“Ka­me­ni” se u 62. go­di­ni vra­ća u Za­greb na­kon 26 go­di­na

Kan­di­da­ti za klu­pu PPD Za­gre­ba, ali sa­mo na pa­pi­ru, Zdrav­ko Zov­ko i Go­ran Per­ko­vac

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Bio je strog, to ne mo­gu po­re­ći. Ne­ki igra­či Za­gre­ba još se ni­su ni ro­di­li kad je Ka­me­ni­ca bio tre­ner u Ku­ti­ji ši­bi­ca, ka­že Vla­di­mir Jel­čić

Na­kon od­la­ska iz na­šič­kog Nexea Ka­sim Ka­me­ni­ca pos­tao je tre­ner Pe­lis­te­ra iz Bi­to­lja. U si­ječ­nju ove go­di­ne “ka­me­ni” je re­kao: – Ov­dje ću naj­vje­ro­jat­ni­je za­vr­ši­ti ka­ri­je­ru, a do­šao sam naj­vi­še zbog sen­ti­men­ta. Bio sam mlad ka­da sam ov­dje igrao, ali jed­nom ka­da sam s re­pre­zen­ta­ci­jom do­la­zio ova­mo i ka­da sam oče­ki­vao da ži­vi ne­će­mo iz­a­ći iz dvo­ra­ne, do­če­ka­li su me s tak­vim plje­skom da sam se ugod­no iz­ne­na­dio.

Ugod­no sje­ća­nje na Ri­je­ku

No iz­gle­da da ka­ri­je­ru ipak ne­će za­vr­ši­ti u Ma­ke­do­ni­ji. Jer po­ziv PPD Za­gre­ba ni­je od­bio. – S Ka­me­ni­com će­mo ima­ti raz­go­vor slje­de­ći tje­dan. Jas­no, on je sa­mo je­dan od kan­di­da­ta za klu­pu – re­kao je An­te An­čić, di­rek­tor klu­ba. Ni­je taj­na da su čel­ni­ci PPD Za­gre­ba u kom­bi­na­ci­ja­ma ima­li još Go­ra­na Per­kov­ca i Zdrav­ka Zov­ka. No či­ni se da je do­la­zak Ka­me­ni­ce ipak go­to­va stvar. Bit će to ve­li­ki po­vra­tak tre­ne­ra ko­ji je već jed­nom sje­dio na klu­pi hr­vat­skog pr­va­ka. Do­šao je u si­ječ­nju 1988. na­kon što je s ju­ni­or­skom re­pre­zen­ta­ci­jom biv­še Ju­gos­la­vi­je osvo­jio naslov svjet­skog pr­va­ka u Ri­je­ci 1987. go­di­ne. U klu­bu je oku­pio zlat­ne ju­ni­ore iz Ri­je­ke – Go­ra­na Sto­ja­no­vi­ća, Vla­di­mi­ra Jel­či­ća, Izto­ka Pu­ca, Ivi­cu Obr­va­na, Bru­nu Gu­de­lja i Rat­ka Tom­lja­no­vi­ća. – Imao sam sre­ću da ra­dim s igra­či­ma ko­ji su bi­li u ju­ni­or­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji ta­ko da sam ra­dio dvos­tru­ki pro­gram. Mo­gao sam u klu­bu nad­gle­da­ti nji­hov ra­zvoj – is­tak­nuo je Ka­me­ni­ca. Već u pr­voj se­zo­ni sa Za­gre­bom je osvo­jio pr­vens­tvo biv­še Ju­gos­la­vi­je. Dru­ge se­zo­ne bio je dru­gi iza Pro­le­te­ra, a u si­ječ­nju 1991. go­di­ne doš­lo je do spo­ra­zum­nog ra­ski­da ugo­vo­ra. Ka­si­ma je na klu­pi za­mi­je­nio Stje­pan Kor­bar ko­ji je te se­zo­ne osvo­jio kup biv­še Ju­gos­la­vi­je, a do kra­ja se­zo­ne Kor­ba­ra, ko­ji se raz­bo­lio, na klu­pi je nas­li­je­dio Zdrav­ko Zov­ko ko­ji je osvo­jio zad­nje pr­vens­tvo Ju­go- sla­vi­je i pos­li­je dva Ku­pa pr­va­ka. Ka­me­ni­ca je na­kon Za­gre­ba oti­šao u be­ograd­ski Partizan, a u ovih 26 go­di­na bio je tre­ner u Aus­tri­ji (Ko­flach), Ma­ke­do­ni­ji (Var­dar), Slo­ve­ni­ji (Pru­le, Ce­lje), Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni (Bos­na, Go­ra­žde), Cr­noj Go­ri (Lov­ćen) i Hr­vat­skoj (Nexe). Bio je tre­ner žen­skih sas­ta­va Ko­me­ta­la i Mla­dos­ti iz Bog­da­no­va­ca te iz­bor­nik BiH, Cr­ne Go­re i Slo­ve­ni­je.

