NE­KA SU SE RAZIŠLI, HDZ I MOST NI­SU NI BI­LI JED­NO ZA DRU­GO

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ras­pa­la se Vla­da HDZ-a i Mos­ta. Pre­mi­jer Plen­ko­vić po­ka­zao je tko je gaz­da (sa­mo da mu Vla­da ne do­ži­vi sud­bi­nu Agro­ko­ra), na­kon što je dao ot­kaz tro­ji­ci Mos­to­vih mi­nis­ta­ra i spre­ma se smi­je­ni­ti i nji­ho­va še­fa Bo­žu Pe­tro­va, či­me će Most i for­mal­no pri­je­ći u opor­bu. U ovom tre­nut­ku ima­mo vla­du s pet “kli­ma­vih” mi­nis­ta­ra. Uz če­ti­ri Mos­to­va (Ivan Ko­va­čić bio je u Omi­šu na spro­vo­du za vri­je­me gla­so­va­nja i sa­svim se slu­čaj­no pri­vre­me­no iz­vu­kao) u njoj i da­lje sje­di Zdrav­ko Ma­rić, nes­tra­nač­ki čo­vjek i biv­ši To­do­ri­ćev di­rek­tor zbog ko­jeg se Plen­ko­vić od­lu­čio ri­je­ši­ti Mos­ta. O Ma­ri­ću će se gla­so­va­ti u Sa­bo­ru, i to vr­lo br­zo, mo­žda čak i pri­je no što Plen­ko­vić slo­ži no­vu ve­ći­nu. Ka­da bi opor­ba uz Mos­to­vu po­dr­šku sku­pi­la 76 gla­so­va pro­tiv Zdrav­ka Ma­ri­ća, pre­mi­jer bi svo­ju bez­re­zerv­nu po­dr­šku mi­nis­tru fi­nan­ci­ja u tom slu­ča­ju mo­gao sku­po pla­ti­ti. U ovom je tre­nut­ku po­li­tič­ko pi­ta­nje svih pi­ta­nja tko su no­vi part­ne­ri s ko­ji­ma Plen­ko­vić ra­ču­na jer či­ni se da pred­sjed­nik HDZ-a ne pu­ca iz praz­ne pu­ške već ima ba­rem ko­ji glas vi­še od mi­ni­mal­nih 76, ko­li­ko ga zas­tup­ni­ka po­dr­ža­va bez Mos­ta. Iako ni­jed­na opor­be­na po­li­tič­ka gru­pa­ci­ja ni­je naj­a­vi­la po­dr­šku Plen­ko­vi­ću, sa­svim je iz­vjes­no ka­ko će se na otvo­re­nom po­li­tič­kom tr­ži­štu na­ći po­je­di­nač­nih pre­bje­ga ko­ji će pod krin­kom do­mo­ljub­lja i za “do­bro­bit Hr­vat­ske” be­sram­no pre­tr­ča­ti u vla­da­ju­ći ta­bor. U pro­tiv­nom, imat će­mo ma­njin­sku Vla­du ko­ja će te­ško ima­ti sta­bil­nost ko­ju pre­mi­jer ta­ko čes­to spo­mi­nje. U oba sce­na­ri­ja Plen­ko­vi­ća ne če­ka mir­no mo­re ni si­gur­na lu­ka, plo­vit će os­lo­njen na po­li­tič­ke be­skič­me­nja­ke i pre­vrt­ljiv­ce ili uz in­te­res­nu po­dr­šku HNS-a ko­ju bi mu Vrdoljak mo­gao pru­ži­ti. Mo­ra se priz­na­ti da je od­lu­ka o pre­ki­du s Mos­tom iako ju je Plen­ko­vić do­nio sa­mos­tal­no, u HDZ-ovoj ba­zi, na te­re­nu do­če­ka­na s ve­li­kim odo­bra­va­njem, čak i s odu­šev­lje­njem. Ko­nač­no mo­gu ski­nu­ti ru­ka­vi­ce i u ring pred lo­kal­ne iz­bo­re ući bez ikak­ve za­dr­ške pre­ma do­ju­če­raš­njim part­ne­ri­ma ko­ji su im mr­si­li ra­ču­ne o Omi­šu, Vr­gor­cu i os­ta­lim sre­di­na­ma u ko­ji­ma je Most smi­je­nio HDZ-ove na­čel­ni­ke i gra­do­na­čel­ni­ke. Iako ima ana­li­ti­ča­ra ko­ji oče­ku­ju osi­pa­nje u klu­bu HDZ-a, osim Bru­ne Esih, ko­ju će iona­ko iz­ba­ci­ti jer se kan­di­di­ra­la za gra­do­na­čel­ni­cu Za­gre­ba, kon­tra stran­ke ko­je ju je do­ve­la u Sa­bor, te­ško da će it­ko gla­sa­ti pro­tiv no­vih Plen­ko­vi­će­vih mi­nis­ta­ra, uklju­ču­ju­ći Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća. Ovaj HDZ-ov brak iz ra­ču­na na dr­žav­noj ra­zi­ni lo­kal­no im ni­kad ni­je do­bro sjeo, rej­ting im je sve ja­či pa im ni još jed­ni pri­je­vre­me­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri ni­su mr­ska op­ci­ja. HDZ i Most vi­še ni­su za­jed­no, a tko je kriv, raz­gla­bat će se na ve­li­ko u ovoj pre­diz­bor­noj kam­pa­nji. Is­ti­na je jed­na, ali u HDZ-ovim oči­ma mos­tov­ci su po­ka­za­li ne­lo­jal­nost, a u Mos­to­vim Plen­ko­vić se ni­je htio odre­ći To­do­ri­će­va čo­vje­ka. Vi­djet će­mo tko će bi­ti uvjer­lji­vi­ji. Ka­ko god bi­lo, ni­su vi­še za­jed­no. I ona­ko ni­su ni bi­li jed­no za dru­go.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.