Kraj Ve­te­ri­nar­ske bol­ni­ce pr­vi azil za mač­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Lo­kal­ni.hr)

U sklo­ni­štu ima mjes­ta za 35 ma­ča­ka za ko­je su re­zer­vi­ra­ne če­ti­ri pros­to­ri­je oprem­lje­ne po­li­ca­ma, ko­ša­ra­ma, gre­ba­li­ca­ma... Pr­vo sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne mač­ke u Hr­vat­skoj otvo­rio je Grad Po­reč u su­rad­nji s Ve­te­ri­nar­skom bol­ni­com Po­reč i Zdra­vim gra­dom Po­reč. Azil se na­la­zi kraj Ve­te­ri­nar­ske bol­ni­ce, a Grad je u nje­go­vo ure­đe­nje ulo­žio 215.000 ku­na, dok je za go­diš­nje odr­ža­va­nje azi­la pre­dvi­đe­no ini­ci­jal­nih 60.000 ku­na uz fi­nan­ci­ra­nje ste­ri­li­za­ci­je i kas­tra­ci­je ma­ča­ka. Azil za mač­ke mo­ći će is­to­vre­me­no pri­mi­ti do 35 ma­ča­ka, za ko­je su re­zer­vi­ra­ne če­ti­ri za­seb­ne pros­to­ri­je, oprem­lje­ne po­li­ca­ma, ko­ša­ra­ma, raz­nim igrač­ka­ma i gre­ba­li­ca­ma. Osim to­ga, osi­gu­ran je i pros­tor za iz­o­la­ci­ju onih ma­ča­ka ko­je se na­la­ze u li­je­če­nju. – Kao atrak­tiv­na tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, Grad do­ka­zu­je da je “ani­mal fri­end­ly” i sa­mim ti­me mo­že bi­ti uzor dru­gi­ma, a mi oče­ku­je­mo da će vr­lo sko­ro ovaj pros­tor is­pu­ni­ti mač­ke lu­ta­li­ce, ko­je će­mo pr­vo ste­ri­li­zi­ra­ti, a za­tim im pru­ži­ti i adek­va­tan pros­tor za opo­ra­vak i bo­ra­vak – re­kao je rav­na­telj Ve­te­ri­nar­ske bol­ni­ce Po­reč, dr. Bran­ko Ju­rić. Za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Lo­ris Per­šu­rić re­kao je da otva­ra­njem azi­la Grad Po­reč pre­uzi­ma od­go­vor­nost za zdrav­lje svo­jih su­gra­đa­na, ali i za sve mač­ke ko­je će u nje­mu bi­ti zbri­nu­te te da se na­da ka­ko će ovim po­te­zom Po­reč pos­ta­ti pri­mjer i za os­ta­le gra­do­ve.

Na­pu­šte­ne mač­ke imat će smje­štaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.