Ne smi­je se ubi­ja­ti uime Bo­ga

Po­gla­var Ka­to­lič­ke cr­k­ve do­no­si po­ru­ku mi­ra, re­li­gij­skog “brat­stva i je­dins­tva”. Ka­že da je po­čaš­ćen što mo­že po­ho­di­ti zem­lju u ko­joj je bo­ra­vi­la Sve­ta obi­telj

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Ovo je 18. pu­to­va­nje pa­pe Fra­nje iz­van Ita­li­je. Naj­vi­še mu se ve­se­le Kop­ti, ko­ji su u po­s­ljed­nje vri­je­me bi­li žr­tve te­ro­ris­tič­kih na­pa­da Sil­vi­je To­ma­še­vić Pa­pa Fra­njo ju­čer je sti­gao u Egi­pat, zem­lju u ko­joj su kr­š­ća­ni na me­ti is­la­mis­tič­kih te­ro­ris­ta. Pri­je sa­mo 20 da­na te­ro­ris­ti su na­pa­li Kop­te, kr­š­ćan­sku za­jed­ni­cu ko­ja bro­ji oko osam mi­li­ju­na pri­pad­ni­ka, u nji­ho­voj cr­k­vi. U po­s­ljed­njim aten­ta­ti­ma, u pro­sin­cu proš­le go­di­ne i trav­nju ove, po­gi­nu­lo je vi­še de­se­ta­ka Kop­ta, a mo­to je Fra­nji­na po­ho­da “Pa­pa mi­ra u Egip­tu mi­ra”. To je i jed­na od re­če­ni­ca ko­je pra­vos­lav­ni i ka­to­lič­ki Kop­ti čes­to po­nav­lja­ju ka­ko bi opi­sa­li oče­ki­va­nja od tog sko­rog apos­tol­skog pu­to­va­nja.

Pri­želj­ku­je osu­du te­ro­ra

To je 18. pu­to­va­nje Fra­nje iz­van Ita­li­je. Na­kon vi­še od tri sa­ta le­ta zra­ko­plov s pa­pom Fra­njom sle­tio je u 14 sa­ti u Ka­iro. U zra­ko­plo­vu je Fra­njo poz­dra­vio no­vi­na­re ka­zav­ši im ka­ko je ovo “pu­to­va­nje brat­stva i je­dins­tva” te im za­hva­liv­ši na ra­du ko­jim po­ma­žu to­li­kim lju­di­ma da shva­te i upoz­na­ju što se do­ga­đa i što se go­vo­ri. – Lju­di vas pra­te, a od ovog pu­to­va­nja ima mno­go oče­ki­va­nja. To je pu­to­va­nje ko­je či­nim na po­ziv pred­sjed­ni­ka Egip­ta, pa­pe Tawa­dro­sa II., pa­tri­jar­ha Alek­san­dri­je i Kop­ta, te pa­tri­jar­ha ka­to­lič­kih Kop­ta i ima­ma iz Al Azha­ra. Do­bio sam po­ziv če­tvo­ri­ce – ka­zao je Fra­njo i do­dao ka­ko će no­vi­na­ri za dvod­nev­nog nje­go­va bo­rav­ka u Ka­iru ima­ti mno­go pos­la. Da­nas su pre­dvi­đe­na tri pa­pi­na go­vo­ra, od ko­jih pr­vi na me­đu­na­rod­noj mi­rov­noj kon­fe­ren­ci­ji, za­tim egi­pat­skim vlas­ti­ma te go­vor pri­go­dom po­sje­ta pa­tri­jar­hu Tawa­dro­su II. Za su­tra je pre­dvi­đe­na pro­po­vi­jed na mi­si, na sta­di­onu i na­go­vor ko­ji će pa­pa odr­ža­ti pri su­sre­tu s kle­rom, re­dov­ni­ci­ma i bo­gos­lo­vi­ma. Fra­njo že­li ohra­bri­ti kr­š­ća­ne u nji­ho­voj vje­ri i u eku­men­skom za­gr­lja­ju po­ka­za­ti svo­ju bli­skost te u su­sre­ti­ma s mus­li­man­skim svi­je­tom na­gla­si­ti ka­ko sve re­li­gi­je mo­ra­ju od­ba­ci­ti one ko­ji ubi­ja­ju uime Bo­ga. Ce­re­mo­ni­ja pa­pi­na do­če­ka odr­ža­na je u pred­sjed­nič­koj pa­la­či u He­li­opo­li­su, pred­gra­đu Ka­ira, gdje se Fra­njo su­sreo s egi­pat­skim pred­sjed­ni­kom Ab­da­lom Fat­ta­hom Al-Si­si­jem. Na­kon to­ga Fra­njo je u Al-Azha­ru, naj­ve­ćem sve­uči­li­štu su­nit­skog is­la­ma, raz­go­va­rao s ve­li­kim ima­mom Ah­ma­dom Al-Tayye­bom i su­dje­lo­vao na mi­rov­noj kon­fe­ren­ci­ji. Pre­dve­čer se Ber­go­glio sas­tao s kop­t­skim pra­vos­lav­nim pa­tri­jar­hom Tawa­dro­som II. s ko­jim je po­ho­dio cr­k­vu sv. Pe­tra ko­ju su 11. pro­sin­ca 2016. na­pa­li te­ro­ris­ti tzv. Is­lam­ske dr­ža­ve. Si­gur­nos­ne mje­re u Ka­iru su go­le­me, a pa­pa Fra­njo ni­je htio upo­tri­je­bi­ti blin­di­ra­ni au­to­mo­bil. Dr­žav­ni taj­nik kar­di­nal Pi­etro Pa­ro­lin ka­zao je ka­ko su mno­gi mis­li­li da će pa­pa od­go­di­ti svoj po­hod Egip­tu pos­li­je aten­ta­ta, ali “nje­gov po­hod že­li pos­la­ti po­ru­ku mi­ra ta­mo gdje je mir naj­vi­še po­tre­ban”. Pa­pa pri­želj­ku­je da mus­li­man­ski te­olo­zi iz uči­li­šta Al Azha­ra jas­no osu­de te­ro­ri­zam. – Na­šem su svi­je­tu po­treb­ni gra­di­te­lji mos­to­va mi­ra, di­ja­lo­ga, brat­stva, prav­de i ljud­skos­ti – ka­zao je Fra­njo u vi­de­opo­ru­ci egi­pat­skom pu­čans­tvu pri­je do­la­ska u tu dr­ža­vu s naj­ve­ćim bro­jem kr­š­ća­na na Bli­skom is­to­ku. Pa­pa Egi­pat na­zi­va ko­li­jev­kom ci­vi­li­za­ci­je u ko­joj su ži­vje­li pa­tri­jar­si i pro­ro­ci. Fra­njo je kao glas­nik mi­ra i ho­do­čas­nik do­šao u zem­lju ko­ja je pri­je vi­še od 2000 go­di­na po­nu­di­la zak­lon i gos­to­lju­bi­vost Sve­toj obi­te­lji dok je bje­ža­la od kra­lja He­ro­da. – Po­čaš­ćen sam što mo­gu po­ho­di­ti zem­lju ko­ju je po­sje­ti­la Sve­ta obi­telj – na­gla­sio je pa­pa Fra­njo. Za­hva­lio je svi­ma na po­zi­vu da po­sje­ti Egi­pat.

