Po­li­ci­ja tra­ga za pa­rom ko­ji je kraj kon­tej­ne­ra os­ta­vio mr­tvu be­bu

Is­tra­ži­te­lji­ma će po­mo­ći snim­ke ka­me­ra ko­je po­kri­va­ju uli­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Be­ba ni­je iz­gle­da­la kao da je sta­ri­ja od ne­ko­li­ko tje­da­na, a po­kraj go­log ti­je­la ni­je bi­lo ni­če­ga, ni de­ki­ce, ni ko­li­jev­ke ili pa­pi­ri­ća s po­ru­kom... el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net Be­ži­vot­no ti­je­lo be­be le­ža­lo je na be­to­nu, ne­pu­nih po­la me­tra od kan­ti sa sme­ćem, i to u sa­mom sre­di­štu Za­gre­ba, na Pri­la­zu Gju­re De­že­li­ća. Ne­ko­li­ko lju­di proš­lo je uli­com a da je uop­će ni­su pri­mi­je­ti­li. Bio je pe­tak, ma­lo pos­li­je de­set sa­ti ka­da su po­kraj ula­za u zgra­du na bro­ju 54 proš­le dvi­je dje­voj­ke. Ka­da su ugle­da­le ma­lo ti­je­lo be­be ko­ja uop­će ni­je da­va­la zna­ko­ve ži­vo­ta, u pr­vi su mah po­mis­li­le da je ri­ječ o lut­ki. Za­us­ta­vi­le su se i priš­le bli­že i tek su se on­da is­tin­ski za­pre­pas­ti­le. Shva­ti­le su da je net­ko no­vo­ro­đen­če, ko­je pre­ma ri­je­či­ma ne­kih oče­vi­da­ca ni­je dje­lo­va­lo kao da je sta­ri­je od ne­ko­li­ko tje­da­na, os­ta­vio po­kraj sme­ća dos­lov­no go­lo, bez iče­ga. Ni­je bi­lo de­ki­ce, ko­li­jev­ke, pa­pi­ri­ća s na­pi­sa­nom po­ru­kom, ni­če­ga osim be­be.

Tra­kom ogra­di­li tri ula­za

Za­pre­pa­šte­ne dje­voj­ke od­mah su po­zva­le hit­nu i po­li­ci­ju. – Pr­vo je do­ju­ri­la hit­na, a za­tim i ci­je­li kor­don po­li­ca­ja­ca. Ti­je­lo be­be pr­vo su pre­kri­li naj­lo­nom, a na­kon po­la sa­ta ili sat sta­vi­li su ga u cr­nu vre­ću i odvez­li da­lje, pret­pos­tav­ljam na ob­duk­ci­ju. Od ot­pri­li­ke 10 sa­ti do pod­ne­va tu is­pred na­šeg i još su­sjed­na tri ula­za sve su ogra­di­li po­li­cij­skom tra­kom u po­tra­zi za tra­go­vi­ma – ka­že nam jed­na od sta­nar­ki pod či­jim je pro­zo­rom be­ba pro­na­đe­na. Ka­že ka­ko ona, a ni dru­gi su­sje­di iz ula­za ni­su vi­dje­li ni­ko­ga ka­ko os­tav­lja tje­leš­ce. Ipak, pre­ma ne­kim nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, be­bu je po­kraj kan­te za sme­će os­ta­vi­lo dvo­je lju­di – mu­ška­rac i že­na. To je bio je­di­ni trag ko­ji je u po­čet­ku ima­la i za­gre­bač­ka po­li­ci­ja ko­ja je ci­je­li pe­tak pro­ve­la po­ku­ša­va­ju­ći do­ći do iden­ti­te­ta tih lju­di. Is­pi­ta­li su go­to­vo sve su­sje­de ko­ji im ni­su bi­li od pre­ve­li­ke po­mo­ći, ali za­to je­su snim­ke nad­zor­nih ka­me­ra ko­je su iz­u­zi­ma­li s okol­nih zgra­da. Od­mah pre­ko pu­ta uli­ce na­la­ze se nad­zor­ne ka­me­re u vlas­niš­tvu jed­nog odv- jet­nič­kog ure­da. Po­li­ci­ja je iz­u­ze­la snim­ke u po­tra­zi za tra­go­vi­ma. I na ula­zu od­mah do onog gdje je be­ba os­tav­lje­na na­la­ze se dvi­je nad­zor­ne ka­me­re u vlas­niš­tvu jed­ne pri­vat­ne po­lik­li­ni­ke, ali do njih po­li­ci­ja do za­klju­če­nja ovog bro­ja još ni­je us­pje­la do­ći jer je vlas­nik po­lik­li­ni­ke bio na pu­tu.

Pre­ko ka­me­ra do rje­še­nja

Upra­vo bi im te snim­ke mo­gle bi­ti od ve­li­ke ko­ris­ti jer jed­na ka­me­ra gle­da na mjes­to gdje je be­ba bi­la os­tav­lje­na. U za­gre­bač­koj po­li­ci­ji u pe­tak po­pod­ne sa­mo su mo­gli po­t­vr­di­ti da je ra­ni­je tog da­na do­is­ta pro­na­đe­na mr­tva be­ba, ali s ob­zi­rom na to da su i sa­mi bi­li tek na po­čet­ku kri­mi­na­lis­tič­kog is­tra­ži­va­nja, vi­še in­for­ma­ci­ja ni­je bi­lo poz­na­to. Je li be­ba već u tre­nut­ku ka­da je os­tav­lje­na bi­la mr­tva ili je pre­mi­nu­la u ne­ko­li­ko mi­nu­ta ko­li­ko je proš­lo dok ni­je pro­na­đe­na tre­ba­lo bi se zna­ti na­kon ob­duk­ci­je na Za­vo­du za sud­sku me­di­ci­nu i kri­mi­na­lis­ti­ku.

Tje­leš­ce su pr­vo po­kri­li naj­lo­nom, a za­tim su ga sta­vi­li u cr­nu vre­ću i odvez­li na ob­duk­ci­ju Od­mah do mjes­ta gdje je be­ba na­đe­na nad­zor­ne su ka­me­re od­vjet­nič­kog ure­da i po­lik­li­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.