“O Ma­mi­ću ne­moj­te vi­še go­vo­ri­ti”

Po­rez­ni­ca ko­ja se ni­je da­la pot­ku­pi­ti ra­zot­kri­la kak­va je ko­rup­ci­ja vla­da­la u po­rez­nim ure­di­ma i sre­diš­njem ure­du Po­rez­ne upra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Zo­ra­nu Ma­mi­ću po­gle­dao je pa­pi­rić i re­kao: “Mo­že.” Pi­ta­la sam Per­na­ra što to ra­di, a Ma­mić je na to ko­men­ti­rao: “Gos­po­đa se bo­ji” Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić Po­rez­ni­ca Jas­na Vi­zec, jed­na od ključ­nih svje­do­ka na su­đe­nju Zo­ra­nu i Zdrav­ku Ma­mi­ću, Da­mi­ru Vr­ba­no­vi­ću te Mi­la­nu Per­na­ru za iz­vla­če­nje nov­ca iz Di­na­ma, is­ka­zi­va­la je u pe­tak na su­du u Osi­je­ku. Zo­ran Ma­mić po­nov­no se ni­je po­ja­vio na ras­pra­vi, a iz­os­tao je i Vr­ba­no­vić.

Rek­la sam mu da ne pris­ta­jem

Nad­zo­rom je ut­vr­di­la, pri­sje­ti­la se, ka­ko Zo­ran Ma­mić tre­ba pla­ti­ti mi­li­jun ku­na PDV-a i po­re­za na do­bit. Iz­vi­jes­ti­la ga je o to­me na sas­tan­ku u si­ječ­nju 2010. u od­vjet­nič­kom ure­du Kre­ši­mi­ra Ćur­ko­vi­ća, gdje je bio i Per­nar. – Dok sam go­vo­ri­la o po­rez­nim obve­za­ma, Per­nar je na pa­pir na­pi­sao ne­kak­ve broj­ke, ne mo­gu se sje­ti­ti kak­ve, ali bi­lo ih je vi­še od dvi­je – če­ti­ri do pet. Pa­pir je pre­sa­vio i pre­dao Zo­ra­nu Ma­mi­ću, a ovaj je re­kao: “Mo­že.” Pi­ta­la sam Per­na­ra što to ra­di, a Ma­mić je na to ko­men­ti­rao: “Gos­po­đa se bo­ji.” Per­nar je re­kao da je to broj dre­sa ko­ji će mi Zo­ran Ma­mić pok­lo­ni­ti za mo­je kum­če – us­t­vr­di­la je ona. Ma­mi­ću je objas­ni­la, nas­ta­vi­la je, ka­ko se na to rje­še­nje mo­že ža­li­ti. – Pre­do­či­la sam mu ko­li­ko tre­ba pla­ti­ti po­re­za, re­kao je da on to ne­će. Na­kon sas­tan­ka, Per­nar me odve­zao na ručak, raz­go­va­ra­li smo o to­me bi li se spor­ni ra­čun mo­gao priz­na­ti, da ne­ma po­rez­ne obve­ze. Rek­la sam da ne pris­ta­jem na to – is­pri­ča­la je. A da je “bi­lo pi­sa­nja ne­kih broj­ki na pa­pi­rić”, oba­vi­jes­ti­la je, iz­ja­vi­la je, na­dre­đe­nog Da­mi­ra Bo­dra­ži­ju. – Ka­zao mi je: “Ovo što ste me­ni rek­li, ne­moj­te ni­ko­me go­vo­ri­ti” – us­t­vr­di­la je.

“Na­dra­pat ću zbog ovog”

– Ne­za­ko­ni­to se pos­tu­pa­nje u po­rez­noj is­pos­ta­vi Se­sve­te to­le­ri­ra­lo – po­s­vje­do­či­la je kas­ni­je. De­talj­no je go­vo­ri­la i o nad­zo­ru ko­ji je nad Zo­ra­nom Ma­mi­ćem pro­vo­dio Per­nar. – Su­sre­la sam se s tim pred­me­tom tek ka­da ga je tre­ba­lo no­si­ti u po­druč­ni ured Za­greb jer je Per­nar ta­da bio na bo­lo­va­nju. I tek ta­da sam vi­dje­la da sam ja i odre­đe­na za taj nad­zor – iz­ja­vi­la je Jas­na Vi­zec. Spo­mi­nja­lo se u raz­go­vo­ri­ma u is­pos­ta­vi, rek­la je, ka­ko Zo­ran Ma­mić na­vod­no ima 14 sta­no­va u Nje­mač­koj. Ka­ko bi se to pro­vje­ri­lo, tre­ba­lo bi, objas­ni­la je, za­tra­ži­ti me­đu­na­rod­nu prav­nu po­moć. – Me­đu­na­rod­nu prav­nu po­moć ni­je do­pus­tio sre­diš­nji ured, eto! Na­dra­pat ću zbog ove iz­ja­ve! – “is­pu­ca­la” je ona. Zdrav­ko Ma­mić, ko­ji je sje­dio iza nje, do­tak­nuo joj je le­đa ru­kom i re­kao “Ne boj­te se!”

“Spo­mi­nja­lo se ka­ko Zo­ran Ma­mić ima 14 sta­no­va u Nje­mač­koj, no ni­su odo­bri­li pro­vje­ru”

La­žan smi­je­šak Zdrav­ko Ma­mić opet je div­ljao u svom sti­lu, ali su­dac ga ni­je kaz­nio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.