Mje­re si­gur­nos­ti u Ka­iru su go­le­me, a us­pr­kos sve­mu pa­pa je od­bio ući u blin­di­ra­ni au­to­mo­bil

– Že­lio bih da ovaj po­sjet bu­de svje­do­čans­tvo mo­je pri­vr­že­nos­ti, utje­he i ohra­bre­nja svim kr­š­ća­ni­ma Bli­sko­ga is­to­ka, ali i po­ru­ka pri­ja­telj­stva i po­što­va­nja svim sta­nov­ni­ci­ma Egip­ta i okol­nih po­dru­čja, kao i po­ru­ka brat­stva i po­mi­re­nja sa svom dje­com Abra­ha­mo­vom, po­se­bi­ce is­lam­skim svi­je­tom u ko­jem Egi­pat za­uzi­ma is­tak­nu­to mjes­to – ka­zao je Fra­njo.

Svi­je­tu tre­ba mir

Iz­ra­zio je Fra­njo na­du da će nje­gov po­hod pri­do­ni­je­ti me­đu­re­li­gij­skom di­ja­lo­gu sa sljed­be­ni­ci­ma is­la­ma te eku­men­skom di­ja­lo­gu s “čas­nom i ljub­lje­nom Kop­t­skom pra­vos­lav­nom cr­k­vom”. – Naš da­naš­nji svi­jet ras­tr­gan je sli­je­pim na­si­ljem, na­si­ljem ko­je je po­go­di­lo i Egi­pat. Na­šem su svi­je­tu po­treb­ni mir, lju­bav i mi­lo­sr­đe, po­treb­ni su mu mi­ro­tvor­ci, lju­di ko­ji su slo­bod­ni i ko­ji os­lo­ba­đa­ju dru­ge, hra­bri mu­škar­ci i že­ne ko­ji uče iz proš­los­ti ka­ko bi iz­gra­di­li bu­duć­nost, slo­bod­ni od bi­lo ko­jeg obli­ka pre­dra­su­de. Na­šem su svi­je­tu po­treb­ni lju­di spo­sob­ni gra­di­ti mos­to­ve mi­ra, di­ja­lo­ga, brat­stva, prav­de i ljud­skos­ti – ka­zao je pa­pa Fra­njo.

Pra­vos­lav­nih i ka­to­lič­kih Kop­ta u Egip­tu ima oko osam mi­li­ju­na, što je 10% ukup­nog pu­čans­tva. U Egip­tu su od IV. sto­lje­ća i naj­broj­ni­ja su kr­š­ćan­ska za­jed­ni­ca na Bli­skom is­to­ku Fra­njo je u Al-Azha­ru, naj­ve­ćem sve­uči­li­štu su­nit­skog is­la­ma, raz­go­va­rao s ve­li­kim ima­mom Ah­ma­dom Al-Tayye­bom i su­dje­lo­vao na mi­rov­noj kon­fe­ren­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.