Ba­ko­vić: Sad vi­še ne­mam ne­pri­ja­te­lje

Pr­vi cilj no­vog pred­sjed­ni­ka Sa­ve­za vra­ća­nje je du­ga ko­ji iz­no­si 3,3 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Ka­da sam pr­vi put bio pred­sjed­nik Sa­ve­za, dug je bio 20 mi­li­ju­na ku­na, sa­da me do­če­kao pu­no ma­nji, 3,3 mi­li­ju­na ku­na Da­mir Mr­vec An­te Ba­ko­vić od ju­čer je no­vi pred­sjed­nik Hr­vat­skog od­boj­ka­škog sa­ve­za. Bio je je­di­ni kan­di­dat na ju­če­raš­njoj iz­van­red­noj Skup­šti­ni. Ni­je mu pr­vi put da je na če­lu Sa­ve­za. Bio je pred­sjed­nik od 2004. do 2006. go­di­ne ka­da ga je za­mi­je­nio An­dri­ja Po­po­vić. – Bi­la je to po­li­tič­ka od­lu­ka – is­tak­nuo je Ba­ko­vić.

“De­dek” me na­go­vo­rio

U pro­tek­lih 11 go­di­na ma­lo je bio u od­boj­ci, ma­lo ni­je. Na re­dov­noj Skup­šti­ni HOS-a pri­je ne­ko­li­ko go­di­na vra­tio se kao član Uprav­nog od­bo­ra. Na­kon što se zbog zdrav­s­tve­nih raz­lo­ga s mjes­ta čel­ni­ka Sa­ve­za mak­nuo Zdes­lav Ba­rač, Ba­ko­vić je jed­no vri­je­me bio v.d., a od ju­čer i služ­be­no pred­sjed­nik. – Za­što sam se pri­hva­tio mjes­ta pred­sjed­ni­ka? Is­kre­no? Ne znam. Na­go­vo­ri­li su me Mla­den Ple­še, “de­dek” dr. Ivan Fat­to­ri­ni i Edo Ju­rin ko­ji su bi­li dio Ba­ra­če­va ti­ma – is­tak­nuo je Ba­ko­vić. Od­boj­ka ni­je baš na vi­so­kim gra­na­ma ka­da je ri­ječ o hr­vat­skom spor­tu. I dok os­ta­li hr­vat­ski lop­tač­ki spor­to­vi re­dov­no su­dje­lu­ju na eu­rop­skim i svjet­skim pr­vens­tvi­ma, dok im klu­bo­vi igra­ju u eu­rop­skim ku­po­vi­ma, od­boj­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je te­ško se us­pi­je­va­ju pla­si­ra­ti na ve­li­ka na­tje­ca­nja, a klu­bo­vi ne igra­ju ili is­pa­da­ju u ra­noj fa­zi europ­skih ku­po­va. Re­pre­zen­ta­tiv­ne me­da­lje mo­že­mo sa­mo sa­nja­ti... Mo­že li se si­tu­aci­ja u do­gled­no vri­je­me pro­mi­je­ni­ti? – Mo­že i mo­ra. Pr­vi je cilj sa­ni­ra­ti dug Sa­ve­za ko­ji iz­no­si 3,3 mi­li­ju­na ku­na. Jas­no da je to pu­no bo­lje ne­go ka­da sam 2004. pos­tao pred­sjed­nik i ka­da smo zbog Glu­mi­ne ban­ke bi­li duž­ni 20 mi­li­ju­na ku­na. Vje­ru­jem da će se dug sa­ni­ra­ti za dvi­je go­di­ne. Mo­ra­mo pos­ta­ti šted­lji­vi i mo­ra­mo pro­na­ći spon­zo­re. Što zna­či šte­dje­ti? – Do sa­da su se sred­stva tro­ši­la na ne­ke ne­po­treb­ne stva­ri. Ne že­lim ula­zi­ti u de­ta­lje. Ne­ću si­gur­no ta­ko čes­to pu­to­va­ti po Hr­vat­skoj kao pri­jaš­nji pred­sjed­nik ni­ti ću ta­ko čes­to od­la­zi­ti u sje­di­šte Europ­skog i Svjet­skog od­boj­ka­škog sa­ve­za – na­gla­sio je Ba­ko­vić.

