Do­bro­na­mjer­ni­ma je jas­no da je pro­ši­re­nje pros­to­ra Mu­ze­ja glji­va neo­p­hod­no

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Na tekst s nas­lo­vom “Za pro­ši­re­nje Mu­ze­ja glji­va Grad ku­pu­je stan za 3,3 mi­li­ju­na ku­na” (VL, 12. trav­nja) pri­mi­li smo slje­de­ći od­go­vor prof. dr. sc. Ro­ma­na Bo­žca, vo­di­te­lja Edu­ka­tiv­nog cen­ta­ra “Bo­gat­stvo svi­je­ta glji­va” u Za­gre­bu: “Po­no­sim se kao ini­ci­ja­tor što Za­greb sa­da ima traj­nu i je­dins­tve­nu tu­ris­tič­ku atrak­ci­ju, kul­tur­no-znans­tve­nu us­ta­no­vu i nas­tav­ni po­li­gon za edu­ka­ci­ju đa­ka os­nov­nih i sred­njih ško­la, gim­na­zi­ja­la­ca i stu­de­na­ta. Ovom atrak­ci­jom odu­šev­lje­no je sto­ti­ne ti­su­ća lju­bi­te­lja glji­va iz Hr­vat­ske i ri­je­ka po­sje­ti­te­lja iz ci­je­lo­ga svi­je­ta ko­ji su is­pu­ni­li knji­gu uti­sa­ka sa­mim su­per­la­ti­vi­ma. Oni gra­đa­ni ko­ji ni­su ni­ka­da ču­li za Mu­zej glji­va ima­ju pri­li­ke sa­da saz­na­ti vi­še. Da­nas u “Mu­ze­ju glji­va”je traj­no u vi­tri­na­ma iz­lo­že­no 1500 vr­sta glji­va što je ap­so­lut­ni i te­ško dos­tiž­ni svjet­ski re­kord. Glji­ve su sa­ču­va­ne po­mo­ću vr­lo so­fis­ti­ci­ra­nog pos­tup­ka li­ofi­li­za­ci­je (fre­eze-drying pro­cess) i traj­ni su eks­po­na­ti, a iz­gle­da­ju kao da ras­tu, ima­ju is­ti oblik, ve­li­či­nu i bo­ju. Pre­ma to­me “glji­va­ri” ne ko­ris­te pos­to­je­će kva­dra­te, što je po­drug­ljiv iz­raz za uče­ni­ke, stu­den­te, pro­fe­so­re bi­olo­gi­je i tu­ris­te iz ci­je­log svi­je­ta ko­ji po­sje­ću­ju Mu­zej glji­va, jer se ta­mo ne kon­zu­mi­ra­ju glji­ve, od­nos­no, to je pros­tor Gra­da Za­gre­ba. Mu­zej glji­va ima is­klju­či­vo edu­ka­tiv­nu ulo­gu, što zna­či da u po­sje­te do­la­ze znans­tve­ni­ci i lju­di ko­ji že­le uči­ti, a ne mi­ko­fa­gi, od­nos­no kon­zu­men­ti glji­va. Ne­što sta­ri­ji gra­đa­ni se si­gur­no sje­ća­ju da je pred tri­de­se­tak go­di­na vla­da­la pra­va epi­de­mi­ja tro­va­nja glji­va­ma i da je sa­mo u Za­gre­bu u je­sen u bol­ni­ca­ma bi­lo dnev­no hos­pi­ta­li­zi­ra­no po 250 otro­va­nih lju­di, od ko­jih su mno­gi umr­li. Na­ža­lost, tro­ško­vi li­je­če­nja u bol­ni­ca­ma su ta­da znat­no pre­ma­ši­va­li vri­jed­nost sta­na, od­nos­no 3,3 mi­li­ju­na ta­daš­njih di­na­ra. Ti­je­kom pro­tek­lih go­di­na ulo­že­no je mno­go tru­da u edu­ka­ci­ju lju­di ,ta­ko da je da­nas tro­va­nje glji­va­ma go­to­vo za­ne­ma­ri­vo. Pos­to­je­ći pros­tor dos­lov­ce je za­tr­pan s glji­va­ma i vi­tri­na­ma pa po­sje­ti­te­lji ne­ma­ju gdje od­lo­ži­ti ka­pu­te, tor­be i dru­ge stva­ri, već se na op­ću sra­mo­tu sve nav­la­či po po­du. Ne­ma ni dvo­ra­ne za pre­da­va­nje i broj­nih dru­gih neo­p­hod­nih sa­dr­ža­ja po­treb­nih ovak­voj ins­ti­tu­ci­ji, ko­ja ima am­bi­ci­je za­pos­li­ti dvo­je mla­dih di­plo­mi­ra­nih struč­nja­ka, s mo­guć­noš­ću ra­da Mu­ze­ja i vi­ken­dom. Pre­ma na­ve­de­nim či­nje­ni­ca­ma, sva­koj do­bro­na­mjer­noj oso­bi, mo­ra bi­ti jas­no da je pro­ši­re­nje pros­to­ra Mu­ze­ja glji­va neo­p­hod­no, a uz pos­to­je­ći pros­tor na­la­zi se pra­zan i ure­đen stan od 154 m2. Kao idej­ni za­čet­nik i vo­di­telj Mu­ze­ja glji­va za­hva­lan sam gra­do­na­čel­ni­ku Mi­la­nu Ban­di­ću, što je po­du­pro pro­jekt i ople­me­nio Za­greb za ovak­vu bri­ljant­nu i je­dins­tve­nu ins­ti­tu­ci­ju o ko­joj sa­da bri­ne Jav­na Us­ta­no­va Mak­si­mir. Mo­ja ve­li­ka za­hval­nost pri­pa­da svim zas­tup­ni­ci­ma Skup­šti­ne Gra­da Za­gre­ba, ko­ji su 19. trav­nja da­li svoj glas da se ku­pi su­sjed­ni stan za po­tre­be pro­ši­re­nja Edu­ka­tiv­nog cen­tra “Bo­gat­stvo svi­je­ta glji­va”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.