Trump je po­tro­šen, svi ga ko­mi­ča­ri že­le imi­ti­ra­ti

Hva­lje­ni ame­rič­ki za­bav­ljač pros­la­vio se pre­ko Yo­uTu­bea

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Po­čeo je opo­na­ša­njem Žap­ca Ker­mi­ta, za­tim Shag­gyja iz Sco­oby Doa, a naj­poz­na­ti­je su nje­go­ve sjaj­ne imi­ta­ci­je Ar­nol­da Sc­hwar­ze­neg­ge­ra Zo­ran Vi­tas U Za­gre­bu slje­de­ćeg če­t­vrt­ka gos­tu­je je­dan od naj­o­ri­gi­nal­ni­jih svjet­skih ko­mi­ča­ra. Pa­blo Fran­cis­co vr­hun­ski je imi­ta­tor či­je im­per­so­na­ci­je glo­bal­no poz­na­tih oso­ba već go­di­na­ma odu­šev­lja­va­ju pu­bli­ku. Ame­ri­ka­nac či­le­an­skog po­ri­jek­la Ben­ny Hil­la, na­ma ne­ka­da poj­ma zdra­vog smi­je­ha, sma­tra Isu­som Kris­tom ko­me­di­je. Za nje­ga se ve­že i još je­dan po­jam – vi­ral­ni ko­mi­čar zbog iz­u­zet­no velikog bro­ja gle­da­te­lja nje­go­vih nas­tu­pa na Yo­uTu­beu. Ne­ke će sa­svim si­gur­no Pa­blo Fran­cis­co pod­sje­ti­ti na Mic­ha­ela Win­s­lowa, imi­ta­to­ra bez či­jih se go­to­vo ne­vje­ro­jat­nih po­dra­ža­ja te­ško mo­že za­mis­li­ti Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja. Ima­li smo pri­li­ke raz­mi­je­ni­ti po­ne­ko pi­ta­nje i od­go­vor pri­je Pa­blo­va do­la­ska u Za­greb, gdje će uve­se­lja­va­ti pu­bli­ku u Do­mu spor­to­va. Za ovog ame­rič­kog ko­mi­ča­ra či­le­an­skog po­dri­je­tla ne­ma pre­vi­še fi­lo­zo­fi­je što či­ni do­brog stand-up ko­mi­ča­ra – do­bar oda­bir te­ma ko­je se on­da na naj­bo­lji na­čin uobli­ču­je u toč­ku.

Za­dir­ki­vao su­sje­de

Ukrat­ko je i sa­žeo za­što se uop­će ba­vi stand-up ko­me­di­jom. – Ima to­li­ko pu­no od­go­vo­ra na to pi­ta­nje, ali moj bi bio da vo­lim is­mi­ja­va­ti sa­mog se­be, dru­ge lju­de i si­tu­aci­je – od­go­vo­rio nam je. Od­mah smo se na­do­ve­za­li pi­ta­njem za­što je od sve­ga oda­brao baš imi­ta­ci­je. – Su­sje­di su uvi­jek is­mi­ja­va­li mog oca pa sam ja ta­ko is­mi­ja­vao nji­ho­ve obi­te­lji. Bi­lo je to­li­ko smi­ješ­no pi­ti, pu­ši­ti i is­mi­ja­va­ti jed­ni dru­ge – objas­nio je ame­rič­ki ko­mi­čar. Me­đu oni­ma ko­je je Pa­blo ski­nuo su i Jac­kie Chan, Howard Stern, Ke­anu Re­eves, Jer­ry Sprin­ger, Ce­li­ne Di­on, Ge­or­ge Clo­oney i broj­ni dru­ge oso­be poz­na­te ši­rom svi­je­ta. – Pr­vog sam imi­ti­rao Žap­ca Ker­mi­ta! Vi­dio sam ga na te­le­vi­zij­skoj rek­la­mi, a on­da sam ga pre­tvo­rio u Bo­za Scag­g­sa, a on­da u Afro­ame­ri­kan­ca. Na­kon to­ga ski- nuo sam Aa­ro­na Ne­vil­lea ko­jeg sam pre­tvo­rio u Ca­seyja Ka­ser­na, a on­da u Shag­gyja iz Sco­oby Doa – opi­su­je ko­mi­čar tran­sfor­ma­ci­je oso­ba ko­je oda­bi­re za imi­ti­ra­nje. – Oda­bi­rem ne­ko­ga či­ji glas mo­gu vr­lo pri­bliž­no po­dra­ži­ti, ali is­to­dob­no ne­ko­ga či­je iz­ra­ze li­ca mo­gu “ski­nu­ti” ka­ko bi sve do­is­ta bi­lo du­ho­vi­to. Jed­na je stvar mo­ći zvu­ča­ti kao net­ko dru­gi, ali do­is­ta uro­ni­ti u nje­go­vu oso­bu i do­bro ga od­glu­mi­ti sa­svim je dru­gi iz­a­zov – ka­že ko­mi­čar. No, što se do­ga­đa ka­da se Pa­blo su­sret­ne s oni­ma ko­je imi­ti­ra? – Su­sreo sam Aa­ro­na Ne­vil­lea i on me za­ma­lo pre­tu­kao! Dru­ga oso­ba ko­ju sam imi­ti­rao i kas­ni­je su­sreo bio je Don LaFon­ta­ine. Re­kao mi je: “Pro­baj ski­nu­ti me­ne bo­lje ne­go što ja ski­dam se­be. Uvi­jek sam že­lio da me net­ko ski­ne.” Don LaFon­ta­ine je i oso­ba za ko­ju mis­lim da sam je “ski­nuo” naj­bo­lje. Do­bro sam po­go­dio nje­gov glas, sve do toč­ke gdje sam sni­mio pod­lo­gu za film­ske tra­ile­re i rek­la­me, či­me se on i ba­vi. Jed­na im­pre­si­ja ko­ju ni­sam us­pio sav­la­da­ti je ona Dar­t­ha Va­de­ra, na to­me još ra­dim! - is­pri­čao nam je ko­mi­čar iz Tuc­so­na u ame­rič­koj dr­ža­vi Ari­zo­ni. Za­ni­ma­lo nas je i što je to to­li­ko dru­ga­či­je u nje­go­voj imi­ta­ci­ji Ar­nol­da Sc­hwar­ze­neg­ge­ra ko­jeg imi­ti­ra­ju valj­da svi.

Ame­ri­ka­nac či­le­an­skog po­dri­je­tla nas­tu­pit će 4. svib­nja u Do­mu spor­to­va Poz­na­ti stand-up ko­mi­čar Ben­nyja Hil­la sma­tra Isu­som ko­me­di­je

Ima vlas­ti­ti show, a nas­tu­pao je i kod kod Jaya Le­na, Jim­myja Fal­lo­na, Howar­da Ster­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.