U Za­gre­bu će ogo­li­ti “Li­je­pu mli­na­ri­cu”

Slav­ni ba­ri­ton Bo Skov­hus nas­tu­pit će pra­ćen sa­mo kla­vi­rom Ste­fa­na Vla­da­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net

“Li­je­pa mli­na­ri­ca” je­dan je od naj­ljep­ših i naj­poz­na­ti­jih ro­man­tič­nih vo­kal­nih cik­lu­sa Fran­za Sc­hu­ber­ta, a obič­no ga pje­va­ju te­no­ri

U svo­joj dru­goj se­zo­ni cik­lus Li­sin­ski ari­oso po­nov­no je pred za­gre­bač­ku pu­bli­ku do­veo ci­je­li niz ve­li­kih oper­nih zvi­jez­da da­naš­nji­ce. Jed­na od njih je i slav­ni dan­ski ba­ri­ton Bo Skov­hus. Me­đu­tim, umjes­to oper­nim ari­ja­ma, on će se pred­sta­vi­ti u još ek­s­klu­ziv­ni­joj pje­vač­koj dis­ci­pli­ni so­lo po­pi­jev­ke, re­ci­ta­lom na ko­jem će s gla­so­vi­tim aus­trij­skim pi­ja­nis­tom Ste­fa­nom Vla­da­rom iz­ves­ti je­dan od naj­ljep­ših i naj­poz­na­ti­jih ro­man­ti­čar­skih vo­kal­nih cik­lu­sa “Li­je­pu mli­na­ri­cu” Fran­za Sc­hu­ber­ta.

Asket­ska dis­ci­pli­na

Za raz­li­ku od ope­re, u ko­joj ve­li­ki pje­va­či blis­ta­ju svo­jim gla­so­vi­ma usred ve­li­kih or­kes­tral­nih par­ti­tu­ra te osva­ja­ju pu­bli­ku i uz po­moć ka­za­liš­ne ma­ši­ne­ri­je, kos­ti­mo­graf­skih, sce­no­graf­skih i svje­tlos­nih ča­ro­li­ja, so­lo po­pi­jev­ka asket­ska je dis­ci­pli­na. Li­ed, ka­ko so­lo po­pi­jev­ku na­zi­va­mo nje­zi­nim nje­mač­kim ime­nom, pred­stav­lja oso­bi­to umjet­nič­ko sve­ti­šte. Taj naj­iz­rav­ni­ji spoj glaz­be i pro­bra­ne po­ezi­je, za pje­va­če, pa i one naj­ve­će, pred- stav­lja na­ro­či­ti iz­a­zov, pro­vje­ru i pri­li­ku za do­ka­zi­va­nje ne sa­mo pje­vač­ke teh­ni­ke, ne­go i mu­zi­kal­nos­ti, kre­ativ­nos­ti, poz­na­va­nja sti­la te umjet­nič­ke uvjer­lji­vos­ti i po­sve­će­nos­ti. Pje­vač i pi­ja­nist tu su rav­no­prav­ni part­ne­ri. Kla­vir je taj ko­ji do­ča­ra­va at­mo­sfe­ru i stva­ra od­go­va­ra­ju­ći am­bi­jent za sva­ku od pje­sa­ma, u skla­du s pjes­nič­kim tek­s­tom. Bo Skov­hus i Ste­fan Vla­dar sva­ki za se­be ima­ju sjaj­ne ka­ri­je­re, svjet­ski ugled i spek­ta­ku­lar­ne umjet­nič­ke po­dvi­ge u svo­jim bi­ogra­fi­ja­ma. Ali, ta dva sjaj­na umjet­ni­ka za­jed­no upra­vo su na po­lju so­lo po­pi­jev­ke već go­di­na­ma je­dan od naj­bo­ljih i naj­tra­že­ni­jih svjet­skih tan­de­ma. Nji­ho­va du­go­go­diš­nja su­rad­nja uro­di­la je i sjaj­nim di­sko­graf­skim iz­da­nji­ma, a pu­bli­ka u Li­sin­skom imat će za tje­dan da­na uis­ti­nu ve­li­ku pri­vi­le­gi­ju ču­ti pro­gram ko­ji su Skov­hus i Vla­dar ne­dav­no ovje­ko­vje­či­li i obja­vi­li na CD-u ko­ji je već ovjen­čan broj­nim lo­vo­ri­ka­ma kri­ti­ča­ra.

Ek­s­klu­zi­van do­ga­đaj

“Die sc­höne Mül­le­rin” je­dan je od naj­poz­na­ti­jih i od svog sa­mog nas­tan­ka 1823. go­di­ne je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih vo­kal­nih cik­lu­sa sve do da­nas. Sas­to­ji se od dva­de­set po­pi­jev­ki u ko­ji­ma je Sc­hu­bert uglaz­bio dva­de­set pje­sa­ma Wil­hel­ma Mül­le­ra. Te­mat­ski ih po­ve­zu­je glav­ni ju­nak, ti­pi­čan za raz­dob­lje ro­man­tiz­ma, lu­ta­ju­ći mla­dić ko­ji se za­ljub­lju­je u mli­na­ro­vu kćer, snaž­no i bez­nad­no. Sto­ga Sc­hu­ber­to­va glaz­ba evo­ci­ra ci­je­lu pa­le­tu psi­ho­lo­ških sta­nja i ras­po­lo­že­nja, od ushi­će­nih ek­s­ta­za do naj­dub­ljeg oča­ja. Prem­da ga mo­že pje­va­ti i žen­ski glas, cik­lus ipak, zbog mu­škog ju­na­ka, pje­va­ju mu­ški gla­so­vi, oso­bi­to te­no­ri. Ali, tran­s­po­ni­ra­ne za ba­ri­ton i uz umjet­ni­ka tak­ve ka­riz­me ka­kav je Bo Skov­hus, pje­sme pos­ta­ju još uvjer­lji­vi­je i dra­ma­tič­ni­je. U sva­kom slu­ča­ju, nas­tup Vla­da­ra i Skov­hu­sa uis­ti­nu je ek­s­klu­zi­van do­ga­đaj i je­dan od vr­hu­na­ca kon­cert­ne se­zo­ne u Li­sin­skom.

Skov­hus i Vla­dar već su go­di­na­ma je­dan od naj­tra­že­ni­jih tan­de­ma u svi­je­tu so­lo po­pi­jev­ke

Bez sku­pe ma­ši­ne­ri­je Ova­kav naj­iz­rav­ni­ji spoj glaz­be i pro­bra­ne po­ezi­je ve­lik je iz­a­zov čak i za vr­hun­ske pje­va­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.