Slo­ven­ski špi­jun no­vi je ve­le­pos­la­nik u SAD-u. Raz­log – ar­bi­tra­ža s RH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ve­le­pos­la­ni­ku Ce­ra­ru man­dat is­tje­če kra­jem sr­p­nja, ali vla­da je od­lu­či­la da no­vi ve­le­pos­la­nik u Wa­shin­g­ton ode što pri­je

Slo­ven­ska vla­da do­ni­je­la je od­lu­ku o skra­će­nju man­da­ta ve­le­pos­la­ni­ka u SAD-u Bo­že Ce­ra­ra, u Wa­shin­g­ton će upu­ti­ti no­vog ve­le­pos­la­ni­ka Sta­nis­la­va Vi­do­vi­ča, do­sa­daš­njeg glav­nog taj­ni­ka u mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va i čo­vje­ka od po­vje­re­nja mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Kar­la Er­jav­ca, na­vo­di u pe­tak ljub­ljan­ski dnev­ni list “Dnev­nik” ko­ji tvr­di da je raz­log te od­lu­ke pos­tu­pak ar­bi­traž­nog spo­ra s Hr­vat­skom bu­du­ći da će idu­ćih mje­se­ci ar­bi­tri do­ni­je­ti svoj pra­vo­ri­jek. Ve­le­pos­la­ni­ku Ce­ra­ru man­dat ina­če is­tje­če kra­jem sr­p­nja, ali se vla­da od­lu­či­la da no­vi ve­le­pos­la­nik u Wa­shin­g­ton oti­đe što pri­je, a ne u ko­lo­vo­zu, ka­ko se do sa­da pla­ni­ra­lo, a nes­luž­be­no se sma­tra da je to zbog ar­bi­traž­nog spo­ra s Hr­vat­skom za raz­li­ku od ko­je Slo­ve­ni­ja že­li nas­ta­vak ra­da ar­bi­ta­ra i do­no­še­nje ar­bi­traž­ne pre­su­de ko­ju tre­ba pri­mi­je­ni­ti. Pri­jed­log mi­nis­tra Er­jav­ca da se Vi­do­vič ime­nu­je no­vim ve­le­pos­la­ni­kom po­t­vr­dio je kra­jem proš­le go­di­ne par­la­men­tar­ni od­bor za vanj­sku po­li­ti­ku, ali uz pro­tiv­lje­nje ne­ka­daš­njeg pre­mi­je­ra Ja­ne­za Jan­še i nje­go­ve stran­ke ko­ja je na­vo­di­la da se ra­di o oso­bi ko­ja ni­je pri­mje­re­na za taj po­lo­žaj i da bi lis­tu kan­di­da­ta za ve­le­pos­la­ni­ke vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja tre­ba­la us­kla­đi­va­ti s opor­bom. O na­vod­no spor­nom ime­no­va­nju ta­da se u slo­ven­skoj po­li­tič­koj jav­nos­ti dos­ta ras­prav­lja­lo i pi­sa­lo, a od­lu­ku je os­po­ra­vao i biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Di­mi­trij Ru­pel. U raz­li­či­tim se por­ta­li­ma bli­skim opor­bi na­vo­di­lo da je Vi­do­vič u ve­le­pos­la­nič­ki rang (bio je ve­le­pos­la­nik u Slo­vač­koj) una­pri­je­đen na in­zis­ti­ra­nje ta­daš­njeg pre­mi­je­ra, a sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Bo­ru­ta Pa­ho­ra. Vi­do­vič je do 1994. bio za­pos­len u slo­ven­skoj oba­vje­štaj­noj služ­bi SOVA, iz ko­je je, ka­ko su tvr­di­li opo­zi­cij­ski por­ta­li, iz­ba­čen zbog ne­do­pu­šte­nih kon­ta­ka­ta s ame­rič­kim oba­vje­štaj­ci­ma, a po dru­gim je in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su do­la­zi­le iz me­di­ja bli­skih des­nim stran­ka­ma ne­pri­mje­ren jer je u vri­je­me biv­še SFRJ bio “su­rad­nik Ud­be”. Služ­be­nih obraz­lo­že­nja za­što se vla­da od­lu­či­la na pri­je­vre­me­no pov­la­če­nje Ce­ra­ra i sla­nje Vi­do­vi­ča u Wa­shin­g­ton ne­ma, ali su ne­ime­no­va­ni di­plo­mat­ski iz­vo­ri za “Dnev­nik” na­ve­li da je to uči­nje­no “jer se ubr­zo oče­ku­je od­lu­ka ar­bi­tra­že o gra­ni­ci iz­me­đu Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, pri če­mu će ulo­ga SAD-a u im­ple­men­ta­ci­ji te pre­su­de bi­ti od ve­li­ke važ­nos­ti”.

Mons. IVICA PETANJAK: Tu­ris­tič­ki vo­di­či go­vo­re i ono što ni­je is­ti­na, go­vo­re tu­ris­ti­ma što im pad­ne na pa­met, pa ih pus­te u raz­gle­da­nje i u vri­je­me li­tur­gi­je i mi­se

NE­MA OZLIJEĐENIH Put­nič­ki vlak iz smje­ra is­to­ka uda­rio je u be­ton­ski blok ju­čer pos­li­je­pod­ne na za­gre­bač­kom Glav­nom ko­lo­dvo­ru. U vla­ku ni­je bi­lo put­ni­ka.

RO­BERT ANIĆ/ PIXSELL

Bi­sku­pi raz­go­va­ra­li o te­ča­je­vi­ma za tu­ris­tič­ke vo­di­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.