Zas­tup­ni­ci­ma ras­kr­va­ri­li gla­ve uz ‘Za dom sprem­ni’

Pre­dvod­nik na­sil­ni­ka ko­ji su upa­li u ma­ke­don­ski par­la­ment je Igor Jug ko­ji no­si ma­ji­cu HOS-a, ve­li­ča us­ta­še i An­tu Pa­ve­li­ća i slu­ša Thom­p­so­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Hassan Haidar Diab ZA­GREB

VMRO-DPMNE: So­ci­ja­lis­ti i Al­ban­ci htje­li su pro­ves­ti dek­la­ra­ci­ju ko­ju je pot­pi­sao al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma, a na­rod to ni­je do­pus­tio Kao što se stra­ho­va­lo, Makedonija je uš­la u vr­tlog na­si­lja i vi­še nit­ko ni­je si­gu­ran što će se do­go­di­ti. Po­li­tič­ki ak­te­ri ni­su vi­še si­gur­ni u ko­jem će smje­ru Makedonija kre­nu­ti, ni­ti mo­gu kon­tro­li­ra­ti ma­se, a svi ti do­ga­đa­ji još su vi­še uda­lji­li Ma­ke­do­ni­ju od EU i NATO-a te je gur­nu­li u bal­kan­ski po­nor.

Kad uli­ca pre­uz­me vlast

Na­ime, u ma­ke­don­skom So­bra­nju u če­t­vr­tak na­ve­čer odvi­ja­la se pra­va dra­ma. Na­kon iz­bo­ra no­ve ve­ći­ne i pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta iz re­do­va al­ban­sko­ga na­ro­da, Ta­la­ta Xha­fe­ri­ja, u zgra­du par­la­men­ta upa­li su ma­ski­ra­ni ba­ti­na­ši i ras­kr­va­ri­li gla­ve li­de­ru so­ci­ja­lis­ta SDSM-a Zo­ra­nu Za­evu i pot­pred­sjed­ni­ku te stran­ke Da­mja­nu Man­čev­skom, a te­že oz­li­je­di­li zas­tup­ni­ka Ali­jan­se za Al­ban­ce Zi­adi­na Se­lu. Iako je već du­lje vri­je­me gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va, ko­ja je pod kon­tro­lom VMRO-DPMNE-a, pri­je­ti­la na­sil­nim ula­že­njem u par­la­ment u slu­ča­ju da Zo­ran Za­ev i al­ban­ske stran­ke iz­a­be­ru pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta, što bi bi­la pret­pos­tav­ka za for­mi­ra­nje no­ve ma­ke­don­ske vla­de, te ti­me za­obi­đu ma­ke­don­skog pred­sjed­ni­ka Đor­gea Iva­no­va ko­ji je od­bio da­ti Za­evu man­dat za sas­tav­lja­nje vla­de, po­li­ci­ja ni­je po­du­ze­la po­treb­ne mje­re da spri­je­či ula­zak ma­se u par­la­ment. Iz­me­đu os­ta­log, po­li­ci­ja je sta­ja­la i gle­da­la ka­ko de­mons­tran­ti ko­ji su upa­li u par­la­ment pre­bi­ja­ju zas­tup­ni­ke, uni­šta­va­ju zgra­du par­la­men­ta i oti­ma­ju no­vi­na­ri­ma mo­bi­te­le i ka­me­re. Ma­ke­don­ski mi­nis­tar po­li­ci­je Agim Nu­hiu dao je ju­čer os­tav­ku, ka­ko ka­že, zbog mo­ral­nih raz­lo­ga, jer po­li­ci­ja ni­je oba­vi­la svoj po­sao i spri­je­či­la na­pad na par­la­ment. Or­ga­ni­za­to­ri na­pa­da na par­la­ment ul­tra­des­ni­čar­ske su sku­pi­ne ko­ji se­be na­zi­va­ju La­vo­vi­ma te ve­li­ča­ju hr­vat­skog us­ta­škog po­glav­ni­ka An­tu Pa­ve­li­ća i no­se cr­ne ma­ji­ce s nat­pi­som HOS (Hr­vat­ske obram­be­ne sna­ge). Sim­bol im je cr­na zas­ta­va s hr­vat­skim gr­bom na ko­joj pi­še “Za dom sprem­ni”. Nji­hov vo­đa, ko­ji je pr­vi ule­tio u par­la­ment s ma­ski­ra­nim ba­ti­na­ši­ma, na Fa­ce­bo­oku se pred­stav­lja kao Vla­do Čer­no­zem­ski, čo­vjek ko­ji je poz­nat po to­me što je ubio ju­gos­la­ven­skog kra­lja Alek­san­dra u Mar­se­il­leu 1934. “Čer­no­zem­ski” slu­ša Thom­p­so­na i ve­li­ča us­ta­še. Pra­vo ime mu je Igor Jug, iz Ku­ma­no­va je i biv­ši je pri­pad­nik pa­ra­voj­ne for­ma­ci­je La­vo­va ko­ju je VMRODPMNE os­no­vao u Ma­ke­do­ni­ji 2001. go­di­ne, za vri­je­me su­ko­ba iz­me­đu Al­ba­na­ca i Ma­ke­do­na­ca. Ve­ći­na u toj for­ma­ci­ji bi­li su kri­mi­nal­ci ko­ji su pu­šte­ni iz za­tvo­ra te im je obe­ćan oprost na­kon su­dje­lo­va­nja u ra­tu. Ta je for­ma­ci­ja po­či­ni­la naj­vi­še zlo­či­na i et­nič­kih čiš­će­nja za vri­je­me su­ko­ba. Pos­li­je ra­ta stva­ra­li su ve­li­ke pro­ble­me Ma­ke­do­ni­ji, pre­tvo­ri­li se u kri­mi­nal­ne sku­pi­ne ko­je nit­ko ni­je mo­gao za­us­ta­vi­ti.

