kao da u ru­ci dr­ži no­vi­ne ili što­god slič­no i či­ta. U ma­loj dr­var­ni­ci nas­lo­nje­noj na šta­galj bi­la je još jed­na oso­ba ko­ja je u tom tre­nut­ku ci­je­pa­la dr­va. Is­pos­ta­vi­lo se da je pr­va oso­ba upra­vo Ma­ri­ca Kr­lin, ko­ja se sve od tog 8. ko­lo­vo­za pri­je se­dam go­di­na služ­be­no vo­di­la kao nes­ta­la. Dru­ga oso­ba bio je vlas­nik troš­nog štag­lja, 70-go­diš­nji Ivan Kr­lin, kod ko­jeg je, ka­ko nam je sam ka­zao, Ma­ri­ca ci­je­lo vri­je­me svo­je­volj­no ži­vje­la. – Tu ne­dje­lju pri­je se­dam let je došla do me­ne i rek­la mi da ne že­li vi­še ži­vje­ti s ocem i da mo­ra ne­ka­mo po­bje­ći. Že­lio sam joj po­mo­ći pa sam po­nu­dio da do­đe k me­ni. Do­go­vo­ri­li smo se da će se, na­kon što joj ro­di­te­lji odu od ku­će, sa­kri­ti u ku­ru­zu tu kod mog šta-

Ma­ri­ca se sa­kri­la u “ku­ru­zu”, pri­če­ka­la da pad­ne noć i za­tim po­taj­no uš­la u šta­galj Ses­tra je zna­la gdje je i do­no­si­la joj je hra­nu, ali ni­šta ni­je že­lje­la re­ći ni ocu ni po­li­caj­ci­ma

Šta­galj Iva­na Kr­li­na, u ko­jem je Ma­ri­ca (li­je­vo) pro­ve­la se­dam go­di­na, dos­lov­no je 20 me­ta­ra od ku­će nje­zi­na oca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.