Ro­di­lja­ma pr­ve pok­lon-tor­be s pe­le­na­ma, ulji­ma, va­tom...

Pa­ke­te od 400 ku­na po­di­je­li­la je mi­nis­tri­ca Mur­ga­nić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Ko­ris­ne pok­lon-tor­be maj­ka­ma i dje­ci osi­gu­ra­la je do­ma­ća tvrt­ka iz Kar­lov­ca Lo­la Ri­bar. Pla­ni­ra­ju ih di­je­li­ti u ro­di­li­šti­ma di­ljem Hr­vat­ske Snje­ža­na Bi­čak Sve će nam do­bro do­ći ka­da do­đe­mo ku­ći. Već imam ne­ke nji­ho­ve pro­izvo­de, ta­ko da ću i ovo što smo do­bi­li sva­ka­ko po­tro­ši­ti – rek­la je An­dre­ja Vran­čić, maj­ka se­dam da­na sta­re dje­voj­či­ce Elin, dok je otva­ra­la i pre­gle­da­va­la pok­lon-tor­bu ko­ju je do­bi­la u ro­di­li­štu kar­lo­vač­ke Op­će bol­ni­ce, tek par sa­ti pri­je no što će s naj­ljep­šim da­rom, ma­le­nom Elin, kre­nu­ti ku­ći. Pok­lon-pa­ket vri­je­dan 400 ku­na ra­zve­se­lio je i Ani­tu Mu­ško­vić či­ji ma­le­ni Vid di­je­li so­bu s Elin.

Di­je­li­li i u Spli­tu

Njih dvi­je, te maj­ke još de­set be­ba u kar­lo­vač­kom ro­di­li­štu, pr­ve su u Hr­vat­skoj pri­mi­le pok­lon-tor­be ko­je su za njih osmis­li­li u kar­lo­vač­koj tvor­ni­ci Lo­la Ri­bar ko­ja se već se­dam de­set­lje­ća ba­vi pro­izvod­njom sa­ni­tet­skog i hi­gi­jen­skog ma­te­ri­ja­la. – Osi­gu­ra­li smo 40.000 pok­lon-tor­bi ko­je do kra­ja go­di­ne že­li­mo po­di­je­li­ti u ro­di­li­šti­ma di­ljem Hr­vat­ske. Pro­jekt smo za- po­če­li u kar­lo­vač­kom ro­di­li­štu i u Spli­tu. Pa­ke­ti su za na­šu tvrt­ku vri­jed­ni če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a opre­mi­li smo ih te­tra-pe­le­na­ma, kr­pi­ca­ma za pra­nje be­ba, vlaž­nim ma­ra­mi­ca­ma, bla­zi­ni­ca­ma te os­ta­lim na­šim pro­izvo­di­ma. U pok­lon-tor­bi su i pro­izvo­di Lje­kar­ni Karlovac; ba­de­mo­vo i pa­ra­fin­sko ulje te Pav­lo­vi­će­va mast. Osim pro­mo­ci­je na­ših, do­ma­ćih pro­izvo­da, htje­li smo pro­jek­tom po­mo­ći maj­ka­ma i be­ba­ma i osi­gu­ra­ti im pro­izvo­de ko­ji su im u pr­vim da­ni­ma naj­važ­ni­ji – ka­zao je Si­ni­ša Ža­ne­tić, pred­sjed­nik upra­ve tvor­ni­ce Lo­la Ri­bar. Pr­voj po­dje­li pok­lon-tor­bi pri­sus­tvo­va­la je i Na­da Mur­ga­nić, mi­nis­tri­ca obi­te­lji, ko­ja je po­hva­li­la ide­ju do­ma­će tvrt­ke kao od­li­čan pri­mjer druš­tve­no od­go­vor­nog po­na­ša­nja pre­ma za­jed­ni­ci, po­seb­no maj­ka­ma i be­ba­ma.

De­mo­graf­ska ob­no­va

– Svi ovak­vi pro­jek­ti po­ma­žu u na­šoj bor­bi za de­mo­graf­sku ob­no­vu Hr­vat­ske, u to­me da na sve na­či­ne po­ma­že­mo mla­dim obi­te­lji­ma s dje­com. U vre­me­nu ka­da tvrt­ke te­že os­tva­ri­va­nju što ve­ćeg pro­fi­ta, ovo je do­is­ta li­je­pa ges­ta, po­seb­no sto­ga, jer će pok­lon-tor­be do­ći do svih maj­ki i be­ba u Hr­vat­skoj do kra­ja go­di­ne – ka­za­la je mi­nis­tri­ca Mur­ga­nić ko­ja je pok­lon-tor­be

ro­di­lja­ma.• po­di­je­li­la

An­dre­ja Vran­čić maj­ka je se­dam da­na sta­re dje­voj­či­ce Elin ko­ja je rek­la da će im sve u tor­bi do­bro do­ći ka­da do­đu ku­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.