Dos­ta je sva­đa i pod­me­ta­nja

Ka­da će se re­pre­zen­ta­ci­je vra­ti­ti ba­rem bli­zu europ­skog vr­ha? – Te­ško pi­ta­nje. Igrač­ku kva­li­te­tu ima­mo. Ali imaju i os­ta­li. Od­boj­ka je sport ko­ji uz no­go­met igra­ju baš sve svjet­ske zem­lje. I to na jed­noj vi­so­koj ra­zi­ni. Oti­ći u od­boj­ci na Olim­pij­ske igre rav­no je osva­ja­nju nas­lo­va svjet­skog pr­va­ka, pri­mje­ri­ce, u ru­ko­me­tu ili va­ter­po­lu. Da­nas ima­mo do­bru ge­ne­ra­ci­ju i s nji­ma tre­ba sa­mo ra­di­ti, ra­di­ti i ra­di­ti. A ja ću kao pred­sjed­nik Sa­ve­za na­pra­vi­ti sve što je u mo­joj mo­ći da sve na­še se­lek­ci­je imaju od­lič­ne uvje­te. Ni­jed­nom igra­ču ili igra­či­ci ko­ji će igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju ne­će­mo os­ta­ti ni li­pe duž­ni. Evo, pot­pi­sa­li smo ugo­vor sa sport­skom opre­mom Er­rea i sve na­še se­lek­ci­je iz­gle­dat će vr­hun­ski u no­voj opre­mi. Pu­no će­mo ula­ga­ti u mla­đe se­lek­ci­je jer že­li­mo da za tri-če­ti­ri go­di­ne iz tih ge­ne­ra­ci­ja do­bi­je­mo od­lič­ne igra­če – ka­že Ba­ko­vić. Ima­li smo i pri­je do­bre igra­če i igra­či­ce, ali ni­je bi­lo re­zul­ta­ta? – Uvi­jek je bi­lo ne­kih pro­ble­ma. Uvi­jek se net­ko ni­je oda­zvao, uvi­jek net­ko ne bi igrao jer je iz­bor­nik taj i taj. Jed­no vri­je­me ima­li smo i dvi­je mu­ške re­pre­zen­ta­ci­je, ako se sje­ća­te. Da­nas vi­še ne­ma tih pro­ble­ma, ne­ma sva­đa, ne­ma pod­me­ta­nja. I za­to sam ve­li­ki op­ti­mist da od­boj­ka ide na­pri­jed – na­gla­sio je no­vi pred­sjed­nik. Od­boj­ka je pri­lič­no za­pos­tav­lje­na i u me­di­ji­ma. Baš zbog lo­ši­jih re­zul­ta­ta i sla­be kva­li­te­te. Spon­zo­ri su od­boj­ku za­obi­la­zi­li u ve­li­kom lu­ku. Do­ma­ća li­ga ne­ma spon­zo­ra kao što je to slu­čaj u su­sjed­nim zem­lja­ma, Slo­ve­ni­ji i Sr­bi­ji. – Pri­je de­se­tak go­di­na bi­lo je dru­ga­či­je. Dos­ta se pi­sa­lo o od­boj­ci. A on­da su po­če­le sva­đe, pre­pi­ra­nja i me­di­ji su nam okre­nu­li le­đa. Sa­da je vri­je­me da taj ko­tač okre­ne­mo u na­šem smje­ru. Ka­ko po­bolj­ša­ti kva­li­te­tu do­ma­će li­ge. Da­nas u mu­škoj i žen­skoj li­gi ima­mo sa­mo po dva do­bra klu­ba? – Mo­ra­mo pod hit­no pro­bu­di­ti od­boj­ka­ške cen­tre u Is­tri i Sla­vo­ni­ji. Po­nav­ljam, tre­ba­mo svi za­jed­no za­su­ka­ti ru­ka­ve i po­če­ti oz­bilj­no ra­di­ti. Ne že­lim da se do­go­di da mi­je­nja­mo iz­bor­ni­ke sva­kih šest mje­se­ci. Tre­ba nam kon­ti­nu­itet – is­tak­nuo je Ba­ko­vić. Vra­ti­li ste od­boj­ku od­boj­ka­ši­ma? – Da, no­vi čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra su svi re­dom iz od­boj­ke – Zrin­ka Pe­tro­vić, Ju­raj Jo­gu­ni­ca, Lu­ka Hum­ski, De­jan Klja­jić. De­an La­ni­no­vić bit će sport­ski di­rek­tor, a jed­nog da­na že­lim u od­boj­ku vra­ti­ti i Iva­na Do­nal­da Ma­ri­ća – is­tak­nuo je Ba­ko­vić. Za kraj, bit će vam pu­no bo­lje ra­di­ti ne­go pri­je 11 go­di­na? – Ne­us­po­re­di­vo. Ta­da sam imao ve­lik dug i pu­no ne­pri­ja­te­lja, da­nas imam mir – za­klju­čio je An­te Ba­ko­vić Na te­me­lju član­ka 126. stav­ka 1.-3. i član­ka 127. Za­ko­na o od­go­ju i obra­zo­va­nju u os­nov­noj i sred­njoj ško­li („Na­rod­ne no­vi­ne“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/1, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i član­ka 59. Sta­tu­ta ško­le, Škol­ski od­bor Os­nov­ne ško­le Ja­bu­ko­vac ras­pi­su­je: za iz­bor i ime­no­va­nje rav­na­te­lja/ice Ško­le Uvje­ti: 1) Za­vr­šen stu­dij od­go­va­ra­ju­će vr­ste za rad na rad­nom mjes­tu uči­te­lja ili struč­nog su­rad­ni­ka u škol­skoj us­ta­no­vi u ko­joj se ime­nu­je za rav­na­te­lja, a ko­ji mo­že bi­ti: - sve­uči­liš­ni di­plom­ski stu­dij ili - in­te­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili - spe­ci­ja­lis­tič­ki di­plom­ski struč­ni stu­dij; 2) Uvje­ti pro­pi­sa­ni član­kom 106. Za­ko­na o od­go­ju i obra­zo­va­nju u

