Osam­de­set gos­ti­ju na tre­ćem fes­ti­va­lu knji­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

– Uvi­jek do­dam ne­ko­li­ko no­vih ša­la nje­go­vu li­ku ka­ko bi pu­bli­ka vi­dje­la ne­što što već ni­je vi­dje­la i što ni­je oče­ki­va­la – ka­že. Ta­ko je po­pu­lar­ni ko­mi­čar Ar­ni­eju dao ulo­gu na­ra­to­ra u fil­mu o pri­ro­di Na­ti­onal Ge­ograp­hi­ca, pa je Ter­mi­na­tor glu­mio i u Bro­ke­back Mo­un­ta­inu! Ni­je ne­što što bi­smo oče­ki­va­li, ali iz­nim­no du­ho­vi­to.

Čest gost talk-showo­va

Pa­blo Fran­cis­co nas­tu­pao je prak­tič­no kod svih zna­čaj­ni­jih do­ma­ći­ma ame­rič­kih talk-showo­va, kod Jaya Le­na, Jim­my Fal­lo­na, Da­vi­da Spa­dea, Howar­da Ster­na. Sve su to re­dom sjaj­ni ko­mi­ča­ri, no je li to ipak kom­pro­mis? – Sa­svim si­gur­no je. Ko­mi­ča­ri do­mi­ni­ra­ju svug­dje na te­le­vi­zi­ji i na fil­mo­vi­ma, ba­rem po­ma­žu­ći glum­ci­ma da pro­na­đu adek­vat­ne što­se­ve za svo­je ulo­ge ili se čak i sa­mi po­jav­lju­ju na ekra­ni­ma. Kao što vi­di­te, po­ne­ki pu­ta su i do­ma­ći­ni - go­vo­ri Pa­blo Fran­cis­co. Za kraj, jed­no dnev­no­po­li­tič­ko pi­ta­nje. Ima li uop­će smis­la imi­ti­ra­ti Do­nal­da Trum­pa? – Raz­miš­ljao sam o to­me, ali moj pri­ja­telj Ste­ve Kra­mer, ko­ji je di­je­lom mo­jeg showa, to ra­di do­is­ta do­bro. Klo­nim se to­ga jer svi to nas­to­je na­pra­vi­ti, kao da se ra­di o no­vom Chris­top­he­ru Wal­ke­nu – za­klju­ču­je Pa­blo Fran­cis­co.

Tre­ću go­di­nu za­re­dom u Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt odr­žat će se Za­greb Bo­ok Fes­ti­val. Od 22. do 28. svib­nja u vi­še od pe­de­set do­ga­đa­nja nas­tu­pit će vi­še od osam­de­set do­ma­ćih i stra­nih gos­ti­ju, a naj­av­lje­ne su i pro­jek­ci­je fil­mo­va i kon­cer­ti.

WOODY HARRELSON: Film ne mo­ra bi­ti apo­li­ti­čan da bi bio ko­mer­ci­ja­lan. Naj­bo­lji fil­mo­vi tje­ra­li su nas da pro­pi­tu­je­mo svo­je sta­vo­ve o svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.