Agro­kor priz­nao da su iz­vješ­ća iz 2016. lo­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Ma­ri­na Šu­njer­ga)

Od tre­nut­ka pre­uzi­ma­nja i vo­đe­nja, si­tu­aci­ja ko­ju smo za­tek­li u kon­cer­nu bi­la je vr­lo alar­mant­na. Ona je to još i da­nas, ka­zao je Ram­ljak Na­kon što je ne­ko­li­ko vje­rov­ni­ka Agro­ko­ra iz­ra­zi­lo sum­nje u fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća kom­pa­ni­je, da ima ne­pra­vil­nos­ti po­t­vr­dio je i sam kon­cern. Izvan­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak, na­ime, od če­tr­de­se­tak je tvrt­ki za­tra­žio da se za 2016. pro­ve­du no­ve re­vi­zi­je fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja. Za po­sao je iz­van­red­na upra­va od­lu­či­la an­ga­ži­ra­ti ku­ću Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers d.o.o. – Gru­pa je, u bli­skoj su­rad­nji sa svo­jim sa­vjet­ni­ci­ma, u pre­li­mi­nar­nim pro­vje­ra­ma ut­vr­di­la da bi mo­glo bi­ti po­ten­ci­jal­nih po­gre­ša­ka u iz­vješ­ći­ma Gru­pe. Te se pro­vje­re tre­nu­tač­no nas­tav­lja­ju. Sli­je­dom to­ga, Gru­pa mo­li da se di­oni­ci ne os­la­nja­ju na nje­zi­na fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća iz proš­los­ti dok pro­vje­re ne bu­du do­vr­še­ne, a si­tu­aci­ja pri­mje­re­no ra­zjaš­nje­na – pi­še u pri­op­će­nju iz Agro­ko­ra. Ti­me se priz­na­je da u iz­vje­šta­ji­ma ima ne­pra­vil­nos­ti, a inves­ti­to­ri­ma je po­ru­če­no da bi zbog do­dat­ne pro­vje­re tre­ba­lo do­ći i do po­mi­ca­nja ro­ko­va za obja­vu re­vi­di­ra­nih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća. Po­vje­re­nik Ram­ljak ni­je obja­vio ko­li­ka su toč­no du­go­va­nja Agro­kor Gru­pe i po­ve­za­nih dru­šta­va, a broj­ke ko­ji­ma se li­ci­ti­ra u jav­nos­ti na­vod­no su ma­nje od stvar­nog iz­no­sa. Je­di­no služ­be­no što sto­ji je izvještaj Agro­ko­ra iz ruj­na 2016., ali sa­ma je iz­van­red­na upra­va u njih po­sum­nja­la. Da ne­što ni­je u re­du s fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, upo­zo­ri­le su i bo­ni­tet­ne ku­će Mo­ody’s i Stan­dard&Po­or’s, a i naj­ve­ći vje­rov­nik Agro­ko­ra ru­ski Sber­bank u pro­tek­lim mje­se­ci­ma ka­da se za­huk­ta­va­la kri­za u naj­ve­ćem hr­vat­skom kon­cer­nu. Ina­če, izvan­red­ni po­vje­re­nik u Agro­ko­ru An­te Ram­ljak u če­t­vr­tak je u Sa­ra­je­vu upo­zo­rio da kri­za u kon­cer­nu i da­lje tra­je. – Od tre­nut­ka pre­uzi­ma­nja i vo­đe­nja ove kom­pa­ni­je si­tu­aci­ja ko­ju smo za­tek­li u kon­cer­nu, a pri­je sve­ga mis­lim na hr­vat­ski dio kon­cer­na, bi­la je vr­lo alar­mant­na. Ona je to još i da­nas – ka­zao je Ram­ljak.

Agro­kor na­lo­žio no­ve re­vi­zi­je za 40 tvrt­ki unu­tar nje­go­va sas­ta­va

Pri­ja­va Su­du tre­ći je ko­rak u pro­ce­du­ri kaž­nja­va­nja dr­ža­va ko­je ne pro­vo­de za­ko­ne EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.