“Spon­ta­no spri­je­či­li puč”

I So­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka i Al­ban­ci tvr­de da je VMRO-DPMNE po­nov­no ak­ti­vi­rao tu sku­pi­nu ka­ko bi se obra­ču­nao s ne­is­to­miš­lje­ni­ci­ma te da iza na­pa­da na par­la­ment sto­ji upra­vo VMRODPMNE. Glas­no­go­vor­nik VMRODPMNE Ivo Ko­tev­ski od­ba­cio je sve op­tuž­be i op­tu­žio Za­eva i al­ban­ske stran­ke za pro­vo­ka­ci­ju ko­ja je lan­ča­no iz­a­zva­la gnjev gra­đa­na ko­ji su uš­li u par­la­ment i, ka­ko ka­že, spri­je­či­li puč. – Ni­su nam da­li go­vo­ri­ti u par­la­men­tu, već su ci­je­lo vri­je­me pro­vo­ci­ra­li i pod sva­ku su ci­je­nu htje­li usvo­ji­ti i pro­ves­ti dek­la­ra­ci­ju ko­ju je pot­pi­sao al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma, pre­ma ko­joj bi Ma­ke­don­ci iz­gu­bi­li svoj iden­ti­tet. Gra­đa­ne je naj­vi­še raz­lju­ti­lo što se je­dan al­ban­ski zas­tup­nik dig­nuo i za­pje­vao al­ban­sku him­nu, što je bio oki­dač za po­kre­ta­nje ma­se – ka­zao je za Ve­čer­nji list Ko­tev­ski is­ti­ču­ći ka­ko vi­še ni­je si­gu­ran u ko­jem će smje­ru sa­da kre­nu­ti Makedonija. S dru­ge stra­ne, Za­ev ko­ji je od­bio po­ziv pred­sjed­ni­ka Iva­no­va za sas­ta­nak ka­ko bi smi­ri­li si­tu­aci­ju, op­tu­žio je VMRO-DPMNE da sto­ji iza na­pa­da, od­ba­cu­ju­ći op­tuž­be da se s al­ban­skim stran­ka­ma do­go­vo­rio o pro­mje­ni Us­ta­va, gr­ba i dr­žav­ne him­ne te da ni­je is­ti­na da će Ma­ke­don­ci mo­ra­ti na­uči­ti al­ban­ski je­zik kao i da je laž da će ma­ke­don­ski na­rod bi­ti pro­gla­šen ge­no­cid­nim.

U ne­za­pam­će­nom na­pa­du ul­tra­des­ni­ča­ra na So­bra­nje oz­li­je­đe­no je vi­še od 100 lju­di

Naj­vi­še su stra­da­li zas­tup­ni­ci Ali­jan­se za Al­ban­ce Zi­ja­din Se­la te čel­ni­ci ma­ke­don­skih so­ci­ja­lis­ta Zo­ran Za­ev i Da­mjan Man­čev­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.