Po­zvao sam na­rod da kaz­ni HDZ na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić, Ma­ri­na Bo­ro­vac

Smi­je­nje­ni mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ore­pić po­zvao je na­rod da re­agi­ra na Plen­ko­vi­će­vu “uzur­pa­ci­ju vlas­ti”, no iz­ja­vu je ko­ri­gi­rao

Na­la­zi­mo se u oz­bilj­noj po­li­tič­koj kri­zi i na­rod vi­še ne­go ika­da mo­ra re­agi­ra­ti promp­t­no jer se ra­di o svo­je­vr­s­noj uzur­pa­ci­ji vlas­ti. Re­kao je to do­ju­če­raš­nji mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić no­vi­na­ri­ma u MUP-u, u ko­ji je ju­čer uju­tro do­šao na po­sao iako ga je pre­mi­jer Plen­ko­vić dan pri­je raz­ri­je­šio mi­nis­tar­ske duž­nos­ti. Nje­go­va je iz­ja­va iz­a­zva­la broj­ne ne­ga­tiv­ne re­ak­ci­je, pri­je sve­ga iz HDZ-a, či­ji je pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka Bran­ko Ba­čić oci­je­nio ka­ko bi se Ore­pi­će­vim iz­ja­va­ma tre­ba­le po­za­ba­vi­ti ins­ti­tu­ci­je. – To je udar na us­tav­ni po­re­dak Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, po­zi­va­ti na­rod na uli­cu. Za­to u Hr­vat­skoj pos­to­je ins­ti­tu­ci­je, Hr­vat­ska je de­mo­krat­ska dr­ža­va. Za­zi­va­mo do­ga­đa­je u Ma­ke­do­ni­ji zbog jed­nog mi­nis­tra ko­ji je iz­gu­bio po­vje­re­nje svog pre­mi­je­ra – re­kao je Ba­čić u Sa­bo­ru. U Ore­pi­će­vu za­šti­tu od­mah je us­tao nje­gov ko­le­ga, do­ju­če­raš­nji mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje, ko­ji je pro­tu­ma­čio da Ore­pić ni­je po­zvao na­rod na uli­ce. – No, bli­sko mi je sta­ja­li­šte. Jas­no je da se dir­nu­lo u osi­nje gni­jez­do i da nit­ko ne smi­je ima­ti miš­lje­nje. Uki­ni­mo on­da gla­so­va­nje u Vla­di op­će­ni­to – re­kao je Špr­lje. Do­dao je i ka­ko je po­no­san što je u Vla­di gla­so­vao pro­tiv mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća te ka­ko je od­lu­ku do­nio sa­mos­tal­no, bez iči­jeg su­fli­ra­nja. Usko­ro je i sam Ore­pić obraz­lo­žio ka­ko ni­je po­zi­vao na­rod na uli­cu, ne­go da “jas­no ka­že svo­je o pre­mi­je­ro­vu šti­će­nju uple­te­nih u afe­ru Agro­kor”. Da se iz Ore­pi­će­va is­tu­pa ne mo­že iš­či­ta­ti po­ziv na ru­še­nje us­tav­nog po­ret­ka, oci­je­nio je i Pe­đa Gr­bin (SDP). Na­po­mi­nje, me­đu­tim, da je ri­ječ o kraj­nje ne­pri­mje­re­noj iz­ja­vi s ob­zi­rom na Ore­pi­će­vu funk­ci­ju. Slič­no mis­li i pro­fe­so­ri­ca us­tav­nog pra­va Sa­nja Ba­rić, ko­ja pre­pu­ca­va­nje iz­me­đu HDZ-a i Mos­ta sma­tra “eska­la­ci­jom ne­po­treb­nih su­ko­ba i pod­gri­ja­va­njem va­tri­ce pred iz­bo­re”. – Pri­tom bi mo­ra­li vo­di­ti ra­ču­na da ne pre­la­ze gra­ni­cu jer ta­ko dr­ža­vi ra­de naj­go­re mo­gu­će – upo­zo­ra­va Ba­rić. Sma­tra ka­ko je do­volj­no to što se Ore­pić ogra­dio od iz­ja­ve te ka­ko ne­ma ni­kak­ve os­no­ve za pos­tu­pa­nje bi­lo ko­jeg re­pre­siv­nog ti­je­la. Pod­sje­ća ka­ko Ore­pi­ću ovo ni­je pr­va iz­ja­va te vr­ste. – Ore­pić je poz­nat po tak­vim iz­ja­va­ma. Sje­ti­mo se da je ne­dav­no pri­je­tio Us­tav­nom su­du, a ne sje­ćam se da je ta­da it­ko go­vo­rio o ru­še­nju us­tav­nog po­ret­ka ni­ti za­zi­vao pos­tu­pa­nje ti­je­la. Ri­ječ je o po­li­tič­kom bon­to­nu – ka­že Ba­rić.

S. Ba­rić: Pre­pu­ca­va­nje iz­me­đu HDZ-a i Mos­ta pod­gri­ja­va­nje je va­tri­ce pred iz­bo­re

Sti­gao na po­sao Iz­ja­va Vla­he Ore­pi­ća iz­a­zva­la je broj­ne ne­ga­tiv­ne re­ak­ci­je, pri­je sve­ga iz HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.