Tre­ner s 28 go­di­na

Igrač­ku ka­ri­je­ru pro­veo je u sa­mo tri klu­ba. Bio je vra­tar, a ka­ri­je­ru je po­čeo u rod­nom Go­ra­ždu gdje je bra­nio za Rad­nič­ki. Po­tom je pre­šao u Fe­ri­zaj, a ka­ri­je­ru je 1982. go­di­ne za­vr­šio u ni­škom Že­lez­ni­ča­ru. Sa sa­mo 28 go­di­na pos­tao je tre­ner Go­ra­žda, a do do­la­ska u Za­greb tre­ni­rao je uro­še­vač­ki Bo­rac i Pe­lis­ter. Pri­je ne­go što je ove se­zo­ne do­šao u Pe­lis­ter, po­ku­šao je ra­di­ti u Tur­skoj, ali se ra­zo­ča­rao. – To­ga se ne že­lim ni sje­ća­ti. Još ne mo­gu vje­ro­va­ti ko­li­ko net­ko mo­že bi­ti slat­ko­rje­čiv i ko­li­ko je u sta­nju ma­ni­pu­li­ra­ti. Pre­ko jed­nog čo­vje­ka iz BiH stu­pio sam u kon­takt s Mus­ta­fom Ser­da­roğlu­om, vlas­ni­kom Zag­no­sa iz An­ka­re. Tre­bao mu je tre­ner, re­kao sam da sa­mo že­lim odri­je­še­ne ru­ke, što je pri­hva­tio. Do­veo sam ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji su za ta­moš­nje uvje­te do­bri igra­či, a ni­su sku­pi. Vlas­nik ni­ko­ga ni­je pla­ćao pa je is­pa­lo da sam ja pre­va­rio sve deč­ke ko­je sam do­veo – re­kao je Ka­me­ni­ca. Vla­di­mir Jel­čić ima sa­mo ri­je­či po­hva­le za Ka­me­ni­cu. – Bio mi je tre­ner u ju­ni­or­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji i kas­ni­je u klu­bu. Bio je strog, to ne mo­gu po­re­ći, ali imam ja­ko do­bra is­kus­tva s nji­me. Ne­ki igra­či Za­gre­ba još se ni­su ni ro­di­li kad je Ka­me­ni­ca bio tre­ner u Ku­ti­ji ši­bi­ca – re­kao je Vla­di­mir Jel­čić ko­ji je je­dan dio ove se­zo­ne, toč­ni­je šest mje­se­ci, bio po­moć­ni tre­ner Sil­vi­ju Ivan­di­ji u PPD Za­gre­bu.

Ka­me­ni­ca s ju­ni­or­skom re­pre­zen­ta­ci­jom biv­še Ju­gos­la­vi­je ima zla­to i bron­cu sa SP-a Da je bi­lo sa­mo ma­lo strp­lji­vi­ji, Ka­me­ni­ca bi mo­žda do­če­kao dva nas­lo­va Ku­pa pr­va­ka

U Nexeu je pro­veo pet se­zo­na i os­ta­vio je du­bok trag – Ka­sim Ka­me­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.