Mi­la­no­vić, Ko­sor i Sa­na­der smje­nji­va­li uz su­pot­pis še­fa Sa­bo­ra

Tro­je biv­ših pre­mi­je­ra pri smje­ni mi­nis­ta­ra po­zi­va­lo se na čl. 110 st. 5. Us­ta­va ko­ji pro­pi­su­je ka­ko se do­no­si rje­še­nje o ime­no­va­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net ZAGREB

An­drej Plen­ko­vić tvr­di da tro­ji­ca Mos­to­vih mi­nis­ta­ra vi­še ni­su mi­nis­tri na­kon nje­go­ve od­lu­ke o raz­rje­še­nju, dok Bo­žo Petrov tvr­di da je po­tre­ban nje­gov su­pot­pis. Ni struč­nja­ci ni­su su­glas­ni. Pro­blem je što Us­tav i Za­kon o Vla­di ne rje­ša­va­ju pi­ta­nje smje­ne čla­na Vla­de ko­ji iz­gu­bi po­vje­re­nje še­fa Vla­de. Ni­je pro­pi­sa­no da pre­mi­jer mo­že sa­mos­tal­no smi­je­ni­ti čla­na Vla­de, već sa­mo da mo­že zah­ti­je­va­ti gla­so­va­nje o po­vje­re­nju Vla­di, ali ne i za po­je­di­nog nje­zi­na čla­na. Sto­ga je stvar tu­ma­če­nja pres­ta­je li mi­nis­tri­ma funk­ci­ja rje­še­njem pre­mi­je­ra, ili tek ako im i ve­ći­na u Sa­bo­ru is­ka­že ne­po­vje­re­nje, i/ili kad od­lu­ku o raz­rje­še­nju su­pot­pi­še pred­sjed­nik Sa­bo­ra. Kad je 2014. smi­je­nio Slav­ka Li­ni­ća, Zo­ran Mi­la­no­vić pod­nio je iz­vješ­će še­fu Sa­bo­ra o to­mu da je “na te­me­lju član­ka 110. stav­ka 5. Us­ta­va, uz su­pot­pis pred­sjed­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra” do­nio rje­še­nje o raz­rje­še­nju “ko­je je stu­pi­lo na sna­gu da­nom do­no­še­nja”. Ta­ko je smi­je­nio i mi­nis­tre Raj­ka Os­to­ji­ća i Želj­ka Jo­va­no­vi­ća. Mi­nis­tri­cu Mi­re­lu Holy smi­je­nio je bez su­pot­pi­sa te iz­vi­jes­tio Sa­bor, ali za­to što je ta­ko pro­pi­sa­no kad član Vla­de pod­no­si os­tav­ku. I Ja­dran­ka Ko­sor, naš­li smo od­lu­ke u Na­rod­nim no­vi­na­ma, smi­je­ni­la je če­ti­ri mi­nis­tra uz su­pot­pis še­fa Sa­bo­ra. I Ivo Sa­na­der je 2006. smi­je­nio mi­nis­tri­cu pra­vo­su­đa Ves­nu Ška­re Ož­bolt “uz su­pot­pis pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra”. Ta­daš­nji šef Sa­bo­ra Vla­di­mir Šeks nje­zi­no je iz­vješ­će o tom raz­rje­še­nju pros­li­je­dio zas­tup­ni­ci­ma. I pe­ti­na sa­bor­skih zas­tup­ni­ka mo­že in­zis­ti­ra­ti na iz­gla­sa­va­nju ne­po­vje­re­nja čla­nu Vla­de pa je ta­da, sla­žu se struč­nja­ci, pot­pis še­fa Sa­bo­ra dek­la­ra­tor­ne pri­ro­de. Osim to­ga, tre­ba uze­ti u ob­zir i mo­guć­nost da sa­bor­ska ve­ći­na iz­a­be­re no­vog pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. U sva­kom slu­ča­ju, Sa­bor mo­ra iz­gla­sa­ti po­vje­re­nje no­vim čla­no­vi­ma Vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.