os­nov­noj i sred­njoj ško­li 3) Naj­ma­nje 8 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja u škol­skim ili dru­gim us­ta­no­va­ma u sus­ta­vu obra­zo­va­nja ili u ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve nad­lež­nim za obra­zo­va­nje, od če­ga naj­ma­nje 5 go­di­na na od­goj­no-obra­zov­nim pos­lo­vi­ma u škol­skim us­ta­no­va­ma. Rav­na­telj/ica os­nov­ne ško­le mo­že bi­ti i oso­ba ko­ja je za­vr­ši­la struč­ni če­tve­ro­go­diš­nji stu­dij za uči­te­lje ko­jim se stje­če 240 ECTS bo­do­va, a iz­nim­no rav­na­telj/ica os­nov­ne ško­le mo­že bi­ti i oso­ba ko­ja u tre­nut­ku pri­ja­ve na na­tje­čaj za rav­na­te­lja obav­lja duž­nost rav­na­te­lja u naj­ma­nje dru­gom uzas­top­nom man­da­tu, a is­pu­nja­va­la je uvje­te za rav­na­te­lja pro­pi­sa­ne Za­ko­nom o os­nov­nom škol­s­tvu („Na­rod­ne no­vi­ne“, broj 59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7 /96.,59/01.,114/01. i 76/05.). Rav­na­telj/ica se ime­nu­je na vri­je­me od pet (5) go­di­na. Uz pi­sa­nu pri­ja­vu na na­tje­čaj kan­di­da­ti su obvez­ni pri­lo­ži­ti u iz­vor­ni­ku ili ovje­re­noj pres­li­ci slje­de­ću do­ku­men­ta­ci­ju: - ži­vo­to­pis - di­plo­mu - do­mov­ni­cu od­nos­no do­kaz o dr­žav­ljans­tvu - do­kaz o po­lo­že­nom struč­nom is­pi­tu od­nos­no da je oso­ba os­lo­bo­đe­na

obve­ze po­la­ga­nja - do­kaz o sta­žu osi­gu­ra­nja (po­t­vr­da ili elek­tro­nič­ki za­pis HZMO i po­t­vr­da os­nov­ne i/ili sred­nje ško­le o vr­sti i tra­ja­nju pos­lo­va) uvje­re­nje da se pro­tiv oso­be ne vo­di kaz­ne­ni pos­tu­pak gle­de za­pre­ka za zas­ni­va­nje rad­nog od­no­sa iz član­ka 106. Za­ko­na o od­go­ju i obra­zo­va­nju u os­nov­noj i sred­njoj ško­li (ne sta­ri­je od 8 da­na) - do­kaz o obav­lja­nju pos­lo­va rav­na­te­lja u naj­ma­nje dru­gom uzas­top­nom man­da­tu za oso­be ko­je se kan­di­di­ra­ju te­me­ljem stav­ka 3. član­ka 126. ZOOOSŠ (od­lu­ke o ime­no­va­nju) - Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve kan­di­da­ta je osam (8) da­na od da­na obja­ve na­tje­ča­ja. Na na­tje­čaj se mo­gu ja­vi­ti oso­be oba spo­la. Ne­pot­pu­ne i ne­pra­vo­dob­ne pri­ja­ve ne­će se raz­ma­tra­ti. O re­zul­ta­ti­ma na­tje­ča­ja kan­di­da­ti će bi­ti oba­vi­je­šte­ni u ro­ku od če­tr­de­set i pet (45) da­na od da­na is­te­ka ro­ka za pod­no­še­nje pri­ja­va. Pri­ja­ve na na­tje­čaj s po­treb­nom do­ku­men­ta­ci­jom u iz­vor­ni­ku ili ovje­re­nom pres­li­ku dos­ta­vi­ti na adre­su: Os­nov­na ško­la Ja­bu­ko­vac, Ja­bu­ko­vac 34, 44250 Pe­tri­nja, u za­tvo­re­noj omot­ni­ci s naz­na­kom „na­tje­čaj za rav­na­te­lja/icu-ne otva­raj“ KLASA: 602-02/17-08/04 URBROJ: 2176-29-05-17-1 U Ja­bu­kov­cu, 28. trav­nja 2017. go­di­ne

Da­nas u Eu­ro­pi igra 60 hr­vat­skih igra­ča i igra­či­ca. Što je ma­lo pre­ma 150 sr­p­skih Umjes­to do­sa­daš­njeg di­rek­to­ra Sa­ve­za Zla­ta­na Ko­va­ča bit će Va­len­ti­na Bif­flin

Iva­na Pro­ko­pić ove je go­di­ne s Bur­som osvo­ji­la Chal­len­ge cup, mo­že li s Hr­vat­skom ko­nač­no do ne­ke me­da­lje?

Dru­gi put na če­lu Hr­vat­skog od­boj­ka­škog sa­ve­za - An­te Ba­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.