Cr­na Go­ra ide u NATO da bi se Ru­si­ji pos­ta­vio čvr­sti “zid”na Ja­dra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ju­čer se gla­sa­lo u dvo­ra­ni Skup­šti­ne u Ce­ti­nju, u ko­joj se naj­vi­še za­ko­no­dav­no ti­je­lo sas­ta­je sa­mo u slu­ča­ju do­no­še­nja po­vi­jes­nih od­lu­ka

Po­vi­jes­ni dan za Cr­nu Go­ru – u cr­no­gor­skom su par­la­men­tu zas­tup­ni­ci ju­čer iz­gla­sa­li od­lu­ku o ula­sku nji­ho­ve zem­lje u NATO, no to ni­je iš­lo pre­tje­ra­no glat­ko. U dvo­ra­ni Skup­šti­ne u Ce­ti­nju, u ko­joj se naj­vi­še za­ko­no­dav­no ti­je­lo Cr­ne Go­re sas­ta­je sa­mo u slu­ča­ju do­no­še­nja po­vi­jes­no važ­nih od­lu­ka za zem­lju, na­la­zi­lo se tek ne­što vi­še od po­lo­vi­ce zas­tup­ni­ka jer je ve­ći dio opor­be boj­ko­ti­rao za­sje­da­nje. Is­to­dob­no, na uli­ca­ma Ce­ti­nja tra­jao je ve­li­ki pro­s­vjed­ni skup pro­tiv­ni­ka ula­ska Cr­ne Go­re u NATO.

Pro­s­vjed na uli­ca­ma

Pro­s­vjed je or­ga­ni­zi­rao pro­sr­p­ski opor­be­ni sa­vez De­mo­krat­ska fron­ta, dok su iz re­do­va opor­be na za­sje­da­nju bi­li pri­sut­ni sa­mo zas­tup­ni­ci vla­da­ju­će So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, dok su se zas­tup­ni­ci Gra­đan­skog po­kre­ta URA i DEMOS-a pro­gla­si­li “ne­nad­lež­nim” za tak­vu ra­zi­nu od­lu­či­va­nja. S dru­ge stra­ne, vla­da­ju­ća De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­lis­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća us­tra­je na tvrd­nja­ma ka­ko re­fe­ren­dum ni­je po­tre­ban jer od­lu­ka o pris­tu­pa­nju NATO sa­ve­zu ne mi­je­nja us­tav­no­prav­ni po­lo­žaj Cr­ne Go­re. – Zas­tup­ni­ci da­nas ima­ju po­vi­jes­nu pri­vi­le­gi­ju. Ovak­va od­lu­ka nig­dje se osim na Ce­ti­nju ni­je mo­gla do­ni­je­ti, a da­naš­nji dan upi­su­je­mo u naj­s­vje­tli­ju po­vi­jest Cr­ne Go­re – re­kao je za otva­ra­nja sjed­ni­ce par­la­men­ta cr­no­gor­ski pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić. Ina­če, Cr­na Go­ra je po pi­ta­nju pris­tu­pa­nja NATO-u po­di­je­lje­na na dvi­je stru­je, a vla­da­ju­ći DPS-ov­ci Mi­le Đu­ka­no­vi­ća od­bi­ja­ju re­fe­ren­dum jer ni­su si­gur­ni da bi on za­vr­šio po­zi­tiv­nim is­ho­dom. Na­ime, do­bar dio sta­nov­ni­ka Cr­ne Go­re sma­tra se Sr­bi­ma i ne že­le se od­lu­ka­ma o pris­tu­pa­nju sa­ve­zu dis­tan­ci­ra­ti od Be­ogra­da i bli­skog od­no­sa s Ru­si­jom. Ujed­no, ti­je­kom 1999. NATO je ra­ke­ta­ma i uda­ri­ma zra­ko­plov­s­tva uni­šta­vao voj­ne ci­lje­ve u ta­daš­njoj Ju­gos­la­vi­ji, pa pris­tu­pa­nje NATO-u ima i sen­ti­men­tal­no zna­če­nje za dio cr­no­gor­skog sta­nov­niš­tva. S dru­ge stra­ne, sta­nov­ni­ci zem­lje ko­ji se sma­tra­ju et­nič­kim Cr­no­gor­ci­ma ap­so­lut­no odo­bra­va­ju ne sa­mo pris­tu­pa­nje NATO-u već i sva­ki oblik euro­in­te­gra­ci­ja, uklju­ču­ju­ći člans­tvo u Eu­rop­skoj uni­ji.

Ge­opo­li­tič­ka igra

Ina­če, u voj­nom smis­lu Cr­na Go­ra ne zna­či ap­so­lut­no ni­šta u smis­lu ja­ča­nja voj­nog sa­ve­za, no ge­opo­li­tič­ki ar­gu­men­ti za pri­ma­nje Cr­ne Go­re u člans­tvo pot­pu­no je jas­no. Na­ime, na taj se na­čin sma­nju­je ru­ski po­li­tič­ki utje­caj u re­gi­ji, ali se i stav­lja svo­je­vr­s­na “ba­ri­je­ra” Ru­si­ji na bi­lo kak­vu mo­guć­nost po­di­za­nja po­mor­skih ba­za na Me­di­te­ra­nu. Ru­si­ja je, zbog svo­jih inves­ti­ci­ja u Cr­noj Go­ri, ali i zbog utje­ca­ja na dio ta­moš­njih po­li­ti­ča­ra pri­lič­no u ja­koj po­zi­ci­ji, no pri­ma­njem zem­lje u NATO ovaj se utje­caj “re­že”. Pre­ve­de­no, ako se Cr­nu Go­ru ne bi pri­mi­lo u NATO, vr­lo je iz­gled­no ka­ko bi se Pod­go­ri­ca pri­je ili pos­li­je okre­nu­la Mo­sk­vi. A ta­da bi, u krat­ko vri­je­me, Ru­si­ja vje­ro­jat­no do­bi­la na ko­ri­šte­nje po­mor­sku ba­zu u Bo­ki ko­tor­skoj. Mo­sk­va u ovo­me tre­nut­ku ima voj­no po­mor­sku ba­zu u Si­ri­ji, u La­ta­ki­ji, no sva­ko dalj­nje ši­re­nje pre­ma za­pa­du, uklju­ču­ju­ći i po­dru­čje Ja­dra­na, na ovaj je na­čin vje­štim voj­no di­plo­mat­skim ma­ne­vrom za­pri­je­če­no.

SA­MO NA CE­TI­NJU Ovak­va se od­lu­ka nig­dje osim na Ce­ti­nju ni­je mo­gla do­ni­je­ti, a bii će upi­sa­na u svi­je­tlu po­vi­jest Cr­ne Go­re DU­ŠKO MAR­KO­VIĆ Pre­mi­jer Cr­ne Go­re “ZLOČINAČKI SA­VEZ” NATO je zločinački sa­vez ko­ji je ubi­jao lju­de po Cr­noj Go­ri i da­le­ko je od bi­lo kak­ve mi­ro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je MOMIR BULATOVIĆ Biv­ši cr­no­gor­ski pred­sjed­nik

Mi­lo Đu­ka­no­vić i šef NATO-a Jens Stol­ten­berg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.